Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles/Strasbourg, den 25. februar 2014

Vinterprognose for 2014: Opsvinget bider sig fast

Europa-Kommissionen forudser i sin vinterprognose, at det økonomiske opsving vil fortsætte i de fleste EU-lande og i EU som helhed. Recessionen sluttede i foråret 2013, og der har været tre kvartaler i træk med lav vækst, men nu er der tegn på en moderat stigning i den økonomiske vækst. Efter vækst i real-BNP på 1,5 % i EU og 1,2 % i euroområdet i 2014 ventes øget aktivitet i 2015 med stigninger på 2,0 % i EU og 1,8 % i euroområdet. Tallene er opjusteret med 0,1 procentpoint i forhold til efterårsprognosen fra 2013. Prognosen forudsætter, at den politik, der er aftalt på EU-plan og i medlemslandene, gennemføres, så den understøtter større tillid og bedre økonomiske omstændigheder og fremmer de nødvendige økonomiske justeringer i EU-landene og samtidig øger deres vækstpotentiale.

Det skal bemærkes, at prognosen for Portugal er baseret på fremskrivningerne fra den 10. revision af det økonomiske justeringsprogram fra midten af december. Prognosen vil blive opdateret i løbet af den igangværende 11. programrevision. Prognosen for Cypern blev fuldendt i begyndelsen af februar, hvilket var efter tredje programrevision, men før det foreløbige BNP-estimat for fjerde kvartal forelå.

Olli Rehn, EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender, udtalte: "Opsvinget i Europa er ved at få fodfæste, efter vi igen fik vækst midt i sidste år. Den øgede indenlandske efterspørgsel i år bør hjælpe til med at opnå en mere afbalanceret og holdbar vækst. Det går fremad med at afbalancere den europæiske økonomi, og den eksterne konkurrenceevne bliver bedre, især i de mest udsatte lande.  Det værste er formentlig er overstået, men det betyder ikke, at vi bare kan hvile på laurbærrene, for opsvinget er stadig begrænset. Hvis opsvinget skal styrkes, og der skal skabes flere job, bliver vi nødt til at holde fast i den økonomiske reformpolitik.

Bredere baseret økonomisk vækst

Nu ses der også øget aktivitet i de udsatte lande, og denne tendens ventes at fortsætte. De toneangivende indikatorer viser tegn på fremgang i de fleste lande. I lighed med tidligere opsving efter hårde finanskriser er det nuværende opsving imidlertid forholdsvis afdæmpet. Det afspejler den langvarige, men nu aftagende, økonomiske krise med nedbringelse af gæld, begrænsede finansieringsmuligheder samt interne og eksterne justeringsbehov. Selv om finansieringsmulighederne i gennemsnit ser fornuftige ud, er der fortsat væsentlige forskelle på tværs af EU-lande og virksomheder af forskellig størrelse. Dog er investeringerne atter på vej op efter flere kvartaler med stor nedgang. De forventes at tage yderligere til i løbet af prognoseperioden - i et vist omfang i byggebranchen. Den faldende usikkerhed understøtter efterspørgselen, som ventes at være afgørende for væksten i takt med, at de nævnte faktorer gradvis træder i baggrunden.

På arbejdsmarkedet er beskæftigelsen langsomt ved at blive stabil. Ledigheden ligger fortsat højt, fordi udviklingen på arbejdsmarkedet typisk ligger mindst et halvt år efter udviklingen i BNP. I overensstemmelse med dette mønster ventes en svag stigning i beskæftigelsen fra i år og et fald i ledigheden til 10,4 % i EU og 11,7 % i euroområdet i 2015 med fortsat store forskelle blandt landene.

Der ventes et lavt forbrugerpristal i EU og euroområdet i 2014 på henholdsvis 1,2 % og 1,0 %, som ventes at stige med omkring 0,25 procentpoint i 2015, hvor der begynder at komme fart på den økonomiske vækst.

Det er i de seneste år gået bedre med de løbende poster i udsatte medlemsstater efter fortsatte forbedringer af priskonkurrenceevnen og styrkelsen af landenes eksportsektorer. En række af disse økonomier ventes at udvise overskud på de løbende poster i 2014 og 2015.

Finanspolitisk konsolidering giver resultater

Faldet i de offentlige underskud vil fortsætte. I 2014 ventes det samlede budgetunderskud at falde til 2,7 % af bnp i EU og 2,6 % i euroområdet, mens gældskvoten vil nå op på næsten 90 % i EU, og 96 % i euroområdet. Tempoet i konsolideringen af de strukturelle budgetbalancer antyder en overvejende neutral finanspolitisk kurs.

Risici bedre afbalanceret

Risiciene er bedre afbalanceret end i efteråret. Den største risiko for vækstudsigterne er, at tilliden falder igen, hvilket kan ske, hvis reformerne går i stå på nationalt eller europæisk plan. Det vil øge sandsynligheden for en længere periode med lav vækst i Europa med negative følger for den økonomiske aktivitet i prognoseperioden. Selv om den nuværende prisudvikling afspejler både eksterne faktorer og den løbende justeringsproces, vil en længerevarende lav inflation i euroområdet gøre det vanskeligere igen at skabe balance i økonomien. På baggrund af det tiltagende opsving og den stigende tillid er der imidlertid kun ringe sandsynlighed for chok, der er store nok til at rykke inflationsudsigterne væsentligt og fremkalde deflation på EU-plan.

Omvendt er der mulighed for, at opsvinget kan blive stærkere end forudset, hvilket kan ske, hvis der gennemføres yderligere omfattende reformer. Det vil forbedre perspektiverne ved et positivt samspil mellem tillid, økonomisk vækst - især i investeringer - og bankverdenens evne til at give udlån.

http://ec.europa.eu/energy/index_en.html

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter_forecast_en.htm

Kontaktpersoner:

Simon O'Connor (+32 2 296 73 59)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Vandna Kalia (+32 2 299 58 24)

For borgerne: Ring til Europe Direct 00 800 6 7 8 9 10 11 eller send en e­mail


Side Bar