Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 28 февруари 2014 г.

Ден на равното заплащане: разликата в заплащането между жените и мъжете в Европа остава 16,4 %

Според последните данни, публикувани днес от Европейската комисия, жените в Европа все още работят 59 дни „безплатно“. Разликата в заплащането между половете – средната разлика между почасовото възнаграждение на жените и мъжете във всички сектори на икономиката – почти не се е променила през последните години и все още е около 16 % (16,4 % като миналата година). Според последните данни Европейският ден на равното заплащане ще бъде отбелязан за втора поредна година на 28 февруари. С тази общоевропейска проява се отбелязва датата от новата календарна година, от която жените започват реално да получават заплащане за своя труд, равно с това на мъжете. На практика това означава, че днес жените работят 59 дни безплатно, преди да достигнат нивото на заплащане на мъжете. Денят на равното заплащане се отбелязва за четвърти път на европейско равнище. По инициатива на Комисията той бе честван за пръв път на 5 март 2011 г. (вж. IP/11/255), второто му издание беше на 2 март 2012 г. (вж. IP/12/211), а третото на 28 февруари 2013 г. (IP/13/165).

„Европейският ден на равното заплащане ни припомня, че жените все още се сблъскват с неравностойни условия на заплащане на пазара на труда. През последните години разликата в заплащането се е смалила съвсем малко. А по-лошото е, че този малък спад през предходните години се дължи повече на икономическата криза, в резултат на която заплащането на мъжете е намаляло, отколкото на увеличаване на заплащането на жените,“ заяви заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар по въпросите на правосъдието в ЕС. „Равното заплащане за един и същи труд е основен принцип в ЕС, но за съжаление той все още не е реалност за жените в Европа. След дълги години на бездействие е време за промяна. Понастоящем Европейската комисия работи по инициатива, която да доведе до промяна, за да не се налага в близко бъдеще да честваме ден на равното заплащане.“

Разликата в заплащането между половете се изразява като процент от заплащането на мъжете и представлява разликата между средното брутно почасово заплащане на мъжете и жените в различни сектори на икономиката на ЕС. По последни данни разликата в заплащането между половете в Европейския съюз е била средно 16,4 % през 2012 г. Тя остава на това ниво след тенденцията към леко понижение през последните години. През предходните години този процент е бил около 17 % или по-висок. Тенденция към трайно смаляване на разликата се наблюдава в Дания, Чешката република, Австрия, Нидерландия и Кипър, докато в други страни (Полша, Литва) тази тенденция се е обърнала през 2012 г. В някои страни като Унгария, Португалия, Естония, България, Ирландия и Испания разликата в заплащането на мъжете и жените се е увеличила през последните години.

Тенденцията към смаляване на разликата може да се обясни с няколко фактора, като например нарастващия брой високообразовани работещи жени или по-сериозните последици от икономическата криза в някои сектори като строителството или инженерството, в които са заети предимно мъже. Следователно промяната не е единствено в резултат на по-добро заплащане и по-благоприятни условия на труд за жените.

В доклад на Европейската комисия от декември 2013 г. относно прилагането на правилата на ЕС за равно третиране на жените и мъжете в областта на заетостта (Директива 2006/54/ЕО) се посочва, че равното заплащане е възпрепятствано от редица фактори. Сред тях са липсата на прозрачност в системите за заплащане, липсата на правна яснота относно определението за труд с равна стойност и редица процедурни пречки. Такива пречки са например липсата на информация, необходима на работниците за успешно подаване на жалби за равно заплащане, или информация за нивата на заплащане на отделните категории работници (IP/13/1227). Повишаването на прозрачността за възнагражденията може да подобри положението на жертвите на дискриминация по отношение на заплащането, които ще могат по-лесно да правят сравнение с работниците от противоположния пол.

Понастоящем Комисията проучва вариантите за действие на европейско равнище за подобряване на прозрачността и съответно за справяне с разликата в заплащането между половете, чрез което да се насърчи и улесни на практика ефективното прилагане на принципа на равното заплащане.

Контекст

Равенството между половете е един от основополагащите принципи на Европейския съюз. Този принцип е заложен в Договорите от 1957 г. и освен това е включен в Директива 2006/54/ЕО относно равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите.

На 9 декември 2013 г. Комисията прие доклад за оценка на прилагането на практика на разпоредбите за равното заплащане в страните от ЕС (IP/13/1227). В него се посочва, че основното предизвикателство за всички страни членки в бъдеще ще бъде правилното прилагане и изпълнение на правилата, установени с Директива 2006/54/ЕО.

Освен че следи за правилното прилагане на законодателството на ЕС, Комисията продължава да предприема действия на всички нива за преодоляване на разликата в заплащането. Сред тях са инициативата Equality Pays Off (Равенството си струва), която се проведе през 2012 г. и 2013 г. и чиято цел бе да се помогне на работодателите да се справят с разликата в заплащането между половете чрез ателиета и обучения; годишните специфични за всяка страна препоръки, публикувани в рамките на Европейския семестър и насочващи вниманието на страните членки към необходимостта от преодоляване на разликата в заплащането; Европейските дни на равното заплащане; обмена на най-добри практики; финансирането на инициативи на страните членки посредством структурните фондове и действия на гражданското общество.

Примери за добри практики за насърчаване на равното заплащане на национално равнище:

Белгийският парламент прие закон през 2012 г., който задължава предприятията да извършват сравнителен анализ на своята структура на заплащане на всеки две години. Освен това Белгия бе първата страна, която организира Ден на равното заплащане през 2005 г.

Френското правителство увеличи действащите санкции, налагани на предприятия с 50 или повече служители, които не спазват своите задължения по отношение на равенството между половете. За пръв път, в резултат на постановление от 2012 г., през април 2013 г. бе установено, че две предприятия не спазват своите задължения съгласно законодателството за равно заплащане.

Със закона за равното третиране в Австрия предприятията се задължават да изготвят доклади за равното заплащане. Наложените поетапно правила вече са задължителни за предприятия с повече от 250, 500 и 1000 служители. Предприятията с повече от 150 служители трябва да изготвят доклад от 2014 г. нататък.

В приета от Португалия на 8 март 2013 г. резолюция са включени мерки за гарантиране и насърчаване на равните възможности и резултати за мъжете и жените на пазара на труда, включително премахване на разликата в заплащането. Мерките включват докладване за разликите в заплащането между половете по икономически сектори.

За повече информация:

Европейска комисия – разлика в заплащането на жените и мъжете:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/index_en.htm

Европейска комисия – Equality Pays Off (Равенството си струва):

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/equality-pays-off/index_en.htm

Уебсайт на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следвайте заместник-председателя Рединг в Twitter: @VivianeRedingEU

Следвайте ГД „Правосъдие“ в Twitter: @EU_Justice

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За обществеността: Europe Direct на тел.: 00 800 6 7 8 9 10 11 или по ел. поща

Приложение

1. Статистически данни за разликата в заплащането на жените и мъжете

Източник: Данни на Евростат от 2012 г. с изключение на Гърция (2010 г.)

2. Данни за разликата в заплащането на мъжете и жените в страните от ЕС

2008

2009

2010

2011

2012

Разлика 2012 – 2008

ЕС

17,3

17,2 (н)

16,2

16,4 (н)

16,4 (н)

-0,9

Белгия

10,2

10,1

10,2

10,2

10,0

-0,2

България

12,3

13,3

13,0

13,0

14,7

2,4

Чехия

26,2

25,9

21,6

22,6

22,0

-4,2

Дания

17,1

16,8

15,9

16,3

14,9

-2,2

Германия

22,8

22,6

22,3

22,2 (н)

22,4 (н)

-0,4

Естония

27,6

26,6

27,7

27,3

30,0

2,4

Ирландия

12,6

12,6

13,9

11,7 (н)

14,4 (н)

1,8

Гърция

22,0

:

15,0

:

:

Испания

16,1

16,7

16,2

17,8 (н)

17,8 (н)

1,7

Франция

16,9

15,2

15,6

15,0 (н)

14,8 (н)

-2,1

Хърватия

:

:

15,5

17,6

18,0

:

Италия

4,9

5,5

5,3

5,8

6,7

1,8

Кипър

19,5

17,8

16,8

16,4

16,2

-3,3

Латвия

11,8

13,1

15,5

13,6

13,8

2,0

Литва

21,6

15,3

14,6

11,9

12,6

-9,0

Люксембург

9,7

9,2

8,7

8,7 (н)

8,6 (н)

-1,1

Унгария

17,5

17,1

17,6

18,0

20,1

2,6

Малта

9,2

7,7

7,2

6,2

6,1

-3,1

Нидерландия

18,9

18,5

17,8

17,9

16,9

-2,0

Австрия

25,1

24,3

24,0

23,7

23,4

-1,7

Полша

11,4

8,0

4,5

5,5

6,4

-5,0

Португалия

9,2

10,0

12,8

12,5

15,7

6,5

Румъния

8,5

7,4

8,8

11,0

9,7

1,2

Словения

4,1

-0,9

0,9

2,3

2,5

-1,6

Словакия

20,9

21,9

19,6

20,5

21,5

0,6

Финландия

20,5

20,8

20,3

19,6

19,4 (н)

-1,1

Швеция

16,9

15,7

15,4

15,8

15,9

-1,0

Обединено кралство

21,4

20,6

19,5

20,1

19,1

-2,3

Източник: Евростат, Проучване на структурата на заплатите

* (н) = неокончателни данни


Side Bar