Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 28 februari 2014

Europadagen för lika lön: Löneklyftan mellan könen ligger kvar på 16,4 % i Europa

Europas kvinnor arbetar fortfarande 59 dagar ”gratis" enligt de senaste siffrorna som i dag offentliggörs av EU-kommissionen. Löneklyftan mellan könen, dvs. den genomsnittliga skillnaden mellan kvinnors och mäns bruttotimlön i EU, har knappt alls ändrat något under de senaste åren och ligger fortfarande kvar på ungefär 16 % (d.v.s.16,4% precis som året innan). De senaste siffrorna innebär att Europadagen för lika lön i år för andra året i rad infaller den 28 februari. Vid detta EU-omfattande evenemang uppmärksammas den dag i det nya kalenderåret som kvinnorna de facto börjar betalas för sitt arbete jämfört med männen. Detta betyder alltså att kvinnorna idag arbetar 59 dagar "gratis" innan deras lön är densamma som männens. Detta är fjärde gången som Europadagen för lika lön äger rum på europeisk nivå: dagen lanserades av kommissionen den 5 mars 2011 (se IP/11/255), den andra ägde rum den 2 mars 2012 (se IP/12/211) och den tredje den 28 februari 2013 (IP/13/165).

– Europadagen för lika lön påminner oss om de ojämlika lönevillkor kvinnor fortfarande har på arbetsmarknaden. Löneklyftan har endast marginellt minskats under de senaste åren, säger Vivian Reding, vice-ordförande och EU:s kommissionär för rättsliga frågor. Läget försvåras dessutom av att skälet till att löneklyftan minskat något snarare beror på att mäns löner sänkts än att kvinnors löner höjts. – Lika lön för lika arbete är en av de grundläggande principerna för EU men tyvärr ännu inte verklighet för kvinnorna i Europa. Efter år av uteblivna åtgärder är det nu dags för en ändring. Europeiska kommissionen utarbetar för närvarande ett initiativ som ska sätta igång denna förändring, så att vi inom en nära framtid inte längre kommer att ha något behov av Europadagen för lika lön.

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män visas som en procentsats av mäns löner och illustrerar skillnaden mellan manliga och kvinnliga arbetstagares genomsnittliga bruttolön i hela EU. Enligt aktuella uppgifter var löneklyftan mellan könen år 2012 i genomsnitt 16,4 % i hela EU. Detta visar på att utvecklingen avstannat efter en liten trend nedåt jämfört med cirka 17 % eller högre under tidigare år. En fortsatt minskningstrend har konstaterats i Danmark, Tjeckien, Österrike Nederländerna och Cypern, medan den nedåtgående tendensen i andra länder (Polen och Litauen) har vänts till en uppåtgående tendens under 2012. I vissa länder såsom Ungern, Portugal, Estland, Bulgarien, Irland och Spanien har löneklyftan mellan könen ökat de senaste åren.

De minskande löneskillnaderna kan förklaras av ett flertal faktorer, bl.a. att en ökad andel av de kvinnliga arbetstagarna har högre utbildning eller att konjunkturnedgången får en större inverkan inom vissa mansdominerade sektorer, t.ex. byggnads- eller verkstadsindustrin. Ändringen beror alltså inte endast på att kvinnor har ha fått högre lön eller bättre arbetsförhållanden.

En rapport från Europeiska kommissionen från december 2013 om genomförandet av EU-reglerna om lika behandling av anställda kvinnor och män (direktiv 2006/54/EG) visade att lika lön hindras av ett flertal faktorer. Dessa inbegriper bristande insyn i lönesystemen, bristfällig klarhet angående rättsläget vad gäller definitionen av likvärdigt arbete och hinder i form av administrativt krångel. Sådana hinder är exempelvis att de arbetstagaruppgifter som krävs för ett framgångsrikt yrkande om lika lön är bristfälliga eller inbegripande uppgifter om lönenivåerna för arbetstagarkategorierna (IP/13/1227). Ökad insyn i lönesättningen skulle kunna hjälpa enskilda personer som felbehandlats, eftersom det skulle ge dem möjlighet att jämföra sina löner med andra arbetstagare av annat kön.

Kommissionen undersöker för närvarande möjligheterna att vidta åtgärder på EU-nivå för att förbättra insynen i lönesättningen och därigenom lösa problemet med löneklyftan mellan könen, vilket skulle främja och underlätta en effektiv tillämpning av principen om lika lön i praktiken.

Bakgrund

Jämställdhet mellan könen är en av de grundläggande principerna för Europeiska unionen. Principen om lika lön för lika arbete har funnits med i EU-fördragen sedan 1957 och är även inskriven i direktiv 2006/54/EG om lika möjligheter och likabehandling av kvinnor och män i arbetslivet.

Den 9 december 2013 antog kommissionen en rapport om den praktiska tillämpningen av bestämmelserna om lika lön i EU-länderna (IP/13/1227). I den fastställdes det att medlemsländernas största utmaning i framtiden blir att tillämpa och följa de bestämmelser som införts genom bestämmelserna i direktiv 2006/54/EG.

