Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 28. februára 2014

Deň rovnosti odmeňovania: rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v celej Európe zostáva naďalej na úrovni 16,4 %

Ženy v Európe stále pracujú 59 dní v roku „zadarmo“ – to vyplýva z najnovších údajov, ktoré dnes uverejnila Európska komisia. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov – priemerný rozdiel medzi hodinovým zárobkom žien a mužov v celom hospodárstve – sa v posledných rokoch takmer nezmenil a stále zostáva na úrovni okolo 16 % (rovnako ako pred rokom je to 16,4 %). Tieto najnovšie číselné údaje znamenajú, že Európsky deň rovnosti odmeňovania pripadá už druhý rok za sebou na 28. februára. Táto celoeurópska udalosť vyznačuje v novom kalendárnom roku deň, od ktorého začnú byť ženy v porovnaní s mužmi za svoju prácu skutočne platené. V konečnom dôsledku to znamená, že ženy dnes pracujú 59 dní „zadarmo“, kým začnú zarábať rovnako ako muži. Je to už štvrtýkrát, čo sa organizuje Deň rovnosti odmeňovania na európskej úrovni: po jeho zavedení Komisiou 5. marca 2011 (pozri IP/11/255) sa druhýkrát uskutočnil 2. marca 2012 (pozri IP/12/211) a tretíkrát 28. februára 2013 (IP/13/165).

„Európsky deň rovnosti odmeňovania nám pripomína nerovnaké platové podmienky, ktorým ženy stále čelia na trhu práce. Tento rozdiel sa v posledných rokoch zmenšil len okrajovo. Ešte horšie je, že postupné mierne znižovanie rozdielu v posledných rokoch je prevažne výsledkom hospodárskej krízy, ktorá viedla skôr k zníženiu zárobkov mužov než k zvýšeniu zárobkov žien,“ uviedla podpredsedníčka Komisie a komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová. „Rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu je jednou zo základných zásad EÚ, ale pre ženy v Európe to bohužiaľ ešte stále nie je skutočnosť. Po rokoch nečinnosti nastal čas na zmenu. Európska komisia v súčasnej dobe pripravuje iniciatívu, ktorá by viedla k zmene, aby sme sa v blízkej budúcnosti mohli zaobísť bez Dňa rovnosti odmeňovania.“

Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa znázorňuje ako percento zárobku mužov a predstavuje rozdiel medzi priemerným hrubým hodinovým príjmom mužov a žien zamestnaných v celom hospodárstve EÚ. Z najnovších údajov vyplýva, že rozdiel v odmeňovaní žien a mužov v roku 2012 predstavoval v celej Európskej únii v priemere 16,4 %. Tieto údaje ukazujú, že rozdiel po miernom znížení, ku ktorému došlo v posledných rokoch, stagnuje, pričom v predchádzajúcich rokoch bol na úrovni približne 17 % alebo viac. Klesajúci trend pokračuje v Dánsku, Českej republike, Rakúsku, Holandsku a na Cypre, zatiaľ čo v iných krajinách (Poľsko, Litva) sa v roku 2012 tento trend obrátil. V niektorých krajinách, ako je Maďarsko, Portugalsko, Estónsko, Bulharsko, Írsko a Španielsko, sa v posledných rokoch rozdiel v odmeňovaní žien a mužov zvýšil.

Klesajúci trend v oblasti rozdielneho odmeňovania žien a mužov je možné vysvetliť na základe niekoľkých faktorov, ako je rastúci podiel pracujúcich žien s vysokoškolským vzdelaním alebo významný vplyv hospodárskej krízy na spomalenie hospodárstva v niektorých prevažne mužských odvetviach, napr. v stavebníctve alebo technických odboroch. K zmene teda došlo nielen v dôsledku zlepšenia platových a pracovných podmienok pre ženy.

V správe Európskej komisie z decembra 2013 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti (smernica 2006/54/ES) sa uvádza, že rovnosti odmeňovania bráni niekoľko faktorov. Patrí k nim nedostatočná transparentnosť systému odmeňovania, nedostatočná právna jasnosť definície rovnocennej práce a procedurálne prekážky. Takýmito prekážkami sú napríklad nedostatočná informovanosť pracovníkov potrebná na úspešné požiadanie o rovnakú odmenu alebo nedostatok informácií o výške odmien pre jednotlivé kategórie pracovníkov (IP/13/1227). Väčšia transparentnosť v stanovovaní výšky platov by mohla zlepšiť situáciu jednotlivých obetí platovej diskriminácie, ktoré by sa tak mohli jednoduchšie porovnať s pracovníkmi opačného pohlavia.

Komisia v súčasnej dobe uvažuje o možných opatreniach na európskej úrovni s cieľom zlepšiť transparentnosť v oblasti odmeňovania a pomôcť tak pri odstraňovaní nerovnosti odmeňovania žien a mužov, čím podporí a uľahčí účinné uplatňovanie zásady rovnakého odmeňovania v praxi.

Súvislosti

Rodová rovnosť je jednou zo základných zásad Európskej únie. Zásada rovnakého odmeňovania bola prvýkrát v zmluvách zakotvená v roku 1957 a takisto je súčasťou smernice 2006/54/ES o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania.

Dňa 9. decembra 2013 Komisia prijala správu, v ktorej sa posudzuje uplatňovanie ustanovení o rovnakom odmeňovaní v krajinách EÚ v praxi (IP/13/1227). V správe sa uvádza, že v budúcnosti bude hlavným problémom všetkých členských štátov správne uplatňovanie a presadzovanie pravidiel stanovených smernicou 2006/54/ES.

Okrem monitorovania riadneho vykonávania právnych predpisov EÚ Komisia aj naďalej prijímala opatrenia na odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov na všetkých frontoch vrátane iniciatívy Rovnosť sa vypláca, ktorá prebiehala v rokoch 2012 a 2013 a poskytovala zamestnávateľom podporu pri odstraňovaní nerovnosti odmeňovania prostredníctvom seminárov a školení; každoročných odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré sa vydávajú v rámci európskeho semestra a upozorňujú členské štáty na potrebu riešiť rozdiely v odmeňovaní žien a mužov; Európskeho dňa rovnosti odmeňovania; výmeny osvedčených postupov a financovania iniciatív členských štátov prostredníctvom štrukturálnych fondov a aktivít občianskej spoločnosti.

Príklady osvedčených postupov v oblasti rovnakého odmeňovania na úrovni členských štátov:

Belgický parlament prijal v roku 2012 zákon, na základe ktorého sú spoločnosti povinné každý druhý rok vykonať komparatívnu analýzu svojich platových štruktúr. Belgicko bolo zároveň prvou krajinou EÚ, ktorá organizovala deň rovnosti odmeňovania (v roku 2005).

Francúzska vláda posilnila existujúce sankcie proti podnikom s 50 a viac zamestnancami, ktoré nedodržiavajú svoje povinnosti týkajúce sa rovnosti žien a mužov. Po prvýkrát bolo v apríli 2013 v prípade dvoch podnikov v nadväznosti na výnos z roku 2012 zistené nedodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa rovnakého odmeňovania.

Rakúske spoločnosti sú na základe zákona o rovnakom zaobchádzaní povinné vypracovať správy o rovnosti odmeňovania. Tieto pravidlá, ktoré sa začali uplatňovať postupne, sú v súčasnosti povinné pre spoločnosti, ktoré majú viac než 250, 500 a 1000 zamestnancov. Pre spoločnosti s viac než 150 zamestnancami začne táto povinnosť platiť od roku 2014.

Portugalské uznesenie z 8. marca 2013 obsahuje opatrenia na zabezpečenie a propagáciu rovnosti príležitostí a výsledkov žien a mužov na trhu práce vrátane odstránenia nerovnosti odmeňovania. K týmto opatreniam patrí aj podávanie správ o rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov v jednotlivých odvetviach.

Ďalšie informácie

Európska komisia – rozdiely v odmeňovaní žien a mužov:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_sk.htm

Európska komisia – Rovnosť sa vypláca:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Domovská stránka podpredsedníčky Komisie a komisárky EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingovej:

http://ec.europa.eu/reding

Sledujte podpredsedníčku Komisie na Twitteri: @VivianeRedingEU

Sledujte tému spravodlivosť EÚ na Twitteri: @EU_Justice

Kontaktné osoby:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Pre verejnosť: služba Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom

Príloha

1. Štatistika rozdielov v odmeňovaní žien a mužov

Zdroj: údaje Eurostatu za rok 2012, v prípade Grécka za rok 2010

2. Rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v číslach (krajiny EÚ)

2008

2009

2010

2011

2012

Rozdiel 2012 – 2008

17,3

17,2 (p)

16,2

16,4 (p)

16,4 (p)

-0,9

BE

10,2

10,1

10,2

10,2

10,0

-0,2

BG

12,3

13,3

13,0

13,0

14,7

2,4

CZ

26,2

25,9

21,6

22,6

22,0

-4,2

DK

17,1

16,8

15,9

16,3

14,9

-2,2

DE

22,8

22,6

22,3

22,2 (p)

22,4 (p)

-0,4

EE

27,6

26,6

27,7

27,3

30,0

2,4

IE

12,6

12,6

13,9

11,7 (p)

14,4 (p)

 1,8

EL

22,0

:

15,0

:

:

ES

16,1

16,7

16,2

17,8 (p)

17,8 (p)

1,7

FR

16,9

15,2

15,6

15,0 (p)

14,8 (p)

-2,1

HR

:

:

15,5

17,6

18,0

:

IT

4,9

5,5

5,3

5,8

6,7

1,8

CY

19,5

17,8

16,8

16,4

16,2

-3,3

LV

11,8

13,1

15,5

13,6

13,8

2,0

LT

21,6

15,3

14,6

11,9

12,6

-9,0

LU

9,7

9,2

8,7

8,7 (p)

8,6 (p)

-1,1

HU

17,5

17,1

17,6

18,0

20,1

2,6

MT

9,2

7,7

7,2

6,2

6,1

-3,1

NL

18,9

18,5

17,8

17,9

16,9

-2,0

AT

25,1

24,3

24,0

23,7

23,4

-1,7

PL

11,4

8,0

4,5

5,5

6,4

-5,0

PT

9,2

10,0

12,8

12,5

15,7

6,5

RO

8,5

7,4

8,8

11,0

9,7

1,2

SI

4,1

-0,9

0,9

2,3

2,5

-1,6

SK

20,9

21,9

19,6

20,5

21,5

0,6

FI

20,5

20,8

20,3

19,6

19,4 (p)

-1,1

SE

16,9

15,7

15,4

15,8

15,9

-1,0

UK

21,4

20,6

19,5

20,1

19,1

-2,3

Zdroj: Eurostat, SES

*(p) = predbežné údaje


Side Bar