Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel/Straatsburg, 25 februari 2014

Winterprognose 2014: herstel gaat verder

Volgens de winterprognose van de Europese Commissie gaat het economische herstel in de meeste lidstaten en in de EU door. Nu de economie sinds voorjaar 2013 niet meer in recessie is en na drie opeenvolgende kwartalen van getemperd herstel, wordt een gematigde toename van de economische groei verwacht. Na een reële bbp-groei van 1,5% in de EU en 1,2% in de eurozone in 2014, zou de activiteit versnellen in 2015 tot 2,0% in de EU en 1,8% in de eurozone. Deze cijfers zijn telkens met 0,1 procentpunt opwaarts herzien vergeleken met de herfstprognose 2013. De prognose blijft gebaseerd op de veronderstelling dat de tenuitvoerlegging van de overeengekomen beleidsmaatregelen op EU- en lidstaatniveau de verbeteringen van het vertrouwen alsook de financiële omstandigheden ondersteunt en de noodzakelijke economische aanpassing in de lidstaten bevordert door het groeipotentieel ervan te vergroten.

Opgemerkt zij dat de prognose voor Portugal gebaseerd is op de ramingen die zijn opgesteld in de context van de tiende toetsing van het economisch aanpassingsprogramma medio december, en tijdens de lopende elfde programmatoetsing zullen worden geactualiseerd. De prognose voor Cyprus is voltooid begin februari, na de derde programmatoetsing en voordat de flashraming van het vierde kwartaal van het bbp beschikbaar werd.

Commissievicevoorzitter Olli Rehn van Economische en Monetaire Zaken en de Euro verklaarde: "Het herstel gaat verder in Europa, nadat het medio vorig jaar inzette. De versterking van de binnenlandse vraag dit jaar zou ons moeten helpen evenwichtiger en duurzamer groei tot stand te brengen. De herbalancering van de Europese economie vordert en het externe concurrentievermogen verbetert, vooral in de meest kwetsbare landen Het ergste van de crisis ligt nu misschien achter ons, maar dit is geen uitnodiging om zelfgenoegzaam te zijn, omdat het herstel nog bescheiden is. Om het herstel krachtiger te maken en meer banen te creëren, moeten wij de economische hervorming stug doorzetten."

Economische groei met een bredere basis

Ook in de kwetsbare lidstaten is de activiteit beginnen te versterken, en deze trend zal naar verwachting aanhouden. Hoogfrequente indicatoren tonen sterke tekenen van verbeteringen in de meeste landen. In lijn met de kenmerken van eerdere herstellen na diepe financiële crises, blijkt echter de huidige opleving in het algemeen eerder gematigd te zijn. Een en ander is een weerspiegeling van de blijvende hoewel afnemende impact van de economische crisis in termen van deleveragingdruk, financieringsbeperkingen alsook interne zowel als externe aanpassingsnoodzaak. Hoewel de financieringsvoorwaarden gemiddeld gunstig zijn, zijn er nog substantiële verschillen tussen de lidstaten en tussen bedrijven van verschillende grootte. Toch zijn de investeringen, ook tot op zekere hoogte in de bouw, na verschillende kwartalen fors te zijn gedaald, weer aangetrokken en zouden ze tot aan de prognosehorizon aan stootkracht winnen. Verminderende onzekerheid zou de sterkere vraag moeten ondersteunen, die naar verwachting de belangrijkste aanjager van groei zal zijn terwijl de bovengenoemde factoren geleidelijk afnemen.

De arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een zich langzaam stabiliserende werkgelegenheid, terwijl de werkloosheid hoog blijft, aangezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt meestal een half jaar of meer op die van het bbp achterlopen. In overeenstemming met dit patroon is het vooruitzicht een gematigde stijging van de werkgelegenheid vanaf dit jaar en een daling van de werkloosheid naar 10,4% in de EU en 11,7% in de eurozone tegen 2015, waarbij de verschillen tussen de landen groot blijven.

Naar verwachting zal in 2014 in de EU en de eurozone getemperde consumptieprijsinflatie de overhand hebben ([1,2]% respectievelijk [1,0]%), alvorens in 2015 met ongeveer ¼ pp. licht te stijgen wanneer de economische groei aan stootkracht wint.

De saldi op de lopende rekening in de kwetsbare lidstaten zijn de laatste jaren verbeterd na verdere stijging van het prijsconcurrentievermogen en een versterking van hun exportsector. Een aantal van deze economieën zal naar verwachting overschotten op de lopende rekening hebben in 2014 en 2015.

De budgettaire consolidatie levert resultaten op

De overheidstekorten zullen verder worden teruggedrongen. In 2014 zullen de nominale budgettaire tekorten volgens de prognose tot 2,7% van het bbp in de EU en 2,6 % in de eurozone dalen, terwijl de schuldquotes op bijna 90% in de EU en 96% in de eurozone zullen uitkomen. Het tempo van de consolidatie in termen van structurele begrotingssaldi duidt op een grosso mode neutrale begrotingskoers.

De risico’s worden uitgebalanceerder

De risico's zijn uitgebalanceerder dan in het najaar. Het grootste neerwaartse risico voor de groeiverwachting is een hernieuwd verlies aan vertrouwen mogelijk als gevolg van het tot stilstand komen van de hervormingen op nationaal of Europees niveau. Daardoor zou de kans toenemen op een langere periode van zwakke groei in Europa met een negatieve impact op de economische activiteit tot aan de prognosehorizon. Terwijl de actuele prijsontwikkelingen zowel externe factoren als het aan de gang zijnde aanpassingsproces weerspiegelen, zou aangehouden zeer lage inflatie in de eurozone risico's voor de herbalancering van de economie met zich meebrengen. Gezien echter het geleidelijk versterkend herstel en de toename van het vertrouwen, is er slechts een marginale kans op schokken die groot genoeg zijn om de inflatieverwachtingen teniet te doen en EU-wijde deflatie op gang te brengen.

Er is anderzijds een opwaarts risico dat het herstel krachtiger is dan voorzien, wat zich zou kunnen voordoen als verdere stoutmoedige hervormingen worden doorgevoerd. Een en ander zou ondersteunend werken voor de positieve feedbackkringen tussen vertrouwen, economische groei - met name van de investeringen - en het vermogen van de banksector om leningen te verstrekken.

Voor meer informatie, zie:

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter_forecast_en.htm

Contact:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar