Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. vasario 28 d.

Vienodo darbo užmokesčio diena: Europoje moterys uždirba 16,4 proc. mažiau nei vyrai

Remiantis šiandien paskelbtais naujausiais Europos Komisijos duomenimis, Europoje moterys 59 dienas per metus vis dar dirba veltui. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas — vidutinis skirtumas tarp moterų ir vyrų valandinio uždarbio atsižvelgiant į visą ekonomiką — pastaraisiais metais beveik nepakito (kaip ir praėjusiais metais jis tebėra 16,4 proc.). Vienodo darbo užmokesčio diena jau antrus metus iš eilės Europoje minima vasario 28 d. Tai nauja riba Europos kalendoriuje — metų diena, nuo kurios moterų uždarbis nesiskiria nuo vyrų uždarbio. Tai reiškia, kad šiemet moterys, kad uždirbtų lygiai su vyrais, papildomai dirbs 59 dienas. Vienodo darbo užmokesčio diena minima Europos lygmeniu jau ketvirtą kartą: Komisija pirmą kartą šią dieną paskelbė 2011 m. kovo 5-ąją (žr. IP/11/255), antrą kartą vienodo darbo užmokesčio diena buvo minima 2012 m. kovo 2-ąją (žr. IP/12/211), o trečią kartą — 2013 m. vasario 28-ąją (žr. IP/13/165).

„Europos vienodo darbo užmokesčio diena primena mums apie nevienodas užmokesčio sąlygas darbo rinkoje, su kuriomis vis dar susiduria moterys. Pastaraisiais metais darbo užmokesčio skirtumas sumažėjo labai nedaug. Blogiausia, kad šiai labai nedidelio mažėjimo tendencijai daugiausiai įtakos turėjo ekonominė krizė, kurios metu vyrų atlyginimai sumažėjo, tačiau moterų — nepadidėjo“ — sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja, už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. „Vienodas darbo užmokestis už vienodą darbą yra pamatinis ES principas, deja, tikrovėje Europos moterims jis dar neįgyvendintas. Ilgai sėdėjome sudėję rankas, laikas keistis. Šiuo metu Europos Komisija rengia iniciatyvą, skirtą paskatinti pokyčius, dėl kurių artimiausioje ateityje nebereikės minėti vienodo darbo užmokesčio dienos.“

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas išreiškiamas procentine vyrų pajamų dalimi ir rodo vidutinį bendrojo valandinio abiejų lyčių darbuotojų darbo užmokesčio skirtumą visos ES ekonomikos lygmeniu. Remiantis naujausiais duomenimis, 2012 m. Europos Sąjungoje vidutinis vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas buvo 16,4 proc. Tyrimų duomenys rodo, kad pastaraisiais metas šis skirtumas nežymiai sumažėjo ir nebekinta, o anksčiau jis buvo apie 17 proc. Skirtumas tarp moterų ir vyrų uždarbio nuolatos mažėja Danijoje, Čekijoje, Austrijoje, Nyderlanduose ir Kipre, o kitose šalyse (Lenkijoje, Lietuvoje) šis skirtumas pradėjo mažėti 2012 m. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Vengrijoje, Portugalijoje, Estijoje, Bulgarijoje, Airijoje ir Ispanijoje vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas pastaraisiais metais padidėjo.

Darbo užmokesčio skirtumo mažėjimui įtakos turi keletas veiksnių, pavyzdžiui, daugėja dirbančių moterų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, be to, ekonomikos nuosmukis stipriai paveikė kai kuriuos sektorius (pavyzdžiui, statybų ar inžinerijos), kuriuose daugiausia dirba vyrų. Taigi darbo užmokesčio skirtumo pokyčius nulėmė ne tik geresnės moterų darbo sąlygos ir užmokesčio didėjimas.

2013 m. gruodžio mėn. Europos Komisijos ataskaitoje apie ES taisyklių dėl vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo srityje įgyvendinimą (Direktyva 2006/54/EB) nurodoma, kad yra daug veiksnių, trukdančių pasiekti vienodą darbo užmokestį. Tarp šių veiksnių nepakankamas darbo užmokesčio sistemų skaidrumas, nepakankamas sąvokos „lygiavertis darbas“ teisinis aiškumas ir procedūrinės kliūtys: darbuotojams trūksta informacijos, būtinos norint sėkmingai pateikti ieškinį dėl nevienodo darbo užmokesčio, taip pat informacijos apie darbuotojų kategorijų atlyginimų dydžius (IP/13/1227). Didesnis atlyginimų sistemos skaidrumas galėtų pagerinti nukentėjusiųjų nuo darbo užmokesčio diskriminacijos padėtį: jiems būtų paprasčiau palyginti savo ir kitos lyties darbuotojų užmokestį.

Šiuo metu Komisija išsamiai nagrinėja, kokių veiksmų, siekiant paskatinti ir palengvinti vienodo darbo užmokesčio principo praktinį taikymą, būtų galima imtis Europos lygmeniu, kad būtų padidintas atlyginimų sistemos skaidrumas ir išspręsta vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problema.

Pagrindiniai faktai

Lyčių lygybė yra vienas iš pamatinių Europos Sąjungos principų. Vienodo darbo užmokesčio principas įtvirtintas Sutartyse 1957 m. ir įtrauktas į Direktyvą 2006/54/EB dėl vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje.

2013 m. gruodžio 9 d. Komisija patvirtino ataskaitą, kurioje įvertintas praktinis nuostatų dėl vienodo užmokesčio taikymas ES valstybėse (IP/13/1227). Šioje ataskaitoje nurodoma, kad visoms valstybėms narėms didžiausias iššūkis bus tinkamai taikyti ir vykdyti Direktyva 2006/54/EB nustatytas taisykles.

Komisija ne tik stebi tinkamą ES teisės aktų įgyvendinimą, bet ir toliau imasi veiksmų visose srityse, kad būtų išspręsta vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problema: 2012–2013 m. vykdomos iniciatyvos „Lygybė atsiperka“ metu surengti praktiniai seminarai ir mokymai, kuriais darbuotojams padedama kovoti su vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo problema; vykdant Europos semestrą išleistos metinės konkrečioms šalims skirtos rekomendacijos, kuriose valstybės narės raginamos naikinti moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą; minima Europos Vienodo darbo užmokesčio diena; dalijimąsi gerąja patirtimi ir iš struktūrinių fondų finansuojamos valstybių narių iniciatyvos ir pilietinės visuomenės veiksmai.

Nacionalinio lygmens gerosios patirties siekiant vienodo darbo užmokesčio pavyzdžiai:

Belgijos Parlamentas 2012 m. priėmė įstatymą, kuriuo bendrovės įpareigojamos kas dvejus metus atlikti lyginamąją darbo užmokesčio struktūros analizę. Be to, Belgija yra pirmoji ES šalis, paminėjusi Vienodo darbo užmokesčio dieną (2005 m.).

Prancūzijos vyriausybė sugriežtino sankcijas, taikomas 50 arba daugiau darbuotojų turinčioms bendrovėms, kurios nesilaikė įsipareigojimų, susijusių su lyčių lygybe. 2013 m. balandžio mėn. pirmą kartą po to, kai 2012 m. buvo išleistas potvarkis, atskleista, kad dvi bendrovės nesilaikė teisės aktų dėl vienodo darbo užmokesčio.

Austrijos lygių galimybių aktu bendrovės įpareigojamos parengti vienodo darbo užmokesčio ataskaitas. Taisyklės pradedamos taikyti laipsniškai ir šiuo metu jau yra privalomos bendrovėms, kuriose dirba daugiau nei 250, 500 ir 1 000 darbuotojų. Bendrovės, kuriose dirba daugiau nei 150 darbuotojų, ataskaitą privalės pateikti nuo 2014 m.

2013 m. kovo 8 d. Portugalijos rezoliucijoje numatytos priemonės, kuriomis užtikrinama ir skatinama vyrų ir moterų galimybių ir rezultatų darbo rinkoje lygybė. Tarp tokių priemonių yra atlyginimų skirtumo naikinimas bei įvairių pramonės šakų teikiamos ataskaitos apie vyrų ir moterų darbo užmokesčių skirtumus.

Daugiau informacijos

Europos Komisija — Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumas

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_lt.htm

Europos Komisija — „Lygybė atsiperka“

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojos, už teisingumą atsakingos ES Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Komisijos pirmininko pavaduotoja socialiniame tinkle „Twitter“ @VivianeRedingEU

ES Teisingumo generalinio direktorato Twitter @EU_Justice

Asmenys ryšiams:

Mina Andreeva tel. +32 2 299 13 82,

Natasha Bertaud tel. +32 2 296 74 56,

Visuomenei: kreipkitės į „Europe Direct“ telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu

Priedas

1. Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo statistika

Šaltinis: Eurostatas 2012 m., išskyrus EL (2010 m.)

2. Moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumai ES šalyse

2008

2009

2010

2011

2012

Skirtumas 2012–2008 m.

ES

17,3

17.2 (p)

16,2

16.4 (p)

16.4 (p)

-0,9

BE

10,2

10,1

10,2

10,2

10,0

-0,2

BG

12,3

13,3

13,0

13,0

14,7

2,4

CZ

26,2

25,9

21,6

22,6

22,0

-4,2

DK

17,1

16,8

15,9

16,3

14,9

-2,2

DE

22,8

22,6

22,3

22.2 (p)

22.4 (p)

-0,4

EE

27,6

26,6

27,7

27,3

30,0

2,4

IE

12,6

12,6

13,9

11.7 (p)

14.4 (p)

 1,8

EL

22,0

15,0

ES

16,1

16,7

16,2

17.8 (p)

17.8 (p)

1,7

FR

16,9

15,2

15,6

15.0 (p)

14.8 (p)

-2,1

HR

15,5

17,6

18,0

IT

4,9

5,5

5,3

5,8

6,7

1,8

CY

19,5

17,8

16,8

16,4

16,2

-3,3

LV

11,8

13,1

15,5

13,6

13,8

2,0

LT

21,6

15,3

14,6

11,9

12,6

-9,0

LU

9,7

9,2

8,7

8.7 (p)

8.6 (p)

-1,1

HU

17,5

17,1

17,6

18,0

20,1

2,6

MT

9,2

7,7

7,2

6,2

6,1

-3,1

NL

18.9

18,5

17,8

17,9

16,9

-2,0

AT

25,1

24,3

24,0

23,7

23,4

-1,7

PL

11,4

8,0

4,5

5,5

6,4

-5,0

PT

9,2

10,0

12,8

12,5

15,7

6,5

RO

8,5

7,4

8,8

11,0

9,7

1,2

SI

4,1

-0,9

0,9

2,3

2,5

-1,6

SK

20,9

21,9

19,6

20,5

21,5

0,6

FI

20,5

20,8

20,3

19,6

19.4 (p)

-1,1

SE

16,9

15,7

15,4

15,8

15,9

-1,0

UK

21,4

20,6

19,5

20,1

19,1

-2,3

Šaltinis: Eurostatas, darbo užmokesčio struktūros tyrimas

*(p) = negalutiniai duomenys.


Side Bar