Utöver övervakningen av att EU-lagstigningen genomförs på ett korrekt sätt har kommissionen fortsatt att vidta åtgärder på alla fronter för att minska löneskillnaderna, bl.a. initiativet Jämställdhet lönar sig 2012 och 2013, som stödde arbetsgivarna i insatser för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män genom att seminarier och fortbildningstillfällen arrangerades; och årliga landsspecifika rekommendationer som utfärdats inom ramen för den europeiska planeringsterminen genom vilka medlemmarna uppmärksammas på behovet att lösa problemet med löneskillnaderna; Europadagen för lika lön; utbyte av bästa metoder; och finansiering av medlemsstaternas initiativ inom ramen för strukturfonderna och åtgärder från civilsamhället.

Exempel på god praxis som främjar lika lön på nationell nivå inbegriper bl.a. följande:

Det belgiska parlamentet antog en lag år 2012 som kräver att företag genomför en komparativ analys av lönestrukturen vartannat år. „„Belgien var också det första EU-landet som organiserade Dagen för lika lön 2005.

Den franska regeringen har skärpt gällande sanktioner mot företag med minst 50 anställda som inte respekterar sina skyldigheter avseende jämställdhet mellan könen. För första gången, efter antagandet av en förordning 2012, dömdes två företag i april 2013 för att inte ha följt lagstiftningen om lika lön.

Den österrikiska lagen om likabehandling ålägger företag att upprätta rapporter om lika lön. Bestämmelserna, som införts gradvis, är nu obligatoriska för alla företag med fler än 250, 500 och 1 000 anställda. Företag med fler än 150 anställda ska upprätta rapporter från och med 2014.

Den portugisiska resolutionen av den 8 mars 2013 omfattar bl.a. åtgärder för att garantera och främja jämställdhet mellan könen vad gäller möjligheter och resultat på arbetsmarknaden, inbegripet undanröjandet av löneskillnader. Dessa åtgärder inbegriper rapportering om löneskillnader mellan könen inom näringslivet.

Läs mer

Europeiska kommissionen – Löneklyftan mellan könen:

Http://ec.europa.eu/justice/jämställdhet/gender-pay-gap/index_en.htm

Europeiska kommissionen - Jämställdhet lönar sig:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Webbplatsen för vice ordförande Viviane Reding, EU:s kommissionär för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Följ EU Justice på twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

För allmänheten: Europa direkt på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post

Bilaga

1. Statistik över löneskillnader mellan könen

Källa: Eurostat 2012, för Grekland dock uppgifter från 2010

2. Löneklyftan i siffror i EU-länderna

2008

2009

2010

2011

2012

Skillnad 2008–2012

EU

17,3

17,2 (p)

16,2

16,4 (p)

16,4 (p)

-0,9

BE

10,2

10,1

10,2

10,2

10,0

-0,2

BG

12,3

13,3

13,0

13,0

14,7

2,4

CZ

26,2

25,9

21,6

22,6

22,0

-4,2

DK

17,1

16,8

15,9

16,3

14,9

-2,2

DE

22,8

22,6

22,3

22,2 (p)

22,4 (p)

-0,4

EE

27,6

26,6

27,7

27,3

30,0

2,4

IE

12,6

12,6

13,9

11,7 (p)

14,4 (p)

 1,8

EL

22,0

:

15,0

:

:

ES

16,1

16,7

16,2

17,8 (p)

17,8 (p)

1,7

FR

16,9

15,2

15,6

15,0 (p)

14,8 (p)

-2,1

HR

:

:

15,5

17,6

18,0

:

IT

4,9

5,5

5,3

5,8

6,7

1,8

CY

19,5

17,8

16,8

16,4

16,2

-3,3

LV

11,8

13,1

15,5

13,6

13,8

2,0

LT

21,6

15,3

14,6

11,9

12,6

-9,0

LU

9,7

9,2

8,7

8,7 (p)

8,6 (p)

-1,1

HU

17,5

17,1

17,6

18,0

20,1

2,6

MT

9,2

7,7

7,2

6,2

6,1

-3,1

NL

18,9

18,5

17,8

17,9

16,9

-2,0

AT

25,1

24,3

24,0

23,7

23,4

-1,7

PL

11,4

8,0

4,5

5,5

6,4

-5,0

PT

9,2

10,0

12,8

12,5

15,7

6,5

RO

8,5

7,4

8,8

11,0

9,7

1,2

SI

4,1

-0,9

0,9

2,3

2,5

-1,6

SK

20,9

21,9

19,6

20,5

21,5

0,6

FI

20,5

20,8

20,3

19,6

19,4 (p)

-1,1

SE

16,9

15,7

15,4

15,8

15,9

-1,0

UK

21,4

20,6

19,5

20,1

19,1

-2,3

Källa: Eurostat, SES

* (p) = preliminära uppgifter


Side Bar