Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 28. februārī

Vienlīdzīgas darba samaksas diena – vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība Eiropā paliek 16,4 % līmenī

Sievietes Eiropā joprojām strādā 59 dienas gadā „par velti” – to liecina Eiropas Komisijas šodien publiskotie jaunākie dati. Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība (visā ekonomikā konstatētā vidējā atšķirība starp sieviešu un vīriešu saņemto darba samaksu par vienu stundu) pēdējos gados gandrīz nav mainījusies un paliek apmēram 16 % līmenī (tā ir 16,4 %, proti, tāpat kā pirms gada). Jaunākie dati nozīmē to, ka otro gadu pēc kārtas vienlīdzīgas samaksas diena Eiropā ir 28. februārī. Šis ES mēroga pasākums iezīmē jaunajā kalendārajā gadā to dienu, no kuras sievietes patiešām sāk saņemt atalgojumu par savu darbu. Tas nozīmē, ka sievietes pašlaik gadā strādā 59 dienas „par velti”, līdz viņas ir nopelnījušas tikpat daudz, cik vīrieši. Šī ir ceturtā reize, kad Eiropas līmenī tiek atzīmēta vienlīdzīgas darba samaksas diena – Komisija to uzsāka 2011. gada 5. martā (skatīt IP/11255), otro reizi šī diena tika atzīmēta 2012. gada 2. martā (skatīt IP/12/211), un trešo reizi – 2013. gada 28. februārī (IP/13/165).

„Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas diena mums atgādina, ka darba tirgū sievietes vēl aizvien saskaras ar nevienlīdzīgiem atalgojuma nosacījumiem. Darba samaksas atšķirība pēdējos gados ir samazinājusies tikai nedaudz. Situāciju vēl sliktāku padara tas, ka pēdējos gados novērotās ļoti vājās samazinājuma tendences iemesls galvenokārt ir ekonomikas krīze, kuras rezultātā samazinājās vīriešu ienākumi, nevis palielinājās sieviešu atalgojums,” teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece un ES tieslietu komisāre Viviāna Redinga. „Vienāds atalgojums par vienādu darbu ir ES pamatprincips, taču diemžēl tas vēl aizvien nav realitāte sievietēm Eiropā. Pēc bezdarbības gadiem ir pienācis laiks pārmaiņām. Eiropas Komisija pašlaik strādā pie iniciatīvas, lai šīs pārmaiņas panāktu, kā rezultātā tuvā nākotnē vienlīdzīgas darba samaksas diena mums vairs nebūs vajadzīga.”

Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība tiek norādīta kā procenti no vīriešu izpeļņas; šis rādītājs atspoguļo visā ES ekonomikā konstatēto starpību starp sieviešu un vīriešu vidējo bruto izpeļņu vienā stundā. Jaunākie dati liecina, ka 2012. gadā visā Eiropas Savienībā sieviešu un vīriešu darba samaksa atšķīrās par 16,4 %. Šie dati norāda uz stagnāciju, kas seko nelielai samazinājuma tendencei, kas tika konstatēta pēdējos gados, jo pirms tam darba samaksas atšķirība bija apmēram 17 % vai lielāka. Pastāvīgu atšķirības samazinājuma tendenci var konstatēt Dānijā, Čehijā, Austrijā, Nīderlandē un Kiprā, savukārt līdz šīm novērotā samazinājuma tendence citās valstīs (Polijā, Lietuvā) 2012. gadā ir attīstījusies pretējā virzienā. Dažās valstīs, piemēram, Ungārijā, Portugālē, Igaunijā, Bulgārijā, Īrijā un Spānijā, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība pēdējos gados ir palielinājusies.

Samaksas atšķirības samazinājuma tendenci var skaidrot ar vairākiem faktoriem, piemēram, ar to, ka pieaug augstāko izglītību ieguvušo sieviešu darba ņēmēju īpatsvars vai ir pastiprinājusies ekonomikas lejupslīdes ietekme dažās nozarēs, kurās strādā pārsvarā vīrieši (piemēram, būvniecībā vai mašīnbūvē). Tādējādi izmaiņu cēlonis nav vienīgi sieviešu samaksas un darba nosacījumu uzlabojumi.

Eiropas Komisija 2013. gada decembrī publicēja ziņojumu par ES noteikumu īstenošanu saistībā ar vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības jautājumos (Direktīva 2006/54/EK); ziņojumā tika konstatēts, ka vienlīdzīgas samaksas principa īstenošanu kavē vairāki faktori. Cita starpā tie ir samaksas sistēmu pārredzamības trūkums, juridiskās skaidrības trūkums saistībā ar „līdzvērtīga darba” definīciju, kā arī procesuālie šķēršļi. Šādi šķēršļi ir, piemēram, tādas informācijas trūkums darba ņēmējiem, kas ir vajadzīga, lai sekmīgi pieprasītu vienlīdzīgu samaksu, vai arī izsmeļoša informācija par atalgojuma līmeņiem dažādās darba ņēmēju kategorijās (IP/13/1227). Ja samaksas sistēma kļūtu pārredzamāka, uzlabotos arī to sieviešu situācija, kuras cieš no samaksas diskriminācijas. Tad viņām būtu vieglāk salīdzināt savu darba samaksu ar vīriešu atalgojumu.

Komisija pašlaik izvērtē iespējas veikt Eiropas līmeņa pasākumus, lai uzlabotu atalgojuma pārredzamību un tādējādi novērstu atšķirību vīriešu un sieviešu darba samaksā, palīdzot veicināt un atvieglot vienlīdzīgas samaksas principa efektīvu piemērošanu praksē.

Vispārīga informācija

Dzimumu līdztiesība ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem. Kopš 1957. gada Līgumos ir nostiprināts vienlīdzīgas samaksas princips. Tas ietverts arī Direktīvā 2006/54/EK par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos.

2013. gada 9. decembrī Komisija pieņēma ziņojumu, kurā izvērtēts, kā ES valstis praksē piemēro noteikumus par vienlīdzīgu samaksu (IP/13/1227). Ziņojumā tika konstatēts, ka nākotnē sarežģītākais uzdevums visām dalībvalstīm būs Direktīvā 2006/54/EK izklāstīto noteikumu pareiza piemērošana un izpilde.

Papildus ES tiesību aktu pareizas īstenošanas uzraudzībai Komisija ir turpinājusi darbu visās jomās, lai cīnītos pret darba samaksas atšķirību, tostarp 2012. un 2013. gadā īstenojot iniciatīvu „Equality Pays Off” („vienlīdzība atmaksājas”), kuras ietvaros, organizējot darba grupas un apmācības, darba ņēmēji tika atbalstīti vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības novēršanā, izstrādājot gadskārtējos, Eiropas semestra ietvaros izdotos konkrētām valstīm adresētos ieteikumus, ar kuriem pievērš dalībvalstu uzmanību nepieciešamībai novērst darba samaksas atšķirību, organizējot Eiropas vienlīdzīgas darba samaksas dienas, nodrošinot paraugprakses apmaiņu, finansējot no struktūrfondiem dalībvalstu iniciatīvas un atbalstot pilsoniskās sabiedrības darbības.

Piemēri paraugpraksei, ar kuru dalībvalstīs tiek veicināta vienlīdzīga samaksa:

Beļģijas parlaments 2012. gadā pieņēma likumu, kas uzliek par pienākumu uzņēmumiem ik pēc diviem gadiem veikt savas algu struktūras salīdzinošu analīzi. Beļģija bija arī pirmā ES valsts, kas rīkoja vienlīdzīgas samaksas dienu (2005. gadā).

Francijas valdība ir pastiprinājusi esošās sankcijas pret uzņēmumiem ar vairāk nekā 50 darbiniekiem, kas neievēro savus pienākumus dzimumu līdztiesības jomā. Pateicoties 2012. gada likumam, 2013. gada aprīlī pirmo reizi tika konstatēts, ka divi uzņēmumi nav ievērojuši tiesību aktus par vienlīdzīgu samaksu.

Austrijas vienlīdzīgas attieksmes likums uzliek par pienākumu uzņēmumiem izstrādāt vienlīdzīgas samaksas ziņojumus. Šie noteikumi, kas tika pakāpeniski ieviesti, tagad ir obligāti uzņēmumiem ar vairāk nekā 250, 500 un 1000 darbiniekiem. Uzņēmumiem, kuros ir vairāk nekā 150 darbinieku, ziņojumi būs jāsagatavo no 2014. gada.

Portugāle 2013. gada 8. martā pieņēma rezolūciju, kurā paredzēti pasākumi, lai darba tirgū garantētu un veicinātu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas iespējas un rezultātus, tostarp atalgojuma atšķirību izskaušanu. Šie pasākumi ietver arī uzņēmumu ziņojumus par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību.

Plašāka informācija

Eiropas Komisija – informācija par sieviešu un vīriešu darba samaksas atšķirību:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_lv.htm

Eiropas Komisija – Vienlīdzība atmaksājas:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

ES Tieslietu ģenerāldirektorāta Twitter konts: @EU_Justice

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Iedzīvotāji var sazināties ar Europe Direct pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e-pastu

Pielikums

1. Statistika par vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību

Avots: Eurostat 2012. gada dati, par Grieķiju – 2010. gada dati

2. Vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība skaitļos ES valstīs

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Izmaiņas 2012.– 2008.

EU

17,3

17,2 (p)

16,2

16,4 (p)

16,4 (p)

-0,9

BE

10,2

10,1

10,2

10,2

10,0

-0,2

BG

12,3

13,3

13,0

13,0

14,7

2,4

CZ

26,2

25,9

21,6

22,6

22,0

-4,2

DK

17,1

16,8

15,9

16,3

14,9

-2,2

DE

22,8

22,6

22,3

22,2 (p)

22,4 (p)

-0,4

EE

27,6

26,6

27,7

27,3

30,0

2,4

IE

12,6

12,6

13,9

11,7 (p)

14,4 (p)

 1,8

EL

22,0

:

15,0

:

:

ES

16,1

16,7

16,2

17,8 (p)

17,8 (p)

1,7

FR

16,9

15,2

15,6

15,0 (p)

14,8 (p)

-2,1

HR

:

:

15,5

17,6

18,0

:

IT

4,9

5,5

5,3

5,8

6,7

1,8

CY

19,5

17,8

16,8

16,4

16,2

-3,3

LV

11,8

13,1

15,5

13,6

13,8

2,0

LT

21,6

15,3

14,6

11,9

12,6

-9,0

LU

9,7

9,2

8,7

8,7 (p)

8,6 (p)

-1,1

HU

17,5

17,1

17,6

18,0

20,1

2,6

MT

9,2

7,7

7,2

6,2

6,1

-3,1

NL

18,9

18,5

17,8

17,9

16,9

-2,0

AT

25,1

24,3

24,0

23,7

23,4

-1,7

PL

11,4

8,0

4,5

5,5

6,4

-5,0

PT

9,2

10,0

12,8

12,5

15,7

6,5

RO

8,5

7,4

8,8

11,0

9,7

1,2

SI

4,1

-0,9

0,9

2,3

2,5

-1,6

SK

20,9

21,9

19,6

20,5

21,5

0,6

FI

20,5

20,8

20,3

19,6

19,4 (p)

-1,1

SE

16,9

15,7

15,4

15,8

15,9

-1,0

UK

21,4

20,6

19,5

20,1

19,1

-2,3

Avots: Eurostat, izpeļņas struktūras apsekojums

*(p) = provizoriski dati


Side Bar