Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2014 m. sausio 15 d., Briuselis

Stiprinamas ES atsakas radikalėjimui ir smurtiniam ekstremizmui

Terorizmas ir smurtinis ekstremizmas nuolat tobulėja ir išlieka reikšminga grėsmė ES viduje. Šią veiklą vykdo ne tik organizuoti susivienijimai – vis dažniau ja užsiima mažesnės grupės ar net pavieniai asmenys, kuriuos dabar skatina įvairūs šaltiniai. Verbavimui ir propagandos sklaidai vis plačiau naudojant internetą ir socialinę žiniasklaidą, tampa sunkiau nuspėti ir aptikti smurto veiksmus. Be to, vis daugiau europiečių vyksta į užsienį mokytis ir kovoti konflikto zonose, taip suradikalėdami. Sugrįžę iš konflikto zonos jie gali kelti grėsmę mūsų saugumui.

Šiandien Europos Komisija priėmė komunikatą, kuriame apibrėžiama 10 sričių, kuriose valstybės narės ir ES raginamos suaktyvinti veiksmus, kad būtų užkirstas kelias visų rūšių smurtą skatinančiam ekstremizmui, kad ir kas jį įkvėptų. Be kitų priemonių, siūloma sukurti Europos žinių apie smurtinį ekstremizmą centrą, parengti mokymus priešakinių linijų praktikams, teikti finansinę paramą projektams, kuriuose šiuolaikinės ryšio priemonės ir socialinė žiniasklaida pasitelkiami atsikertant į teroristinę propagandą, ir programoms, kuriomis padedama atsisakyti smurto ir jį pagrindžiančios ideologijos. Valstybių narių taip pat prašoma įdiegti programas, palengvinančias ekstremistinių grupių narių smurto ir jį pagrindžiančios ideologijos atsisakymą. Šios dešimt rekomendacijų – Informacijos apie radikalizaciją tinklo (RAN), Komisijos įkurto 2011 m. ir jungiančio 700 ekspertų ir priešakinių linijų praktikų iš visos Europos, dvejų metų darbo rezultatas.

„Smurtinio ekstremizmo rykštė neaplenkia nė vienos šalies. Tačiau šiai kylančiai grėsmei rengiasi vis dar per mažai valstybių narių. Mums reikia tvirtų prevencinių priemonių pasipriešinti visų formų ekstremizmui. Mūsų tikslas – sustiprinti valstybių narių pastangas kovojant su radikalėjimu ir ekstremistiniu smurtu ir suteikti prevencinių veiksmų Europoje priemones“, sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Norint apsaugoti piliečius nuo šių grėsmių, būtinas sprendimas, įtraukiantis platų vietos, nacionalinio, ES ir tarptautinio lygmens partnerių ratą. Siekdama paremti valstybių narių pastangas įveikti radikalėjimą, Komisija išskiria 10 veiksmų sričių:

parengti išsamias nacionalines strategijas. Valstybės narės raginamos parengti atitinkamas sistemas, kuriose dalyvautų nevyriausybinės organizacijos, priešakinių linijų darbuotojai, saugumo tarnybos ir atitinkamos srities ekspertai, kad galėtų būti parengtos veiksmingesnės smurtinio ekstremizmo ir terorizmo prevencijos priemonės;

sukurti europinį žinių centrą, kuris padėtų nustatyti ir skleisti gerąją patirtį, taip pat formuotų tyrimų darbotvarkę. Jis teiks išvadas ES, nacionalinio ir vietos lygmens politikos formuotojams ir koordinuos prevencijos iniciatyvas ES viduje ir išorėje. Komisija 2014–2017 m. skirs iki 20 mln. EUR „Žinių centrui“ ir kitai su prevencija susijusiai ir centralizuotai valdomai veiklai, įskaitant RAN veiklą ir paramą išėjimo programoms valstybėse narėse;

plėtoti Informacijos apie radikalizaciją tinklo (RAN) darbą stiprinant jo vaidmenį, ir užtikrinti, kad jis galėtų praktiškai patarti valstybėms narėms joms paprašius;

rengti ir sudaryti sąlygas vykdyti mokymus priešakinių linijų praktikams, dirbantiems su rizikos grupei priklausantiems asmenims ar grupėms; šie mokymai būtų skirti ne tik teisėsaugos ir įkalinimo įstaigų darbuotojams, bet ir, pavyzdžiui, socialiniams, švietimo ir sveikatos priežiūros darbuotojams, gerinant jų supratimą apie radikalėjimo procesą ir kaip į jį reaguoti;

rengti ekstremistinių grupių narių radikalumo mažinimo ir atsisakymo programas („išėjimo strategijas“) visose ES šalyse. Nežiūrint jų veiksmingumo, šiuo metu tokių programų nėra didžiojoje daugumoje valstybių narių. Šio pobūdžio darbą geriausia atlikti bendradarbiaujant keliems subjektams iš įvairių sektorių, ir visų pirma šeimoms ir bendruomenių nariams, kurie yra artimi smurtiniams ekstremistams. Komisija paprašius teikia rekomendacijas dėl išėjimo programų parengimo ir mokymų vietos praktikams, dalyvaujantiems su išėjimu susijusiame darbe, rengimo. Praeityje Komisija išleido maždaug 10 mln. EUR iš ISEC fondų deradikalizavimo projektams. Iš šio fondo Komisija finansavo daug projektų, kuriais buvo siekiama praplėsti žinias apie radikalėjimo procesą ir veiksmingų prevencinių priemonių rengimo kompetenciją;

glaudžiau bendradarbiauti su pilietine visuomene ir privačiuoju sektoriumi kovojant su internete kylančiomis problemomis. Ekstremistinė medžiaga ir propaganda lengvai prieinama internetu diskusijų svetainėse, socialinėje žiniasklaidoje, tinklaraščiuose ir t. t. Uždrausti ar pašalinti neteisėtą medžiagą nepakanka – būtina parengti priešpriešines idėjas, kad būtų suardyta ekstremistinė logika. Įtikinamas idėjas gali skleisti bendruomenių grupės, piliečiai, nukentėjusieji ir buvę ekstremistai. Komisija siūlo sukurti forumą su pagrindiniais šios srities veikėjais aptarti glaudesnio bendradarbiavimo galimybes ir remia priešpriešinių idėjų kūrimą ir sklaidą;

įgalinti nukentėjusiuosius. Nukentėjusiųjų balsas – galingas prevencijos ir radikalizmo mažinimo įrankis, tačiau tik jei jie sutinka pasidalyti savo pasakojimais ir sulaukia būtino palaikymo. Komisija rems nukentėjusiųjų grupes ir tinklus, taip pat finansuodama projektus, kad palengvintų komunikavimą ir padidintų informuotumą;

skatinti jaunimo kritinį mąstymą apie ekstremistų idėjas. Švietimas ir jaunimo mainai yra pagrindinės sritys, kuriose jaunimui gali būti padedama kritiškai vertinti ekstremistų pažiūras ir teiginius ir atskleidžiami šios propagandos trūkumai. Komisija rems vietos bendruomenes ir grupes, dirbančias su buvusiais smurtiniais ekstremistais ir jų aukomis, nes jie geriausiai gali nupasakoti, pavyzdžiui, karo ir teroristų mokymo stovyklų realijas;

plėsti radikalėjimo tendencijų tyrimus. Ir toliau bus skiriamas ES finansavimas tyrimams, kaip ir kodėl žmonės suradikalėja ar tampa neradikalūs, ir kokį vaidmenį atlieka, pavyzdžiui, ideologija, internetiniai verbavimo būdai ir gyvieji pavyzdžiai;

glaudžiau bendradarbiauti su šalimis partnerėmis už ES ribų. Pažeidžiamumas radikalėjimui nesibaigia ties ES sienomis. Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai tęs radikalėjimo prevencijos darbą su trečiosiomis šalimis, naudodamosi ES finansavimu mokymams arba žiniasklaidos ir kitų vietos lygmens prevencinių iniciatyvų rėmimui. Radikalėjimo ir smurtinio ekstremizmo prevencijos strategijas taip pat reikėtų įtraukti į vystomojo bendradarbiavimo priemones.

Be to, Komisija šiandien skelbia RAN parengtą radikalėjimo prevencijos ir pasipriešinimo jam praktikos ir metodų rinkinį. Jame pateikiamas aštuonių praktikų metodų radikalizmo prevencijos srityje rinkinys, kuriame kiekvienas metodas iliustruotas keletu praktinių pavyzdžių ir projektų. Šiuo rinkiniu taip pat siekiama prisidėti prie komunikate siūlomų veiksmų.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2005 m. kovoje su radikalėjimu buvo vadovaujamasi ES strategija dėl kovos su radikalizmo skatinimu ir verbavimu (paskutinį kartą peržiūrėta 2008 m.). Pripažįstant valstybių narių kompetenciją užtikrinant saugumą, strategijoje pateikiami bendri standartai ir priemonės, skirtos užkirsti kelią teroristų radikalėjimui ir verbavimui, sugrupuotos į tris pagrindinius skyrius:

sužlugdyti į teroristinę veiklą žmones įtraukiančių asmenų ir tinklų veiklą;

užtikrinti, kad vyrautų ne ekstremistinės pažiūros, o daugumos nuomonė;

energingiau reklamuoti saugumą, teisingumą, demokratiją ir galimybes visiems.

Šiandieninis komunikatas parengtas po 2013 m. birželio mėn. Tarybos išvadų, juo prisidedama prie ES strategijos peržiūros per 2014 metus.

Europos Komisija jau remia valstybių narių pastangas užkirsti kelią ir pasipriešinti smurtiniam ekstremizmui. Komisija pripažįsta, kad su radikalizmo skatinimu geriausia kovoti esant kuo arčiau pažeidžiamų asmenų tose bendruomenėse, kuriose radikalios nuostatos labiausiai paplitusios, todėl 2011 m. rugsėjo mėn. įkūrė ES informacijos apie radikalizaciją tinklą.

Šis tinklas remia vietos praktikus, kovojančius su smurtiniu ekstremizmu visoje ES, ir sudaro galimybę jiems dalytis žiniomis bei gerąja patirtimi. Informacijos apie radikalizaciją tinklas subūrė pripažintus ekspertus ir vietos specialistus į 8 darbo grupes: policija ir teisėsauga; nukentėjusiųjų nuo terorizmo nuomonės; internetas ir socialinė žiniasklaida; prevencija; radikalizmo mažinimas; laisvės atėmimas ir darbas su lygtinai nuteistais asmenimis; sveikata; vidaus bei išorės aspektas (MEMO/13/40).

Naudingos nuorodos

Link to Communication

Cecilios Malmström svetainė

Cecilios Malmström Twitter

Informacijos apie radikalizaciją tinklo (RAN) svetainė

Vidaus reikalų GD svetainė

Vidaus reikalų GD Twitter

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64


Side Bar