Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 februari 2014

Företagskoncentrationer: Kommissionen varnar Munksjö och Ahlstrom för vilseledande uppgifter i ett koncentrationsärende

Europeiska kommissionen har skickat ett meddelande om invändningar till de finska företagen Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj samt svenska Munksjö AB. I oktober 2012 anmälde Ahlstrom och Munksjö, som båda tillverkar specialpapper, sina planer på att slå samman produktionen av slipbaspapper. Kommissionen anser preliminärt att parterna lämnat vilseledande uppgifter vad gäller marknaden för slipbaspapper. Ett sådant agerande skulle, om det styrks, strida mot företagens skyldighet att på heder och samvete lämna sanningsenliga uppskattningar av de aktuella marknaderna och kan medföra böter på upp till 1 % av omsättningen. Ett meddelande om invändningar föregriper inte slutresultatet av undersökningen.

I oktober 2012 anmälde Ahlstrom och Munksjö en transaktion som gick ut på att det etikett- och bearbetningsföretag som ägs av Ahlstrom Corporation och Munksjö AB skulle överföras till ett nytt företag (”NewCo”), som senare döptes om till Munksjö Oyj (ärende M.6576). Vid tidpunkten för anmälan tillverkade både Ahlstrom och Munksjö AB slipbaspapper med hög ytvikt, som är det bärande skiktet för slipmaterial som t.ex. sandpapper, slipskivor och bandslipspapper.

I januari 2013 överlämnade företagen interna handlingar med en till synes betydligt lägre uppskattning av storleken på marknaderna för slipbaspapper och undersegmentet för slipbaspapper med hög ytvikt, både vad gäller försäljning i EES och globalt. Följaktligen är deras egen marknadsandel betydligt högre än vad de hade angett i anmälan.

De anmälande företagens skyldighet att på heder och samvete lämna uppgifter som är korrekta och fullständiga är en av koncentrationskontrollens hörnstenar. Vilseledande information kan dölja ett konkurrensproblem och innebära att en transaktion godkänns trots att den skadar konkurrensen.

Om kommissionen konstaterar att parterna åtminstone av oaktsamhet lämnat vilseledande uppgifter, kan den utdöma böter på upp till 1 % av den årliga globala omsättningen för de berörda företagen.

Koncentrationsärendet Munksjö/Ahlstrom

I december 2012 inledde kommissionen en fördjupad undersökning av det nya företaget, som innebär en sammanslagning av Munksjö och delar av Ahlstrom (IP/12/1338).

Marknadsundersökningen bekräftade att transaktionen skulle ha fört samman de enda två tillverkarna av slipbaspapper med hög ytvikt i EES och de två ledande aktörerna på den globala marknaden med en marknadsandel på över 80 %. I sitt slutliga beslut från maj 2013 godkände kommissionen därför transaktionen på villkor att Ahlstroms slipbaspappersverksamhet i Osnabrück skulle avyttras (se IP/13/461).

Det pågående förfarandet mot Munksjö och Ahlstrom gällande vilseledande uppgifter i deras anmälan påverkar inte kommissionens beslut från maj 2013, eftersom kommissionen inte grundade sitt beslut på den felaktiga informationen.

Ärendets gång

Ett meddelande om invändningar är ett formellt steg i en undersökning där kommissionen skriftligen underrättar berörda företag om de invändningar som riktas mot dem. Företagen kan därefter gå igenom handlingarna i kommissionens akt, lämna ett skriftligt svar och begära ett muntligt hörande för att inför företrädare för kommissionen och de nationella konkurrensmyndigheterna lägga fram sina synpunkter i ärendet.

Ett meddelande om invändningar föregriper inte slutresultatet av undersökningen.

Det finns ingen rättslig frist för när undersökningarna måste vara slutförda. Längden beror på en rad faktorer, bl.a. hur komplicerat ärendet är, i vilken utsträckning de berörda företagen samarbetar med kommissionen och hur de utnyttjar sin rätt att försvara sig.

De anmälande parternas skyldighet att på heder och samvete lämna uppgifter som är sanna, korrekta och fullständiga fastställs i artikel 14.1 a i koncentrationsförordningen och i artikel 4.1 i tillämpningsförordningen.

Kontaktpersoner:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13)

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 2 295 19 25)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e­post


Side Bar