Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 15 януари 2014 г.

Засилване на мерките на ЕС за борба с радикализацията и насилствения екстремизъм

Терористичните и насилствените екстремистки действия се развиват и са все по-сериозна заплаха в рамките на ЕС. Те се извършват не само от организирани групи, но все по-често и от по-малки групи или отделни лица, подтиквани от широк кръг източници. Използването на онлайн способи за набиране на съмишленици и за разпространяване на пропаганда се увеличава, което на свой ред прави актовете на насилие по-трудни за предвиждане и разкриване. Освен това все по-голям брой европейци пътуват в чужбина, за да се обучават и воюват в конфликтни зони, като при това се радикализират и биха могли да се превърнат в заплаха за нашата сигурност при завръщането си.

В съобщението на Европейската комисия, прието днес, се определят 10 области, в които държавите членки и ЕС се призовават да засилят действията си за предотвратяване на всички видове екстремизъм, водещи до насилие, без значение кой го вдъхновява. Предложените мерки включват създаване на европейски център на знания за екстремисткото насилие, разработване на обучения за работещите на първа линия специалисти и финансова подкрепа за проекти, използващи модерни средства за комуникация и социални медии за противодействие на терористична пропаганда. Държавите членки се приканват също така да създадат програми, улесняващи членовете на екстремистки групировки да се откажат от насилието и свързаната с него идеология. Десетте препоръки са резултат от две години работа на мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията, създадена от Комисията през 2011 г., в която участват 700 експерти и специалисти от цяла Европа.

„Никоя държава не е пощадена от бича на екстремисткото насилие. Но все още твърде малко държави от ЕС обръщат внимание на тази растяща заплаха. Необходими са силни превантивни мерки за борба с екстремизма във всичките му форми. Нашата цел е да подкрепим усилията на държавите членки за борба с радикализацията и екстремизма, както и да предоставим набор от инструменти за превантивни действия в Европа“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Защитата на гражданите от тези заплахи изисква участието на широк кръг партньори на местно, национално, европейско и международно равнище. За да подкрепи борбата на държавите от ЕС с радикализацията, Комисията се съсредоточава върху 10 области на действие:

Разработване на всеобхватни национални стратегии. Държавите членки се насърчават да въведат адекватни рамки за действие с участието на неправителствени организации, работещите на първа линия, служби за сигурност и експерти в тази област, за да се улесни разработването на мерки за ефективно предотвратяване на екстремисткото насилие и тероризма.

Създаване на европейски център на знания следващата година за установяване и разпространение на добри практики и очертаване на програмата за изследвания. Той ще предоставя информация на европейските, националните и местните политици и ще координира инициативи по превенция в ЕС и извън него. Комисията ще отдели до 20 милиона евро за периода 2014-2017 г. за центъра за знания и други централно управлявани дейности по превенция, включително дейностите на мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията и подпомагането на програмите за изход в държавите членки.

Подпомагане на работата на мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията с цел засилване на ролята ѝ и гарантиране, че тя може да предоставя практически насоки на държавите от ЕС при нужда.

Разработване и улесняване на обучаването на служители, работещи на първа линия с хора или групи, изложени на риск. Обученията трябва да са насочени не само към служители на органите на реда и затворите, но и към социални работници, учители, здравни работници, като подобряват разбирането им за процеса на радикализация и как да реагират на него.

Разработване на програми за дезангажиране и дерадикализация на членовете на екстремистки групи („стратегии за изход“) във всички страни от ЕС. Въпреки ефективността на подобни програми, повечето държави от ЕС все още не са ги въвели. Този вид работа често се върши най-добре в сътрудничество с хора от различни сектори, и по-специално членове на семействата и обкръжението на екстремисти, използващи насилие. Комисията предоставя насоки за изготвяне на програми за изход при поискване и организира обучения за местните специалисти, участващи в този процес. В миналото Комисията е изразходвала около 10 милиона евро по линия на програма „Предотвратяване и борба с престъпността“ (ISEC) за проекти за дерадикализация. Със средствата по ISEC Комисията финансира голям брой проекти за увеличаване на знанията за процеса на радикализация и експертния опит за начините за разработване на ефективни превантивни мерки.

По-тясно сътрудничество с гражданското общество и частния сектор за справяне с предизвикателствата в интернет. Екстремистките материали и пропаганда са лесно достъпни онлайн в сайтове за дискусии, социални медии, блогове и др. Освен забраната и премахването на незаконни материали са нужни и усилия за разработване на противоположни послания, разобличаващи неистинността на екстремистките разкази. Местните общности, гражданите, жертвите и дори бивши екстремисти могат да отправят силни послания. Комисията предлага да се създаде форум с участието на важни фигури от сектора за обсъждане на възможностите за по-тясно сътрудничество и подкрепя изготвянето и разпространението на противоположни послания.

Даване на права на жертвите. Гласовете на жертвите са мощен инструмент за предотвратяване и дерадикализация, но само ако те могат да разкажат историята си без неудобство и разполагат с необходимата подкрепа. Комисията ще подпомага групи и мрежи на пострадали, включително чрез финансиране на проекти за улесняване на комуникационни дейности и повишаване на осведомеността.

Насърчаване на критичното мислене сред младите хора по отношение на екстремистките послания. Образованието и младежките обмени са важни средства за развитие на критичното мислене на младите хора по отношение на екстремистките възгледи и начини на говорене и за изобличаване на слабостите на тази пропаганда. Комисията ще подкрепя местните общности и групи, работещи с бивши екстремисти и техните жертви, тъй като те най-добре могат да опишат реалностите на войната и лагерите за обучение на терористи например.

Засилване на изследванията на тенденциите за радикализация. ЕС ще продължи да предоставя средства за проучване на начините, по които хората се радикализират или дерадикализират, както и на ролята на идеологията, техниките за набиране по интернет и примерите за подражание например.

Тясно сътрудничество с държавите партньори извън ЕС. Радикализацията не засяга само ЕС. Комисията и Върховният представител ще продължат да работят с държави извън Съюза за предотвратяване на радикализацията, чрез използването на финансиране от ЕС за обучения, подпомагане на медиите и други инициативи за превенция. Стратегии за предотвратяване на радикализацията и екстремизма, използващ насилие, трябва да се включат и в инструментите за сътрудничество за развитие.

Освен това Комисията публикува днес сборник с подходи и практики за предотвратяване и противодействие на радикализацията, разработени от мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията. В него са представени осем подхода на специалисти в областта на предотвратяване на радикализацията, като всеки от тях е илюстриран с подбрани практики и проекти. Целта на сборника е да подпомогне допълнително действията, предложени в съобщението на Комисията.

Контекст

От 2005 г. насам усилията за справяне с радикализацията се ръководят от стратегията на ЕС за борба с радикализацията и набирането на терористи (последно преразгледана през 2008 г.). В стратегията се признава авторитетът на държавите от ЕС в сферата на сигурността и същевременно се предлагат общи стандарти и мерки за предотвратяване на радикализирането и вербуването на терористи, групирани в три основни направления:

прекъсване на дейностите на лицата и мрежите, въвличащи хора в тероризъм;

даване на гаранции, че гласът на мнозинството доминира над гласа на екстремизма;

по-активно насърчаване на сигурността, правосъдието, демокрацията и възможностите за всички.

Днешното съобщение е в отговор на заключенията на Съвета от юни 2013 г. и ще допринесе за преразглеждане на стратегията на ЕС през 2014 г.

Европейската комисия вече подпомага усилията на държавите членки за предотвратяване и противодействие на екстремисткото насилие. През септември 2011 г. Комисията създаде мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията, съзнавайки, че радикализацията може да бъде овладяна най-успешно на равнище, максимално близко до уязвимите лица в най-засегнатите общности.

Мрежата подкрепя местни специалисти, участващи пряко в предотвратяването на радикализацията и съпроводения с насилие екстремизъм в ЕС, и улеснява обмена на опит и добри практики между тях. Мрежата обединява водещи експерти и специалисти в тази област в 8 работни групи, които се занимават с полицията и правоприлагането; гласовете на жертвите на тероризма; интернет и социалните медии; превенцията; дерадикализацията; лишаването от свобода и пробацията; здравеопазването; вътрешното и външното измерение(MEMO/13/40).

Полезни връзки

Link to Communication

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar