Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. helmikuuta 2014

Komissio antaa Munksjölle ja Ahlstromille varoituksen harhaanjohtavien tietojen esittämisestä sulautuma-asiassa

Euroopan komissio on lähettänyt väitetiedoksiannon suomalaisille yrityksille Ahlstrom ja Munksjö Oyj sekä ruotsalaiselle yritykselle Munksjö AB. Erikoispaperia valmistavat Ahlstrom ja Munksjö ilmoittivat lokakuussa 2012 komissiolle aikomuksestaan yhdistää hiomapaperin pohjamateriaaleja koskevat liiketoimintonsa. Komissio katsoo alustavasti, että osapuolet ovat antaneet harhaanjohtavia tietoja hiomapaperin pohjamateriaalien markkinoiden osalta. Jos tällainen toiminta voidaan osoittaa toteen, se on vastoin yritysten velvoitetta esittää liiketoimintojen yhdistämistä koskevassa ilmoituksessa todenmukaiset ja mahdollisimman tarkat arviot kyseisistä markkinoista. Yrityksille voidaan sen perusteella määrätä sakko, jonka määrä on enintään 1 prosentti liikevaihdosta. Väitetiedoksiannon lähettäminen ei mitenkään ennakoi tutkimuksen lopullista tulosta.

Ahlstrom ja Munksjö ilmoittivat lokakuussa 2012 yhdistävänsä Ahlstromin etikettejä ja jalostusta koskevan Label & Processing -liiketoiminnan ja Munksjö AB:n uudeksi yritykseksi, jonka nimeksi tuli myöhemmin Munksjö Oyj (asia M.6576). Ilmoituksen ajankohtana Ahlstrom ja Munksjö AB valmistivat kumpikin kovaan kulutukseen tarkoitettuja hiomapaperin pohjamateriaaleja, joita käytetään erilaisissa hiomatuotteissa, kuten hiekkapaperissa, hiomalaikoissa ja hiomanauhoissa.

Yritykset toimittivat tammikuussa 2013 komissiolle sisäisiä asiakirjoja, jotka osoittavat niiden arvioivan hiomapaperin pohjamateriaalien markkinat ja kyseisten markkinoiden osa-alueen eli kovaan kulutukseen tarkoitettujen pohjamateriaalien markkinat sekä Euroopan talousalueen (ETA) että maailmanlaajuisen myynnin osalta huomattavasti pienemmiksi ja siten oman markkinaosuutensa huomattavasti suuremmaksi kuin mitä ilmoituksessa oli esitetty.

Yrityskeskittymien valvonnan kannalta on olennaista, että yritykset antavat ilmoituksessaan mahdollisimman tarkkoja ja täydellisiä tietoja. Harhaanjohtavien tietojen antaminen saattaa johtaa siihen, että kilpailuongelmaa ei havaita ja komissio hyväksyy yrityskeskittymän, joka haittaa kilpailua.

Jos komissio toteaa, että osapuolet ovat tuottamuksesta antaneet harhaanjohtavia tietoja, se voi määrätä sakon, joka on enintään 1 prosentti kyseisten yritysten vuotuisesta kokonaisliikevaihdosta.

Munksjön ja Ahlstromin yrityskeskittymä

Komissio aloitti joulukuussa 2012 perusteellisen tutkimuksen ehdotetusta uudesta yrityksestä, jossa yhdistyivät Munksjö ja osa Ahlstromia (IP/12/1338).

Markkinatutkimuksessa vahvistui, että liiketoimi olisi yhdistänyt ETA-alueen ainoat kaksi hiomapaperien pohjamateriaalien valmistajaa sekä kaksi maailmanlaajuisesti johtavaa markkinatoimijaa, joiden markkinaosuus oli yli 80 prosenttia. Sen vuoksi komissio asetti toukokuussa 2013 antamassaan lopullisessa päätöksessä liiketoimen hyväksymisen ehdoksi sen, että Ahlstrom luopuu Osnabrückissä, Saksassa, sijaitsevasta hiomapaperin pohjamateriaalien liiketoiminnastaan (ks. IP/13/461).

Munksjötä ja Ahlstromia vastaan harhaanjohtavien tietojen antamisen takia käynnistetty menettely ei vaikuta komission toukokuussa 2013 antamaan päätökseen, sillä päätös ei perustunut kyseisiin virheellisiin tietoihin.

Menettelyn tausta

Väitetiedoksianto on tutkimuksen virallinen vaihe, jossa komissio ilmoittaa yrityksille kirjallisesti niitä vastaan esitetyistä väitteistä. Yritykset voivat tutkia komission hallussa olevia asiakirjoja, esittää vastauksia kirjallisesti ja pyytää suullista kuulemista esittääkseen asiaa koskevat huomautuksensa komission ja kansallisten kilpailuviranomaisten edustajille.

Väitetiedoksiannon lähettäminen ei mitenkään ennakoi tutkimuksen lopullista tulosta.

Tutkimuksen päättämiselle ei ole asetettu lakisääteistä määräaikaa. Tutkimuksen kestoon vaikuttavat useat tekijät, kuten asian monimutkaisuus, yritysten halukkuus tehdä yhteistyötä komission kanssa sekä osapuolten oikeudet puolustukseen.

Ilmoituksen tekijöiden velvoitteesta antaa vilpittömän tietämyksensä mukaan totuudenmukaisia ja täydellisiä tietoja säädetään EU:n sulautuma-asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja sen täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohdassa.

Yhteyshenkilöt:

Antoine Colombani +32 2 297 45 13

Marisa Gonzalez Iglesias +32 2 295 19 25

Europe Direct -palveluun voi ottaa yhteyttä puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostilla


Side Bar