Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 15 januari 2014

Att skärpa EU:s insatser mot radikalisering och våldsam extremism

Terrorismen och den våldsamma extremismen har utvecklats och utgör ett växande, allvarligt hot inom EU. Dessa verksamheter genomförs inte enbart av organiserade grupper utan alltmer av mindre grupper eller av ensamma aktörer som i nuläget drar nytta av en rad olika källor. Användningen av internetbaserade verktyg i syfte att rekrytera och sprida propaganda ökar, vilket i sin tur gör det svårare att förutse och upptäcka våldshandlingar. Dessutom reser allt fler européer utomlands för att utbildas och kämpa i stridsområden varigenom de blir mer radikaliserade och kan utgöra ett hot mot vår säkerhet när de återvänder.

Idag antog Europeiska kommissionen ett meddelande med tio områden där medlemsstaterna och EU uppmanas att stärka sina åtgärder för att förebygga alla former av extremism som leder till våld, oavsett vem som ligger bakom. I de föreslagna åtgärderna ingår inrättande av ett europeiskt kunskapscentrum mot våldsam extremism, framtagande av utbildning för aktörer på fältet samt ekonomiskt stöd till projekt som använder moderna kommunikationsverktyg och sociala medier för att motverka terroristpropaganda. Medlemsstaterna uppmanas också att inrätta program som gör det lättare för medlemmar i extremistgrupper att avstå från våld och den ideologi som ligger bakom. De tio rekommendationerna är resultatet av två års arbete inom nätverket för kunskapsspridning om radikalisering som grundades av kommissionen 2011 och som för samman 700 experter och aktörer på fältet från hela Europa.

–Inget land är skonat från det gissel som våldsam extremism innebär. Men alltför få medlemsstater är redo för detta växande hot. Vi behöver kraftfulla, förebyggande åtgärder för att motverka extremism i alla dess former. Vårt mål är att ge fart åt medlemsstaternas arbete mot radikalisering och extremistvåld och att tillhandahålla verktyg för förebyggande åtgärder i EU, säger Cecilia Malmström, kommissionär för inrikes frågor.

För att kunna skydda medborgarna mot dessa hot krävs det en strategi som involverar ett stort antal partner på lokal, nationell, EU- och internationell nivå. För att stödja medlemsstaternas ansträngningar att bekämpa radikalisering har kommissionen fokus på följande tio åtgärdspunkter:

Utveckla övergripande nationella strategier. Medlemsstaterna uppmanas att införa lämpliga ramar som omfattar icke-statliga organisationer, personal på fältet, säkerhetstjänster och experter på området. Detta görs för att underlätta utvecklingen av åtgärder som ska förebygga våldsam extremism och terrorism på ett effektivare sätt.

Inrätta ett europeiskt kunskapscentrum nästa år för att fastställa och sprida bästa praxis och utforma en forskningsagenda. Det kommer att ge underlag åt EU:s beslutsfattare samt nationella och lokala beslutsfattare och samordna förebyggande initiativ inom och utanför EU. Kommissionen kommer att avsätta 20 miljoner euro 2014–2017 för kunskapscentrumet och annan förebyggande och centralt förvaltad verksamhet, bl.a. verksamheten inom nätverket för kunskapsspridning om radikalisering samt stöd till utträdesprogram i medlemsstaterna.

Bygga på det arbete som utförts av EU:s nätverk för kunskapsspridning om radikalisering för att stärka dess roll och se till att det på begäran kan ge medlemsstaterna praktisk vägledning.

Utveckla och underlätta utbildning för personal på fältet som arbetar med riskutsatta individer eller grupper. Detta avser inte bara brottsbekämpande personal och fängelsepersonal utan även t.ex. socialarbetare, lärare och hälso- och sjukvårdspersonal som ska få kunskaper om radikaliseringsprocessen och vilka åtgärder som bör vidtas.

Tillhandahålla program för att stödja avståndstagande och avradikalisering bland medlemmar i extremistgrupper (utträdesstrategier) i varje EU-land. Trots att programmen är effektiva finns de för närvarande inte i det stora flertalet EU-medlemsländer. Denna typ av arbete utförs ofta bäst i samarbete med flera aktörer från olika sektorer, särskilt familjer och personer från lokalsamhället som står nära våldsamma extremister. Kommissionen ger på begäran vägledning vid utarbetandet av utträdesprogram och införande av utbildningar för lokala aktörer som deltar i utträdesarbetet. Tidigare har kommissionen använt ca 10 miljoner euro av Isec-medlen för projekt för avradikaliseringsprojekt. Genom Isec har kommissionen finansierat ett stort antal projekt för att öka kunskaperna om radikaliseringsprocessen och expertisen om hur effektiva förebyggande åtgärder ska utformas.

Samarbeta närmare med det civila samhället och den privata sektorn för att ta itu med utmaningar på internet. Det är enkelt att få tillgång till extremistmaterial på internet genom diskussionssidor, sociala medier, bloggar osv. Utöver arbetet med att förbjuda eller avlägsna illegalt material måste man även ta fram meddelanden som motverkar extremistpropaganda. Lokala grupper, vanliga medborgare, offer och före detta extremister kan föra fram tydliga budskap. Kommissionen föreslår att man inrättar ett forum för viktiga aktörer i branschen för att diskutera möjligheterna till ett närmare samarbete och stöder framtagande och spridning av meddelanden mot extremistpropaganda, s.k. motberättelser.

Stärka offren. Offrens berättelser är ett kraftfullt verktyg för förebyggande och avradikalisering, men endast om det känns bekvämt för dem att dela med sig av sina erfarenheter och om de får det stöd som de behöver. Kommissionen kommer att stödja grupper och nätverk för offer, bl.a. genom finansiering av projekt för att underlätta kommunikation och öka medvetenheten.

Främja kritiskt tänkande bland ungdomar om extremistmeddelanden. Utbildning och utbyten för ungdomar är nyckelområden som hjälper unga människor till en kritisk syn på extremiståsikter och resonemangen bakom dem och avslöjar bristerna i sådan propaganda. Kommissionen kommer att stödja lokala samhällen och grupper som arbetar med före detta våldsamma extremister och deras offer eftersom de är bäst lämpade att beskriva verkligheten i t.ex. krig och träningsläger för terrorister.

Öka forskningen om radikaliseringstrender. EU kommer att fortsätta att finansiera undersökningar om hur och varför människor radikaliseras eller avradikaliseras och vilka roller t.ex. ideologi, internetbaserade rekryteringstekniker och förebilder har.

Arbeta närmare med partnerländerna utanför EU. Sårbarheten för radikalisering stannar inte vid EU:s gränser. Kommissionen och den höga representanten kommer att fortsätta att arbeta med tredjeländer i syfte att förebygga radikalisering genom att använda EU-medel för utbildning och stöd till medier och andra förebyggande initiativ på gräsrotsnivå. Strategier för att förebygga radikalisering och våldsam extremism bör också införlivas i verktygen och instrumenten för utvecklingssamarbete.

Kommissionen offentliggör idag en samling strategier och praxis för att förebygga och motverka radikalisering som utvecklats av nätverket för kunskapsspridning om radikalisering. Där finns åtta aktörers strategier för att förebygga radikalisering och var och en av dem ger exempel på ett antal utvalda metoder och projekt. Denna samling ska ytterligare stärka de åtgärder som föreslås i meddelandet.

Bakgrund

Sedan 2005 har insatserna mot radikalisering vägletts av EU:s strategi för att bekämpa radikalisering och rekrytering (senast omarbetad 2008). Strategin erkänner EU-medlemsländernas kompetens att tillhandahålla säkerhet men den innehåller gemensamma standarder och åtgärder som syftar till att förebygga radikal terrorism och rekrytering av terrorister och kan delas in i tre huvudrubriker:

Störa den verksamhet som utförs av individer och nätverk för att locka människor till terrorism.

Se till att de röster som stöder den måttfulla opinionen är mer framträdande än extremiståsikterna.

Mer kraftfullt främja säkerhet, rättvisa, demokrati och möjligheter för alla.

Dagens meddelande är en uppföljning av rådets slutsatser från juni 2013 och kommer att bidra till att EU:s strategi ses över under 2014.

Kommissionen stöder redan EU-ländernas arbete med att förebygga och bekämpa våldsam extremism. Kommissionen har tagit fasta på att radikalisering bäst kan motverkas närmast de sårbara individerna i de mest utsatta lokala samhällena och lanserade därför EU:s nätverk för kunskapsspridning om radikalisering i september 2011.

Nätverket för kunskapsspridning om radikalisering stöder lokala aktörer som arbetar direkt med att förebygga radikalisering och våldsam extremism i hela EU och underlättar utbyte av erfarenheter och bästa praxis mellan dem. Nätverket håller på att samla ledande experter och aktörer på området till åtta arbetsgrupper som behandlar polismyndigheter och andra brottsbekämpande organ, terrorismoffrens berättelser, internet och sociala medier, förebyggande, avradikalisering, fängelse och skyddstillsyn, hälsa och den interna och externa dimensionen (MEMO/13/40).

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ kommissionär Malmström på Twitter

Webbplatsen för nätverket för kunskapsspridning om radikalisering (RAN)

Webbplatsen för GD Inrikes frågor

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar