Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 15. ledna 2014

EU musí rozhodněji reagovat na radikalizaci a násilný extremismus

Aktivity teroristů a násilných extremistů se rozvinuly, jsou na vzestupu a představují pro EU závažnou hrozbu. Tyto aktivity nevyvíjejí pouze organizované skupiny, ale stále častěji menší skupiny nebo jednotlivci, v současnosti za podpory celé řady zdrojů. Roste oblíbenost on-line nástrojů pro účely náboru a šíření propagandy, a proto jsou násilné akce hůře předvídatelné a odhalitelné. Navíc stále roste počet Evropanů, kteří cestují do zahraničí se záměrem účastnit se výcviku či bojů v oblastech konfliktů, přičemž se dále radikalizují a po svém návratu mohou představovat hrozbu pro naši bezpečnost.

Evropská komise dnes přijala sdělení, v němž představuje 10 oblastí, v nichž by měly členské státy a EU zintenzívnit svou činnost s cílem zabránit všem typům extremismu, který vede k násilí, a to bez ohledu na to, kdo ho podněcuje. Mezi navržená opatření patří vytvoření evropského znalostního centra pro násilný extremismus, vývoj školení pro osoby působící v první linii a finanční podpora projektů využívajících nástroje moderní komunikace a sociální média pro boj proti teroristické propagandě. Členské státy se rovněž vyzývají k vytvoření programů usnadňujících členům extremistických skupin upustit od násilí a vzdát se ideologie, ze které vychází. Deset doporučení je výsledkem dvouleté práce v rámci sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci, která byla zřízena Komisí v roce 2011 a jež sdružuje 700 odborníků a osob působících v první linii z celé Evropy.

„Žádná země není ušetřena hrůz násilného extremismu. Avšak stále příliš málo členských států EU se staví k této rostoucí hrozbě čelem. Potřebujeme silná preventivní opatření, která nám pomohou v boji proti extremismu ve všech jeho podobách. Našim cílem je posílit úsilí členských států zaměřené proti radikalizaci a extremistickému násilí a poskytnout sadu nástrojů pro preventivní opatření v Evropě“, uvedla Cecilie Malmströmová, komisařka EU pro vnitřní věci.

Abychom občany před těmito hrozbami ochránili, musíme přijmout přístup, jehož součástí bude široké spektrum partnerů na místní, národní a mezinárodní úrovni i na úrovni EU. V rámci této podpory úsilí členských států o boj proti radikalizaci se Komise soustředí na 10 oblastí:

Vývoj komplexních vnitrostátních strategií. Členské státy se vybízejí k vytvoření vhodných rámců, jejichž součástí budou nevládní organizace, osoby působící v první linii, bezpečnostní služby a odborníci na danou oblast. Cílem je tvorba opatření pro účinnější prevenci násilného extremismu a terorismu.

Vytvoření evropského znalostního centra v průběhu příštího roku, které by mělo pomoci stanovit a rozšiřovat osvědčené postupy a také utvářet výzkumný program. Bude poskytovat podněty evropským, národním a místním tvůrcům politik a koordinovat iniciativy v oblasti prevence uvnitř EU i mimo její území. Komise v letech 2014–2017 na „znalostní centrum“ a další centrálně řízené aktivity související s prevencí, včetně činnosti sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci a podpory výstupních strategií v členských státech, vyčlení až 20 milionů EUR.

Navázání na výsledky práce sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci s cílem posílit její úlohu a zajistit, aby dokázala na požádání poskytovat členským státům praktické poradenství.

Příprava a zprostředkování školení pro osoby působící v první linii pracující s ohroženými skupinami nebo jednotlivci, které bude určeno nejen pracovníkům donucovacích orgánů nebo vězeňské služby, ale také např. sociálním, pedagogickým a zdravotnickým pracovníkům, a které jim pomůže lépe porozumět procesu radikalizace a reagovat na ni.

Poskytování podpůrných programů v oblasti vystoupení ze skupiny a deradikalizace zaměřených na členy extremistických skupin („výstupní strategie“) v každé zemi EU. Ačkoliv jsou velmi účinné, nejsou tyto programy v drtivé většině členských států EU v současné době k dispozici. Pro tento typ činnosti je často nejvhodnější spolupráce mezi několika zúčastněnými stranami z různých oblastí, a to zejména mezi rodinami a členy společenství blízkými násilným extremistům. Komise na požádání poskytuje poradenství v oblasti vytváření výstupních strategií a přípravy školení pro osoby zapojené na místní úrovni do práce související s vystoupením ze skupiny. V minulosti Komise vydala v rámci programu pro předcházení trestným činům a boj proti nim (ISEC) na projekty deradikalizace přibližně 10 milionů EUR. Prostřednictvím programu ISEC Komise financovala řadu projektů zaměřených na prohloubení znalostí o procesu radikalizace a zvýšení odborných znalostí v oblasti vytváření účinných preventivních opatření.

Užší spolupráci s občanskou společností a soukromým sektorem s cílem řešit on-line problémy. Propagandistické i jiné materiály extremistického rázu jsou snadno přístupné on-line na diskuzních fórech, sociálních médiích, blozích atd. Naše úsilí se nesmí omezit na pouhý zákaz nebo odstranění nelegálních materiálů, ale musí zahrnovat také vytváření sdělení opačného rázu, která dokáží demaskovat extremistickou rétoriku. Nositeli silných sdělení mohou být skupiny v rámci společenství, občané, oběti a bývalí extremisté. Komise navrhuje, aby vzniklo fórum za účasti klíčových hráčů v tomto odvětví, jež by umožnilo diskuzi o možnostech užší spolupráce, a podporuje vytváření a šíření sdělení opačného rázu.

Zvýšení sebevědomí obětí. Svědectví obětí jsou velice účinným nástrojem prevence a deradikalizace, avšak pouze v případě, že se oběti necítí nepříjemně, pokud se mají o svůj příběh podělit, a je-li jim poskytnuta nezbytná podpora. Komise bude podporovat skupiny a sítě sdružující oběti, a to rovněž prostřednictvím financování projektů, usnadňovat komunikaci a zvyšovat povědomí.

Podporu kritického uvažování mladých lidí o extremistických sděleních. Vzdělávání a výměny mládeže jsou klíčovými oblastmi, které mohou mladým lidem pomoci kriticky uvažovat o extremistických názorech a diskusích a odhalit nesprávnost takového propagandy. Komise bude podporovat místní společenství a skupiny, které pracují s bývalými násilnými extremisty a jejich oběťmi, protože jen oni dokáží nejlépe popsat na příklad realitu války a teroristických výcvikových táborů.

Posílení výzkumu trendů v oblasti radikalizace. Finanční prostředky EU budou i nadále poskytovány za účelem zjištění jak a proč se lidé radikalizují či deradikalizují a jakou roli v tom hraje na příklad ideologie, techniky internetového náboru a životní vzory.

Bližší spolupráci s partnerskými zeměmi mimo EU. Zranitelnost vůči radikalizaci nekončí na hranicích EU. Komise a vysoká představitelka budou i nadále spolupracovat se třetími zeměmi na prevenci radikalizace, a to prostřednictvím využití finančních prostředků EU na školení nebo podporu médií a jiných základních iniciativ v oblasti prevence. Strategie pro prevenci radikalizace a násilného extremismu by měly být zapracovány rovněž do nástrojů rozvojové spolupráce.

Komise dnes navíc zveřejňuje sbírku přístupů a praktik pro prevenci a boj proti radikalizaci vypracovaných sítí pro zvyšování povědomí o radikalizaci Sbírka představuje soubor 8 přístupů osob působících v oblasti prevence radikalizace, přičemž každý z nich je ilustrován řadou vybraných praktik a projektů. Účelem této sbírky je dále podpořit opatření navržená ve sdělení.

Souvislosti

Od roku 2005 se boj proti radikalizaci řídí Strategií Evropské unie pro boj proti radikalizaci a náboru (poslední revize z roku 2008). Ačkoliv strategie uznává autoritu členských států EU jako záruky bezpečnosti, obsahuje normy a opatření, která mají za cíl prevenci radikalizace a náboru teroristů a jsou shrnuta do tří klíčových tematických skupin:

narušení aktivit jednotlivců a sítí, které lidi nabádají k terorismu;

zajištění toho, aby většinové názory zaznívaly hlasitěji než názory extremistické;

silnější podpora bezpečnosti, spravedlnosti, demokracie a příležitostí pro všechny.

Dnešní sdělení navazuje na závěry Rady z června 2013 a přispěje k revizi strategie EU v průběhu roku 2014.

Evropská komise již nyní podporuje úsilí členských států o prevenci a boj proti násilnému extremismu. S vědomím, že radikalizaci je nejlépe možné potírat na úrovni nejblíže zranitelným osobám v nejohroženějších společenstvích, Komise v září 2011 zřídila evropskou síť pro zvyšování povědomí o radikalizaci.

Tato síť podporuje osoby v první linii zapojené na místní úrovni do prevence radikalizace a násilného extremismu v celé EU a zprostředkovává výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi nimi. V rámci sítě EU pro zvyšování povědomí o radikalizaci se nejlepší odborníci a praktici zapojili do činnosti osmi pracovních skupin zabývajících se prací policie a prosazováním práva; hlasy obětí terorismu; rolí internetu a sociálních médií; prevencí; deradikalizací; vězeňskou a probační službou; zdravotnictvím; vnitřním a vnějším rozměrem (MEMO/13/40).

Užitečné odkazy

Link to Communication

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar