Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 28. februar 2014

Ligelønsdagen: Stadig 16,4 % lavere løn til kvinder i EU

Europas kvinder arbejder stadig gratis 59 dage om året. Det viser de seneste tal, som Europa-Kommissionen udsender i dag. Lønkløften mellem kønnene – dvs. den gennemsnitlige forskel mellem kvinders og mænds timeindtjening i økonomien som helhed – har næppe nok rokket sig ud af stedet i de senere år. Den ligger stadig omkring 16 % (16,4 % nu ligesom året før). Tallene betyder, at den europæiske ligelønsdag markeres den 28. februar for andet år i træk. Begivenheden markerer nemlig den første dag i året, hvor kvinder får løn for deres arbejde på lige fod med mænd. Det vil sige, at kvinder reelt arbejder gratis i 59 dage, før de fortjener samme løn som mænd. I år finder ligelønsdagen således sted for fjerde gang på europæisk plan: Kommissionen lancerede den for første gang den 5. marts 2011 (se IP/11/255), i 2012 faldt den på den 2. marts (se IP/12/211), og tredje gang var altså den 28. februar 2013 (IP/13/165).

"Den europæiske ligelønsdag minder os om, at kvinder stadig har ulige lønvilkår på arbejdsmarkedet. I de senere år er lønkløften kun blevet marginalt mindre. Og værre endnu: Den ganske svagt nedadgående linje i de seneste års udvikling er i vid udtrækning en følge af den økonomiske krise, som har fået mændenes løn til at falde, og ikke af en stigning i kvindelønnen." Sådan siger Viviane Reding, næstformand i Kommissionen og EU's justitskommissær, og fortsætter: "Lige løn for lige arbejde er et grundprincip for EU, men det er desværre stadig ikke virkelighed for kvinderne i Europa. Efter mange års uvirksomhed er tiden nu kommet til forandring. Europa-Kommissionen arbejder for tiden på et initiativ, der skal udløse forandringer, som betyder, at vi i nær fremtid ikke mere behøver at holde ligelønsdag."

Lønkløften vises som en procentdel af mændenes indtjening og svarer til forskellen mellem mandlige og kvindelige ansattes gennemsnitlige bruttotimeløn i EU som helhed. De seneste tal viser, at i 2012 var den gennemsnitlige lønkløft 16,4 % i EU som helhed. De viser, at udviklingen nu stagnerer, efter at der i de senere år har været en svagt faldende tendens, idet tallene i de foregående år har ligget omkring 17 % eller højere. I Danmark, Tjekkiet, Østrig, Nederlandene og Cypern ses en fortsat faldende tendens, mens den faldende udvikling i andre lande (Polen, Litauen) er vendt i 2012. I nogle lande som f.eks. Ungarn, Portugal, Estland, Bulgarien, Irland og Spanien er lønkløften blevet større i de senere år.

Flere faktorer medvirker til at forklare, at der har været en tendens til udligning af lønkløften: f.eks. at der er kommet forholdsvis flere kvindelige lønmodtagere med højere uddannelse, eller at den økonomiske nedgang har virket stærkere på visse mandligt dominerede brancher som byggeri og maskinindustri. Forandringen skyldes derfor ikke kun, at kvindernes løn- og arbejdsvilkår er blevet bedre.

Europa-Kommissionen udsendte i december 2013 en rapport om gennemførelsen af EU's regler om ligebehandling af kvinder og mænd i beskæftigelse (direktiv 2006/54/EF), hvor den pegede på flere faktorer, der hæmmer ligelønsudviklingen: bl.a. manglende gennemsigtighed i lønsystemerne, manglende juridisk klarhed i definitionen af arbejde med samme værdi og proceduremæssige hindringer. Sådanne hindringer består bl.a. i, at arbejdstagerne mangler viden, som er nødvendig for få resultater ud af krav om ligeløn, eller viden om lønniveauet for forskellige kategorier af ansatte (IP/13/1227). Større løngennemskuelighed ville stille ofre for løndiskrimination bedre, fordi de så lettere kunne sammenligne deres egen situation med situationen for lønmodtagere af det andet køn.

Kommissionen undersøger for tiden, hvilke muligheder EU har for at gøre en indsats for større løngennemskuelighed for dermed at bekæmpe lønkløften mellem kønnene og bidrage til at gøre det lettere at gennemføre ligelønsprincippet i praksis.

Baggrund

Lighed mellem kønnene er et grundprincip for EU. Ligelønsprincippet har været traktatfæstet siden 1957 og er også fastslået i direktiv 2006/54/EF om ligebehandling af mænd og kvinder i beskæftigelse og erhverv.

Den 9. december udsendte Kommissionen en rapport om EU-landenes praktiske gennemførelse af ligelønsbestemmelserne (IP/13/1227). Her konstateres det, at den kommende hovedudfordring for alle medlemsstaterne ligger i at anvende og håndhæve reglerne i Direktiv 2006/54/EF korrekt.

Kommissionen har dog ikke kun holdt øje med, om EU-reglerne gennemføres, som de skal, men også gjort en løbende indsats på alle fronter for at bekæmpe lønkløften. Den har således iværksat initiativet "Lighed betaler sig" (Equality Pays Off), som blev gennemført i 2012 og 2013 og bestod i at arrangere workshopper og kurser for at støtte arbejdsgivernes indsats for at bekæmpe lønkløften. Som led i det europæiske semester har den udsendt årlige henstillinger til hvert land for at gøre opmærksom på nødvendigheden af at løse problemet med uligeløn. Den har afholdt europæiske ligelønsdage, formidlet udveksling af bedste praksis og ydet finansieringsstøtte til initiativer i medlemsstaterne via strukturfondene og foranstaltninger i civilsamfundet.

Følgende er eksempler på god praksis i EU-landene til fremme af ligeløn:

Det belgiske parlament vedtog i 2012 en lov om, at virksomhederne hvert andet år skal lave en sammenlignende analyse deres lønstruktur. Belgien var også det første EU-land, der holdt en ligelønsdag (i 2005).

Den franske regering har styrket de eksisterende sanktioner mod firmaer med over 50 ansatte, som ikke overholder deres forpligtelser til ligebehandling. Dekretet fra 2012 førte til, at det i april 2013 for første gang blev fastslået, at to firmaer ikke havde efterlevet ligelønslovgivningen.

Den østrigske ligebehandlingslov forpligter virksomhederne til at udarbejde ligelønsrapporter. Reglerne blev indført gradvis og er nu bindende for virksomheder med over henholdsvis 250, 500 og 1 000 ansatte. Virksomheder med over 150 ansatte skal udarbejde en rapport fra 2014.

Den portugisiske resolution af 8. marts 2013 indeholder foranstaltninger, som skal garantere og fremme, at kvinder og mænd får lige muligheder og lige resultater på arbejdsmarkedet, og herunder at lønforskellene elimineres. Foranstaltningerne omfatter bl.a., at erhvervslivet skal indberette lønforskelle mellem kønnene.

Læs mere her:

Europa-Kommissionen – Kønsbestemte lønforskelle:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_da.htm

Europa-Kommissionen – Equality Pays Off (Lighed betaler sig):

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Hjemmeside for Viviane Reding, næstformand i Kommissionen og EU's justitskommissær:

http://ec.europa.eu/reding

Følg Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

Følg EU Justice på Twitter: @EU_Justice

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

For offentligheden: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

Bilag

1. Lønforskelle mellem kønnene, statistisk overblik

Kilde: Eurostat 2012, undtagen EL (2010)

2. Lønforskelle mellem kønnene i tal, EU-landene

2008

2009

2010

2011

2012

Forskel 2012 – 2008

EU

17,3

17,2 (f)

16,2

16,4 (f)

16,4 (f)

-0,9

BE

10,2

10,1

10,2

10,2

10,0

-0,2

BG

12,3

13,3

13,0

13,0

14,7

2,4

CZ

26,2

25,9

21,6

22,6

22,0

-4,2

DK

17,1

16,8

15,9

16,3

14,9

-2,2

DE

22,8

22,6

22,3

22,2 (f)

22,4 (f)

-0,4

EE

27,6

26,6

27,7

27,3

30,0

2,4

IE

12,6

12,6

13,9

11,7 (f)

14,4 (f)

 1,8

EL

22,0

:

15,0

:

:

ES

16,1

16,7

16,2

17,8 (f)

17,8 (f)

1,7

FR

16,9

15,2

15,6

15,0 (f)

14,8 (f)

-2,1

HR

:

:

15,5

17,6

18,0

:

IT

4,9

5,5

5,3

5,8

6,7

1,8

CY

19,5

17,8

16,8

16,4

16,2

-3,3

LV

11,8

13,1

15,5

13,6

13,8

2,0

LT

21,6

15,3

14,6

11,9

12,6

-9,0

LU

9,7

9,2

8,7

8,7 (f)

8,6 (f)

-1,1

HU

17,5

17,1

17,6

18,0

20,1

2,6

MT

9,2

7,7

7,2

6,2

6,1

-3,1

NL

18,9

18,5

17,8

17,9

16,9

-2,0

AT

25,1

24,3

24,0

23,7

23,4

-1,7

PL

11,4

8,0

4,5

5,5

6,4

-5,0

PT

9,2

10,0

12,8

12,5

15,7

6,5

RO

8,5

7,4

8,8

11,0

9,7

1,2

SI

4,1

-0,9

0,9

2,3

2,5

-1,6

SK

20,9

21,9

19,6

20,5

21,5

0,6

FI

20,5

20,8

20,3

19,6

19,4 (f)

-1,1

SE

16,9

15,7

15,4

15,8

15,9

-1,0

UK

21,4

20,6

19,5

20,1

19,1

-2,3

Kilde: Eurostat, SES

*(f) = foreløbige data


Side Bar