Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 15. jaanuar 2014

EL tõhustab võitlust vägivaldse äärmusluse suhtes

Terrorism ja vägivaldne äärmuslus on edasi arenenud ning kujutavad endast ELis suurt ja üha kasvavat ohtu. Sellise tegevuse taga ei ole mitte ainult organiseeritud rühmitused, vaid üha enam ka väiksemad rühmad või üksiküritajad, keda juhitakse erinevatest allikatest. Üha enam kasutatakse värbamiseks ja propaganda levitamiseks internetti, mis omakorda muudab vägivallaktide ennetamise ja tuvastamise veelgi keerulisemaks. Lisaks sellele reisib üha suurem arv eurooplasi välismaale, et saada koolitust ning võidelda sõjategevuse piirkonnas, muutudes selle protsessi käigus veelgi radikaalsemaks, mis võib nende naastes kujutada ohtu meie ühiskonna turvalisusele.

Täna võttis Euroopa Komisjon vastu teatise 10 valdkonna kohta, milles kutsutakse liikmesriike ja ELi tõhustama meetmeid vägivallani viiva igasuguse äärmusluse ennetamiseks. Kavas on luua vägivaldset äärmuslust käsitlev Euroopa teadmiste keskus, koolitada vastavat personali ning toetada rahaliselt projekte, mis terroristliku propaganda vastu võitlemisel kasutavad modernseid sidevahendeid ja sotsiaalmeediat. Liikmesriikidel palutakse luua ka programmid, mis lihtsustavad äärmuslike rühmituste liikmetel loobuda vägivallast ja selle aluseks olevast ideoloogiast. Esitatud kümme soovitust on komisjoni poolt 2011. aastal loodud ja üle Euroopa 700 eksperti ja spetsialisti ühendava radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku kahe aasta töö vili.

„Ükski riik ei ole vägivaldse äärmusluse eest kaitstud. Kõnealust üha kasvavat ohtu on enesele teadvustanud liiga vähe liikmesriike. Me vajame äärmusluse kõigi vormide tagasi löömiseks tugevaid ja ennetavaid meetmeid. Meie eesmärk on tõhustada liikmesriikide poolt radikaliseerumise ja äärmusliku vägivalla suhtes tehtavaid jõupingutusi ning pakkuda Euroopale ennetusmeetmeid”, ütles ELi sideasjade volinik Cecilia Malmström.

Kodanike kaitse nimetatud ohtude vastu nõuab lähenemist, mis hõlmab kohaliku, riikliku, ELi ja rahvusvahelise tasandi partnerite ulatuslikku kaasamist. Liikmesriikide radikaliseerumise vastaste meetmete toetamisel keskendub komisjon 10 meetmele:

töötatakse välja terviklikud riiklikud strateegiad. Liikmesriike kutsutakse üles kehtestama pädevad raamistikud, mis hõlmavad valitsusväliseid organisatsioone, eesliinitöötajaid, julgeolekuteenistusi ja valdkonna eksperte, et lihtsustada senisest tõhusamalt vägivaldset äärmuslust ennetavate meetmete välja töötamist.

järgmisel aastal luuakse Euroopa teadmiste keskus, mis aitaks kehtestada ja levitada parimaid tavasid ning kujundada välja teadusuuringute tegevuskava. Teadmiste keskus saaks teha koostööd ELi, riiklike ja kohalike poliitikakujundajatega ning koordineerida ennetusega seotud algatusi nii ELis kui ka väljaspool seda. Komisjon eraldab ajavahemikus 2014–2017 teadmiste keskusele ning muudele äärmusluse vastu võitlemise meetmetele kuni 20 miljonit eurot.

jätkatakse radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku töö tõhustamist, et võrgustik saaks vajaduse korral anda liikmesriikidele praktilisi juhiseid.

töötatakse välja ja lihtsustatakse ohustatud üksikisikute või rühmadega töötava personali koolitusprogrammid, mis ei ole suunatud ainult õiguskaitseasutuste ja vanglate töötajatele, vaid ka nt sotsiaaltöötajatele, õpetajatele ja tervishoiutöötajatele, arendades nii nende teadmisi radikaliseerumisprotsessist kui ka sellele reageerimisest.

igas ELi liikmesriigis töötatakse äärmuslike rühmitustele liikmete jaoks välja radikaalsetest ringkondadest väljumist käsitlevad programmid („väljumisstrateegiad”). Vaatamata oma tõhususele ei ole sellised programme praegu enamikes ELi liikmesriikides. Sellist tööd on sageli kõige parem teha koostöös mitmete sidusrühmadega ning eelkõige vägivaldsete äärmuslaste lähikondsetega. Komisjon annab juhiseid, algatades vajaduse korral väljumisstrateegiaid ning korraldades väljumisstrateegiatega tegelevale personalile koolitusi. Komisjon on varem eraldanud (eriprogrammi „Kuritegevuse ennetamine ja selle vastu võitlemine” raames) äärmuslusest vabanemisega seotud tegevustele ligikaudu 10 miljonit eurot. Komisjon on rahastanud ka programme teadlikkuse suurendamiseks ja ennetusmeetmete tõhustamiseks.

