Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 15. janvārī

ES rīcības stiprināšana pret radikalizāciju un vardarbīgo ekstrēmismu

Teroristu un vardarbīgo ekstrēmistu darbības ir vērsušās plašumā un kļūst par arvien būtiskāku draudu ES. Šīs darbības veic ne vien organizēti grupējumi, bet arvien biežāk arī mazākas grupas vai pat atsevišķas personas, un pamudinājums uz tām nāk no visdažādākajiem avotiem. Vervēšanas un propagandas izplatīšanas nolūkos arvien vairāk tiek izmantoti tiešsaistes rīki, bet tas savukārt apgrūtina vardarbīgo darbību paredzēšanu un atklāšanu. Turklāt arvien vairāk Eiropas iedzīvotāju dodas uz ārvalstīm, lai iegūtu apmācību un cīnītos kauju zonās, šajā procesā radikalizējoties vēl vairāk, un atgriežoties viņi varētu radīt draudus mūsu drošībai.

Šodien Eiropas Komisija pieņēma paziņojumu, kurā noteiktas 10 jomas, kurās dalībvalstis un ES tiek aicinātas stiprināt darbības, lai novērstu visus ekstrēmisma veidus, kas izraisa vardarbību, neatkarīgi no to iedvesmas avota. Starp ierosinātajiem pasākumiem ir Eiropas zināšanu centra izveide par vardarbīgo ekstrēmismu, apmācības izvēršana darbiniekiem, kas savā darbā tieši saskaras ar šo problēmu, un finansiāls atbalsts projektiem, kuros izmanto modernos saziņas līdzekļus un sociālos mēdijus, lai pretotos teroristu propagandai. Dalībvalstis arī tiek aicinātas izveidot programmas, lai atvieglotu ekstrēmistu grupējumu dalībnieku atteikšanos no vardarbības un tās pamatā esošās ideoloģijas. Šos desmit ieteikumus divu gadu laikā izstrādāja Radikalizācijas izpratnes tīkls (RAN), kuru Komisija izveidoja 2011. gadā un kurš apvieno 700 ekspertus un ar šo problēmu tieši saistītus darbiniekus no visas Eiropas.

"Neviena valsts nav pasargāta no vardarbīgā ekstrēmisma posta. Tomēr vēl aizvien pārāk maz ES dalībvalstu stājas pretī šim pieaugošajam apdraudējumam. Mums vajadzīgi spēcīgi, preventīvi pasākumi, lai pretotos ekstrēmismam visās tā izpausmēs. Mūsu mērķis ir stiprināt dalībvalstu pasākumus pret radikalizāciju un ekstrēmistu vardarbību, un sniegt instrumentu kopumu preventīvai rīcībai Eiropā," sacīja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Lai aizsargātu pilsoņus pret šo apdraudējumu, nepieciešama pieeja, kurā iesaistīts plašs partneru loks vietējā, valsts, ES un starptautiskā līmenī. Lai atbalstītu dalībvalstu centienus rast risinājumu radikalizācijas problēmai, Komisija galveno uzmanību pievērš 10 darbības jomām.

Jāizstrādā visaptverošas valsts stratēģijas. Dalībvalstis tiek mudinātas izveidot atbilstīgas sistēmas, iesaistot nevalstiskās organizācijas, darbiniekus, kas savā darbā tieši saskaras ar šo problēmu, drošības dienestus un šīs jomas ekspertus, lai veicinātu pasākumu izstrādi un ieviešanu nolūkā efektīvāk novērst vardarbīgu ekstrēmismu un terorismu.

Nākamgad jāizveido Eiropas zināšanu centrs, lai noteiktu un izplatītu labāko praksi un veidotu pētniecības programmu. Tas sniegs atbalstu politikas veidotājiem ES, valsts un vietējā mērogā un koordinēs novēršanas iniciatīvas ES iekšienē un ārpus tās. Komisija laikposmā no 2014. līdz 2017. gadam atvēlēs līdz pat 20 miljoniem eiro Zināšanu centram un citiem ar novēršanu saistītiem un centrāli pārvaldītiem pasākumiem, tostarp RAN pasākumiem un pārtraukšanas programmu atbalstam dalībvalstīs.

Tālāk jāizvērš Radikalizācijas izpratnes tīkls (RAN), stiprinot tā lomu un panākot, ka tas var sniegt praktiskus padomus dalībvalstīm, ja tās to lūdz.

Jāizvērš un jāveicina to darbinieku apmācība, kuri savā darbā tieši saskaras ar riskam pakļautiem indivīdiem vai grupām, – aptverot ne vien tiesībaizsardzības iestāžu un ieslodzījuma vietu darbiniekus, bet arī, piemēram, sociālos darbiniekus, apmācības speciālistus un veselības aprūpes darbiniekus, uzlabojot viņu izpratni par radikalizācijas procesu un kā uz to reaģēt.

Katrā ES valstī jānodrošina programmas ekstrēmistu grupējumu locekļu atteikšanās no konfrontācijas un deradikalizācijas atbalstam ("pārtraukšanas stratēģijas"). Neraugoties uz to efektivitāti, šādas programmas pašlaik lielākajā daļā ES dalībvalstu nav pieejamas. Šis darbs bieži ir vislabāk paveicams, sadarbojoties vairākiem procesa dalībniekiem no dažādiem sektoriem, īpaši ģimenēm un kopienas locekļiem, kam ir ciešas saiknes ar vardarbīgajiem ekstrēmistiem. Komisija vajadzības gadījumā sniedz padomus, kā izveidot pārtraukšanas programmas, un kā izvērst to vietējo darbinieku apmācību, kas ir iesaistīti pārtraukšanas darbā. Iepriekš Komisija programmas "Noziedzības profilakse un apkarošana" (ISEC) ietvaros ir izmantojusi aptuveni 10 miljonus eiro deradikalizācijas projektiem. No ISEC līdzekļiem Komisija ir finansējusi daudzus projektus, kas vērsti uz to, lai uzlabotu zināšanas par radikalizācijas procesu un īpašās zināšanas par to, kā izstrādāt efektīvus novēršanas pasākumus.

Ciešāk jāsadarbojas ar pilsonisko sabiedrību un privāto sektoru, lai rastu risinājumu problēmām, ar ko nākas saskarties tiešsaistē. Ekstrēmistu materiāli un propaganda ir viegli pieejami tiešsaistē diskusiju vietnēs, sociālajos mēdijos, blogos, utt. Centieni nedrīkst aprobežoties vienīgi ar nelikumīgo materiālu aizliegšanu vai izņemšanu, cita starpā ir jāizstrādā pretēji vēstījumi, lai atspēkotu ekstrēmistu pausto. Spēcīgus vēstījumus var paust kopienu grupas, pilsoņi, upuri un bijušie ekstrēmisti. Komisija ierosina izveidot forumu ar procesa galvenajiem dalībniekiem, lai apspriestu ciešākas sadarbības iespējas, un atbalsta ekstrēmismam pretēju vēstījumu izstrādi un izplatīšanu.

Jāaicina upuri paust savu viedokli. Upuru teiktais spēj būtiski veicināt novēršanu un deradikalizāciju, tomēr sava stāsta izklāsts nedrīkst upuriem radīt ciešanas un tiem jāsaņem nepieciešamais atbalsts. Komisija atbalstīs upuru grupas un tīklus, tostarp finansējot projektus, lai veicinātu saziņas pasākumus un vairotu izpratni.

Jārosina jauniešu kritiska attieksme pret ekstrēmistu vēstījumiem. Izglītība un jauniešu apmaiņas ir būtiskas jomas, kurās jauniešiem var palīdzēt kritiski raudzīties uz ekstrēmistu viedokļiem un vēstījumiem un atklāt šādas propagandas vājās vietas. Komisija sniegs atbalstu vietējām kopienām un grupām, kas strādā ar bijušajiem vardarbīgajiem ekstrēmistiem un to upuriem, jo tie var vislabāk aprakstīt, piemēram, to, kas patiesībā notiek karadarbības zonās un teroristu mācību nometnēs.

Jāizvērš plašāk radikalizācijas tendenču izpēte. Arī turpmāk būs pieejams ES finansējums pētījumiem par to, kā un kāpēc cilvēki radikalizējas vai deradikalizējas un kāda loma ir, piemēram, ideoloģijai, internetā balstītām vervēšanas metodēm un paraugiem.

Ciešāk jāsadarbojas ar partnervalstīm ārpus ES. Neaizsargātība pret radikalizāciju nebeidzas pie ES robežām. Komisija un Augstā pārstāve arī turpmāk sadarbosies ar trešām valstīm, lai novērstu radikalizāciju, izmantojot ES finansējumu apmācībai vai atbalstot mēdijus un citas vietējā līmeņa novēršanas iniciatīvas. Radikalizācijas un vardarbīga ekstrēmisma novēršanas stratēģijas būtu jāiekļauj arī attīstības sadarbības līdzekļos un instrumentos.

Turklāt Komisija šodien publicē Radikalizācijas novēršanas un pretradikalizācijas pieeju un prakses krājumu, ko izstrādājis RAN. Tajā izklāstītas astoņas praktiskas pieejas radikalizācijas novēršanas jomā, un katra no tām ir ilustrēta ar vairākiem prakses un projektu piemēriem. Ar šo krājumu paredzēts sniegt papildu atbalstu paziņojumā ierosinātajām darbībām.

Vispārīga informācija

Kopš 2005. gada pret radikalizāciju vērstie pasākumi balstās uz ES Radikalizācijas un teroristu vervēšanas apkarošanas stratēģiju (tās jaunākā pārskatīšana notika 2008. gadā). Reizē atzīstot, ka rūpes par drošību prioritāri ir dalībvalstu darbības jomā, stratēģijā ir ietverti kopīgi standarti un pasākumi, kuru mērķis ir novērst teroristu radikalizāciju un vervēšanu, un tie ir apkopoti trīs galvenajās daļās, kas paredz:

izjaukt to tīklu un atsevišķu personu darbības, kas ievilina cilvēkus terorismā;

nodrošināt to, ka plaši pieņemtu uzskatu paudēju balsis dominē pār ekstrēmistu balsīm;

vēl stingrāk veicināt drošību, taisnīgumu, demokrātiju un iespējas visiem.

Šodien iesniegtajā paziņojumā ietverti pēcpasākumi 2013. gada jūnija Padomes secinājumiem, un tas dos ieguldījumu ES stratēģijas pārskatīšanā 2014. gadā.

Eiropas Komisija jau tagad atbalsta dalībvalstu centienus novērst vardarbīgo ekstrēmismu un pretoties tam. Atzinusi, ka apturēt radikalizāciju vislabāk iespējams tieši tajā līmenī, kas ir vistuvāk neaizsargātajām personām visvairāk skartajās kopienās, Komisija 2011. gada septembrī atklāja ES Radikalizācijas izpratnes tīklu.

RAN atbalsta vietējos darbiniekus visā ES, kuri ir iesaistīti radikalizācijas un vardarbīgā ekstrēmisma novēršanā, un veicina pieredzes un labas prakses apmaiņu viņu starpā. RAN pulcē nozares vadošos ekspertus un darbiniekus, kuri darbojas astoņās darba grupās - saistībā ar policijas un tiesībaizsardzības jautājumiem, terorisma upuru vēstījumiem, internetu un sociālajiem mēdijiem, novēršanu, deradikalizāciju, ieslodzījumu un probāciju, veselības jautājumiem, iekšējo un ārējo dimensiju (MEMO/13/40).

Noderīgas saites

Link to Communication

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Sekojiet komisārei Malmstrēmai Twitter

Radikalizācijas izpratnes tīkla (RAN) tīmekļa vietne

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Sekojiet Iekšlietu ģenerāldirektorātam Twitter

Kontaktpersonas:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar