Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 28 februari 2014

Dag voor gelijke beloning: mannen verdienen in Europa nog altijd 16,4 % meer dan vrouwen

Vrouwen werken in Europa nog steeds 59 dagen "onbetaald", zo blijkt uit vandaag door de Europese Commissie gepubliceerde cijfers. De loonkloof tussen mannen en vrouwen – het gemiddelde verschil tussen het uurloon van mannen en dat van vrouwen in de totale economie – is de laatste jaren nauwelijks veranderd. Dit verschil schommelt nog steeds rond 16 % (het bedraagt nu, net zoals vorig jaar, 16,4 %). Volgens de meest recente cijfers valt de Dag voor gelijke beloning net als vorig jaar op 28 februari. Deze dag wordt in heel Europa gehouden en vindt steeds plaats op de dag van het nieuwe kalenderjaar waarop vrouwen in vergelijking met mannen in feite pas voor hun werk betaald beginnen te worden. Op dit moment werken vrouwen dus 59 dagen "onbetaald" voordat zij hetzelfde als mannen gaan verdienen. Dit is de vierde keer dat de Dag voor gelijke beloning op Europees niveau plaatsvindt. De Commissie organiseerde de dag voor het eerst op 5 maart 2011 (zie IP/11/255). Daarna viel deze dag op 2 maart 2012 (zie IP/12/211) en 28 februari 2013 (IP/13/165).

"De Europese Dag voor gelijke beloning herinnert ons eraan dat vrouwen op de arbeidsmarkt nog steeds niet dezelfde beloning ontvangen als mannen. De loonkloof is de laatste jaren nauwelijks kleiner geworden. Bovendien is de zeer licht dalende trend van de afgelopen jaren hoofdzakelijk het gevolg van de economische crisis. Tijdens deze crisis zijn mannen eerder minder gaan verdienen dan vrouwen meer," aldus vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor justitie. "Gelijke beloning voor gelijk werk is een grondbeginsel van de EU. Helaas is dit voor vrouwen in Europa echter nog steeds geen werkelijkheid. Na jaren van stilstand is het tijd voor verandering. De Europese Commissie werkt thans aan een initiatief dat tot verandering moet aanzetten, zodat in de nabije toekomst een Dag voor gelijke beloning overbodig is."

De loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt weergegeven als een percentage van het inkomen van mannen en drukt het verschil uit tussen het gemiddelde bruto uurloon van mannen en dat van vrouwen over de hele linie van de EU-economie. Volgens de meest recente cijfers bedroeg de loonkloof in de EU in 2012 gemiddeld 16,4 %. Uit de cijfers blijkt dat er na een licht neerwaartse trend de laatste jaren sprake is van stagnatie; in eerdere jaren lag het cijfer rond de 17 % of hoger. Denemarken, Tsjechië, Oostenrijk, Nederland en Cyprus laten een voortgaande neerwaartse trend zien, terwijl andere landen (Polen, Litouwen) hun neerwaartse trend in 2012 hebben omgebogen. In sommige landen, zoals Hongarije, Portugal, Estland, Bulgarije, Ierland en Spanje, is de loonkloof tussen mannen en vrouwen de afgelopen jaren groter geworden.

Dat de loonkloof kleiner wordt, is aan verschillende factoren toe te schrijven, zoals het stijgende aandeel van vrouwen met een hogere opleiding of het grotere effect dat de economische neergang heeft op sommige sectoren waar mannen in de meerderheid zijn, zoals de bouw of toegepaste technologie. De verandering is dus niet uitsluitend terug te voeren op verbeteringen in de beloningsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden van vrouwen.

Volgens een verslag van de Europese Commissie uit december 2013 over de uitvoering van de EU-regels inzake de gelijke behandeling van vrouwen en mannen in arbeid (Richtlijn 2006/54/EG) staan een aantal factoren aan gelijke beloning in de weg. Daarbij gaat het onder meer om een gebrek aan transparantie van beloningsstelsels, een gebrek aan juridische duidelijkheid bij de definiëring van arbeid van gelijke waarde en procedurele hindernissen. Zo worden werknemers bijvoorbeeld onvoldoende erop gewezen hoe zij met succes gelijke beloning kunnen afdwingen of krijgen zij geen informatie over de beloningsniveaus per categorie werknemers (IP/13/1227). Meer transparantie inzake de lonen zou de situatie van individuele slachtoffers van loondiscriminatie kunnen verbeteren doordat zij zichzelf gemakkelijker zouden kunnen vergelijken met collega's van het andere geslacht.

De Commissie onderzoekt op dit moment welke Europese maatregelen kunnen worden genomen om de beloningstransparantie te verbeteren en zo de verschillen tussen mannen en vrouwen aan te pakken. Daarmee wil zij de daadwerkelijke toepassing van het beginsel van gelijke beloning bevorderen en vereenvoudigen.

Achtergrond

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een van de grondbeginselen van de Europese Unie. Het beginsel van gelijke beloning is sinds 1957 in de Verdragen verankerd en is ook neergelegd in Richtlijn 2006/54/EG betreffende de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep.

Op 9 december 2013 heeft de Commissie een rapport goedgekeurd waarin de praktische toepassing van de bepalingen inzake gelijke beloning in de EU-landen werd geëvalueerd (IP/13/1227). In het rapport werden de correcte toepassing en de handhaving van de bij Richtlijn 2006/54/EG vastgestelde regels als de belangrijkste opgave aangewezen.

De Commissie heeft niet alleen toezicht gehouden op de correcte toepassing van de EU-wetgeving, maar is ook op alle fronten maatregelen blijven nemen om de loonkloof aan te pakken. Zij deed dit onder meer door het initiatief "Equality Pays Off" in 2012 en 2013, dat werkgevers met workshops en cursussen ondersteunde, jaarlijkse landspecifieke aanbevelingen die worden uitgebracht in het kader van het Europees semester en die lidstaten wijzen op de noodzaak de loonkloof te dichten, Europese dagen voor gelijke beloning, uitwisseling van beste praktijken, en financiering van initiatieven van lidstaten via de structuurfondsen en maatregelen van maatschappelijke organisaties.

Enkele voorbeelden van goede praktijken ter bevordering van gelijke beloning op nationaal niveau:

Het Belgisch parlement heeft in 2012 een wet aangenomen die ondernemingen verplicht om elke twee jaar een vergelijkende analyse van hun beloningsstructuur te maken. België was ook de eerste EU-lidstaat die (in 2005) een dag voor gelijke beloning organiseerde.

De Franse regering heeft de sancties verzwaard voor ondernemingen die 50 of meer werknemers in dienst hebben en die hun verplichtingen op het gebied van gelijkheid van mannen en vrouwen niet nakomen. Op grond van een decreet uit 2012 werd in april 2013 voor het eerst bij twee ondernemingen vastgesteld dat zij de wetgeving inzake gelijke beloning niet hadden nageleefd.

De Oostenrijkse wet inzake gelijke behandeling verplicht ondernemingen een rapport inzake gelijke beloning op te stellen. De geleidelijk ingevoerde regels zijn momenteel verbindend voor ondernemingen met meer dan 250, 500 en 1000 werknemers. Ondernemingen met meer dan 150 werknemers moeten het rapport vanaf 2014 opstellen.

De Portugese resolutie van 8 maart 2013 bevat maatregelen die de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt moeten waarborgen en bevorderen, onder meer door de opheffing van beloningsverschillen. De maatregelen omvatten bijvoorbeeld de rapportage over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per sector.

Meer informatie

Europese Commissie – Loonkloof tussen mannen en vrouwen:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_nl.htm

Europese Commissie - Equality Pays Off:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

Volg EU-Justitie op Twitter: @EU_Justice

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail

Bijlage

1. Statistische gegevens over loonkloof tussen mannen en vrouwen

Source:

2. De loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU in cijfers

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Difference 2012- 2008

EU

17,3.

17.2 (p)

16,2.

16.4 (p)

16.4 (p)

-0,9.

BE

10,2.

10,1.

10,2.

10,2.

10,0.

-0,2.

BG

12,3.

13,3.

13,0.

13,0.

14,7.

2,4.

CZ

26,2.

25,9.

21,6.

22,6.

22,0.

-4,2.

DK

17,1.

16,8.

15,9.

16,3.

14,9.

-2,2.

DE

22,8.

22,6.

22,3.

22.2 (p)

22.4 (p)

-0,4.

EE

27,6.

26,6.

27,7.

27,3.

30,0.

2,4.

IE

12,6.

12,6.

13,9.

11.7 (p)

14.4 (p)

 1,8.

EL

22,0.

:

15,0.

:

:

ES

16,1.

16,7.

16,2.

17.8 (p)

17.8 (p)

1,7.

FR

16,9.

15,2.

15,6.

15.0 (p)

14.8 (p)

-2,1.

HR

:

:

15,5.

17,6.

18,0.

:

IT

4,9.

5,5.

5,3.

5,8.

6,7.

1,8.

CY

19,5.

17,8.

16,8.

16,4.

16,2.

-3,3.

LV

11,8.

13,1.

15,5.

13,6.

13,8.

2,0.

LT

21,6.

15,3.

14,6.

11,9.

12,6.

-9,0.

LU

9,7.

9,2.

8,7.

8.7 (p)

8.6 (p)

-1,1.

HU

17,5.

17,1.

17,6.

18,0.

20,1.

2,6.

MT

9,2.

7,7.

7,2.

6,2.

6,1.

-3,1.

NL

18,9.

18,5.

17,8.

17,9.

16,9.

-2,0.

AT

25,1.

24,3.

24,0.

23,7.

23,4.

-1,7.

PL

11,4.

8,0.

4,5.

5,5.

6,4.

-5,0.

PT

9,2.

10,0.

12,8.

12,5.

15,7.

6,5.

RO

8,5.

7,4.

8,8.

11,0.

9,7.

1,2.

SI

4,1.

-0,9.

0,9.

2,3.

2,5.

-1,6.

SK

20,9.

21,9.

19,6.

20,5.

21,5.

0,6.

FI

20,5.

20,8.

20,3.

19,6.

19.4 (p)

-1,1.

SE

16,9.

15,7.

15,4.

15,8.

15,9.

-1,0.

UK

21,4.

20,6.

19,5.

20,1.

19,1.

-2,3.

Source: Eurostat, SES

*(p) = provisional data


Side Bar