tehakse tihedamat koostööd kodanikuühiskonna ja erasektoriga internetis esinevate probleemide lahendamisel. Äärmuslik materjal ja propaganda on arutelusaitide, sotsiaalmeedia, blogide jne kaudu internetis kergesti kättesaadav. Selle vastu võitlemiseks on ebaseadusliku sisuga materjalide keelustamise või kõrvaldamise kõrval tarvis ka vastupropagandat. Kogukonna rühmad, kodanikud, ohvrid ja endised äärmuslased võivad kanda tugevat sõnumit. Komisjon teeb ettepaneku luua olulisemaid sidusrühmi hõlmav foorum, kus arutatakse tihedama koostöö võimalusi ning toetatakse vastupropagandat.

julgustatakse ohvreid. Ohvrite hääl on äärmusluse ennetamisel ja sellest vabanemisel võimsaks relvaks. Kuid selleks peavad ohvrid nõustuma oma lugu jagama ja vajalikku tuge leidma. Komisjon toetab ohvrirühmi ja -võrgustikke, rahastades sealhulgas projekte, lihtsustades suhtlust ning suurendades teadlikkust.

noori kutsutakse üles suhtuma äärmuslikesse sõnumitesse kriitiliselt. Haridus ja noortevahetused on olulisel kohal, et noored suhtuksid äärmuslikesse seisukohtadesse kriitiliselt ning paljastaksid sellise propaganda vigasid. Komisjon toetab kohalikke inimesi ja ühendusi, kes töötavad endiste vägivaldsete äärmuslaste ja nende ohvritega, kuna nemad tunnevad sõjas ja terroristide treeninglaagrites toimuvat kõige paremini.

tõhustatakse radikaliseerumise suundumuste uurimist. EL rahastab ka tulevikus uuringuid, mis käsitlevad inimeste radikaliseerumise või deradikaliseerumise põhjuseid ning rolle, mida mängivad näiteks ideoloogia, internetipõhised värbamistehnikad ja eeskujud.

tehakse tihedamat koostööd partnerriikidega väljaspool ELi. Vastuvõtlikkus radikaliseerumise suhtes ei peatu ELi piiridel. Euroopa Liit jätkab koostööd kolmandate riikidega radikaliseerumise ennetamisel, rahastades selleks koolitusi või toetades meediat või muid rohujuuretasandi ennetavaid algatusi. Radikaliseerumise ja vägivaldse äärmusluse ennetamise strateegiad tuleks liita arengukoostöövahenditega.

Lisaks sellele avaldab komisjon täna radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku koostatud radikaliseerumise vastast võitlust käsitleva kogumiku. Kogumikus esitatakse kaheksa radikaliseerumise ennetamist käsitlevat lähenemisviisi , millest igaühte iseloomustab terve rida tavasid ja projekte. Kogumik täiendab teatises esitatud meetmeid.

Taust

Alates 2005. aastast on radikaliseerumise vastaseid jõupingutusi juhitud radikaliseerumise ja terroristide värbamise vastase ELi strateegia (viimati läbi vaadatud 2008. aastal) alusel. Tunnistades ELi liikmesriikide volitusi julgeoleku tagajatena, sisaldab strateegia ühiseid standardeid ja meetmeid, mille eesmärk on ennetada terroristlikku radikaliseerumist ning värbamist, mis on ühendatud kolme peamise teema alla:

inimesi terroristlikku tegevusse kaasavate üksikisikute ja võrgustike tegevuse katkestamine,

ekstremistlike seisukohtade ümberlükkamine,

julgeoleku, õiguse, demokraatia ja võrdsete võimaluste jõulisem edendamine.

Tänane teatis on jätk ülemkogu 2013. aasta juunikuistele järeldustele ning see aitab kaasa ELi strateegia läbivaatamisele 2014. aasta jooksul.

Euroopa Komisjon juba toetab liikmesriikide jõupingutusi võitluses vägivaldse äärmusluse vastu ja selle ennetamisel. Tunnustades, et radikaliseerumist on kõige parem kontrolli all hoida tasandil, mis on kõige vastuvõtlikematele isikutele kõige lähemal, käivitas komisjon 2011. aasta septembris ELi radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku.

Radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik toetab ELis radikaliseerumise ja vägivaldse äärmusluse ennetamises osalevaid kohalikke spetsialiste ning lihtsustab nendevahelist kogemuste ja parimate tavade vahetust. Radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustik jagab valdkonna juhtivad eksperdid ja töötajad kaheksasse töörühma, mis tegelevad politsei ja õiguskaitse, terrorismiohvrite ära kuulamise, interneti ja sotsiaalmeedia, ennetamise, deradikaliseerumise, vangla ja kriminaalhoolduse, tervishoiu, sise- ja välismõõtmega (MEMO/13/40).

Kasulikud lingid

Link to Communication

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Radikaliseerumisalase teadlikkuse võrgustiku veebisait

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar