Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 28. helmikuuta 2014

Sukupuolten välinen palkkaero EU:ssa pysyttelee sitkeästi 16,4 prosentissa

Euroopan naiset työskentelevät edelleen 59 päivää vuodessa ”ilmaiseksi”. Tämä käy ilmi Euroopan komission tänään julkaisemista uusimmista tilastotiedoista. Sukupuolten välinen palkkaero eli naisten ja miesten tuntipalkkojen keskimääräinen ero ei ole viime vuosina juurikaan kaventunut, vaan pysyttelee sitkeästi noin 16 prosentissa (sekä tänä että viime vuonna 16,4 prosenttia). Uusimpien tietojen johdosta palkkatasa-arvon päivää vietetään toista kertaa peräkkäin 28. helmikuuta. Tämän EU:n laajuisen päivän ajankohta määräytyy sen mukaan, milloin naiset todellisuudessa alkavat saada palkkaa työstään verrattuna miehiin. Naiset siis työskentelevät ensin 59 päivää ”ilmaiseksi”, minkä jälkeen heidän ansioidensa suuruus vastaa miesten palkkaa. Palkkatasa-arvon päivää vietetään Euroopan tasolla nyt neljättä kertaa: komissio käynnisti sen 5. maaliskuuta 2011 (ks. IP/11/255), toisen kerran sitä vietettiin 2. maaliskuuta 2012 (ks. IP/12/211) ja kolmatta kertaa 28. helmikuuta 2013 (ks. IP/13/165).

”Euroopan palkkatasa-arvon päivä muistuttaa meitä epätasa-arvoisista palkkaehdoista, joita naiset yhä kohtaavat työmarkkinoilla. Sukupuolten välinen palkkaero on viime vuosina kaventunut vain hiukan. Tilannetta pahentaa se, että viime vuosien vähäinenkin muutos johtuu suurelta osin talouskriisistä ja sen aiheuttamasta miesten ansioiden laskusta eikä niinkään naisten palkkojen noususta” toteaa oikeusasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding. "Sama palkka samanarvoisesta työstä kuuluu EU:n perusperiaatteisiin, mutta valitettavasti se ei vieläkään toteudu Euroopan naisten kohdalla. Asiaan ei ole puututtu vuosikausiin, mutta tähän on nyt tultava muutos. Euroopan komissio valmistelee parhaillaan aloitetta, jonka tarkoituksena on sysätä muutos käyntiin siinä määrin, ettei lähitulevaisuudessa enää tarvita palkkatasa-arvon päivää."

Palkkaero esitetään prosenttiosuutena miesten ansioista, ja se on mies- ja naispuolisten palkansaajien keskimääräisten bruttotuntiansioiden välinen ero koko EU:ssa. Tuoreimpien tietojen mukaan naiset ansaitsivat vuonna 2012 Euroopan unionissa keskimäärin 16,4 prosenttia vähemmän kuin miehet. Osuus on hiljalleen laskenut aiempien vuosien noin 17 prosentista, mutta nyt kehitys on juuttunut paikalleen. Palkkaero on supistunut jatkuvasti Tanskassa, Tšekissä, Itävallassa, Alankomaissa ja Kyproksessa, kun taas joissakin muissa maissa (Puola, Liettua) se on vuonna 2012 kääntynyt uuteen nousuun. Esimerkiksi Unkarissa, Portugalissa, Virossa, Bulgariassa, Irlannissa ja Espanjassa sukupuolten välinen palkkaero on viime vuosina ollut kasvusuunnassa.

Palkkaeron pienenemisen taustalla on monia syitä, kuten korkeasti koulutettujen naisten osuuden lisääntyminen työmarkkinoilla tai talouden taantuman kohdistuminen erityisesti joihinkin miesvaltaisiin aloihin, kuten rakentamiseen tai teknisiin aloihin. Muutos ei siis johdu pelkästään naisten palkkauksen ja työolosuhteiden paranemisesta.

Euroopan komissio laati joulukuussa 2013 raportin naisten ja miesten yhdenvertaista kohtelua työelämässä koskevien EU-säännösten (direktiivi 2006/54/EY) täytäntöönpanosta. Sen mukaan samapalkkaisuuden toteutumista estävät useat tekijät, kuten palkkajärjestelmien huono läpinäkyvyys, samanarvoisen työn käsitettä koskeva oikeudellisen selkeyden puute ja menettelylliset esteet. Työntekijöillä ei esimerkiksi ole riittävästi tietoa menestyksekkään samapalkkaisuutta koskevan kanteen tekemiseksi eikä tietoa eri henkilöstöryhmien palkkatasoista (IP/13/1227). Palkkojen parempi läpinäkyvyys voisi parantaa palkkasyrjinnästä kärsivien yksittäisten henkilöiden tilannetta, koska he voisivat helpommin verrata palkkojaan vastakkaista sukupuolta olevien työntekijöiden palkkoihin.

Komissio tutkii parhaillaan eri toimintavaihtoehtoja, joiden avulla palkkojen läpinäkyvyyttä voitaisiin parantaa Euroopan tasolla ja sen myötä ratkaista sukupuolten välisen palkkaeron ongelma ja edistää samapalkkaisuuden periaatteen käytännön soveltamista.

Tausta

Sukupuolten tasa-arvo on yksi Euroopan unionin perusperiaatteista. Samapalkkaisuuden periaate on ollut kirjattuna perussopimuksiin vuodesta 1957, ja se sisältyy myös direktiiviin 2006/54/EY miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa.

Komissio antoi 9. joulukuuta 2013 raportin, jossa tarkasteltiin samapalkkaisuutta koskevien säännösten käytännön soveltamista EU-maissa (IP/13/1227). Siinä arvioitiin, että tulevaisuudessa kaikkien jäsenvaltioiden suurin haaste on direktiiviin 2006/54/EY sisältyvien säännösten asianmukainen täytäntöönpano ja soveltaminen.

EU:n lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon valvonnan lisäksi komissio on jatkanut sukupuolten välisen palkkaeron kaventamiseen tähtääviä toimiaan monissa eri yhteyksissä. Se on muun muassa toteuttanut vuosina 2012 ja 2013 Tasa-arvo kannattaa ‑aloitteen, jonka avulla työnantajia tuettiin palkkaeron kaventamisessa järjestämällä seminaareja ja koulutusta. Talouspolitiikan EU-ohjausjakson yhteydessä vuosittain annettavissa maakohtaisissa suosituksissa jäsenvaltioita on kehotettu etsimään ratkaisuja palkkaero-ongelmaan. Lisäksi on järjestetty Euroopan laajuisia palkkatasa-arvon päiviä ja parhaiden käytänteiden vaihtoa sekä rakennerahastorahoitusta jäsenvaltioiden aloitteille ja kansalaisjärjestöjen toimille.

Esimerkkejä hyvistä käytänteistä, joilla samapalkkaisuutta edistetään kansallisella tasolla:

Belgian parlamentti antoi vuonna 2012 lain, jolla yritykset velvoitetaan tekemään joka toinen vuosi vertaileva analyysi palkkarakenteestaan. Belgia oli myös ensimmäinen EU-maa, joka järjesti palkkatasa-arvon päivän vuonna 2005.

Ranskan hallitus on tiukentanut seuraamuksia, joita aiheutuu vähintään 50 työntekijän yrityksille, jos ne eivät noudata sukupuolten tasa-arvoon liittyviä velvoitteitaan. Asiasta annettiin asetus vuonna 2012, ja huhtikuussa 2013 todettiin ensi kertaa kahden yrityksen syyllistyneen samapalkkaisuutta koskevan lainsäädännön rikkomiseen.

Itävallassa yritykset velvoitetaan tasapuolisesta kohtelusta annetussa laissa laatimaan raportteja samapalkkaisuudesta. Uusien sääntöjen soveltaminen tuli asteittain pakolliseksi yli 250, 500 ja 1 000 työntekijän yrityksissä. Yli 150 työntekijän yritysten on laadittava kyseinen raportti vuodesta 2014.

Portugalissa 8. maaliskuuta 2013 annettuun päätöslauselmaan sisältyy määräyksiä naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien takaamisesta ja edistämisestä työmarkkinoilla sekä palkkaerojen poistamisesta. Toimenpiteisiin kuuluu myös toimialojen laatimat raportit sukupuolten välisistä palkkaeroista.

Lisätietoja

Euroopan komissio – sukupuolten palkkaero:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_fi.htm

Euroopan komissio – Tasa-arvo kannattaa:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtaja Redingiä Twitterissä: @VivianeRedingEU

Seuraa EU:n oikeusasioiden pääosastoa Twitterissä: @EU_Justice

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct, puhelin 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

Liite

1. Tilastot sukupuolten välisistä palkkaeroista

Source: Eurostat 2012 except for EL (2010)

2. Sukupuolten palkkaerot EU:n jäsenvaltioissa

2008

2009

2010

2011

2012

Difference 2012- 2008

EU

17.3

17.2 (p)

16.2

16.4 (p)

16.4 (p)

-0.9

BE

10.2

10.1

10.2

10.2

10.0

-0.2

BG

12.3

13.3

13.0

13.0

14.7

2.4

CZ

26.2

25.9

21.6

22.6

22.0

-4.2

DK

17.1

16.8

15.9

16.3

14.9

-2.2

DE

22.8

22.6

22.3

22.2 (p)

22.4 (p)

-0.4

EE

27.6

26.6

27.7

27.3

30.0

2.4

IE

12.6

12.6

13.9

11.7 (p)

14.4 (p)

 1.8

EL

22.0

:

15.0

:

:

ES

16.1

16.7

16.2

17.8 (p)

17.8 (p)

1.7

FR

16.9

15.2

15.6

15.0 (p)

14.8 (p)

-2.1

HR

:

:

15.5

17.6

18.0

:

IT

4.9

5.5

5.3

5.8

6.7

1.8

CY

19.5

17.8

16.8

16.4

16.2

-3.3

LV

11.8

13.1

15.5

13.6

13.8

2.0

LT

21.6

15.3

14.6

11.9

12.6

-9.0

LU

9.7

9.2

8.7

8.7 (p)

8.6 (p)

-1.1

HU

17.5

17.1

17.6

18.0

20.1

2.6

MT

9.2

7.7

7.2

6.2

6.1

-3.1

NL

18.9

18.5

17.8

17.9

16.9

-2.0

AT

25.1

24.3

24.0

23.7

23.4

-1.7

PL

11.4

8.0

4.5

5.5

6.4

-5.0

PT

9.2

10.0

12.8

12.5

15.7

6.5

RO

8.5

7.4

8.8

11.0

9.7

1.2

SI

4.1

-0.9

0.9

2.3

2.5

-1.6

SK

20.9

21.9

19.6

20.5

21.5

0.6

FI

20.5

20.8

20.3

19.6

19.4 (p)

-1.1

SE

16.9

15.7

15.4

15.8

15.9

-1.0

UK

21.4

20.6

19.5

20.1

19.1

-2.3

Source: Eurostat, SES

*(p) = provisional data


Side Bar