Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 27 lutego 2014 r.

Komisja i państwa członkowskie poruszą obawy użytkowników w rozmowach z branżą aplikacji mobilnych

Europejska branża aplikacji rozwija się bardzo dynamicznie. Zatrudnionych w niej jest ponad milion osób, a jej wartość w nadchodzących pięciu latach ma wynieść 63 mld euro. Według zewnętrznej platformy analitycznej Distimo ok. 80 proc. dochodów (szacowanych na ponad 10 mld euro rocznie) jednego dostawcy pochodzi z zakupów dokonywanych w ramach aplikacji w celu uzyskania dostępu do specjalnych treści lub elementów. Aby branża aplikacji mogła w pełni wykorzystać swój potencjał i zachować zdolność innowacji, musi zdobyć zaufanie konsumentów. Obecnie ponad połowę unijnego rynku gier internetowych stanowią gry reklamowane jako „bezpłatne”, chociaż często obejmują one (czasami kosztowne) zakupy w ramach aplikacji. Konsumenci często nie są w pełni świadomi, że wydają pieniądze, ponieważ ich karty kredytowe obciążane automatycznie. Dzieci są szczególnie narażone na działanie reklam gier, które można ściągnąć za darmo, ale które wymagają zakupów w celu kontynuacji gry. W odpowiedzi na skargi z całej Unii Komisja Europejska spotka się dziś i jutro (27 i 28 lutego) z przedstawicielami krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów i dużych firm technologicznych, w celu omówienia tej kwestii. Komisja poprosi branżę o zobowiązanie się do przedstawienia rozwiązań w określonym czasie oraz zapewnienia właściwej ochrony konsumentów.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, stwierdziła: Europejska branża aplikacji ma ogromny potencjał tworzenia miejsc pracy i wzrostu oraz poprawy naszego życia poprzez stosowanie innowacyjnych technologii. Aby jednak potencjał ten mógł zostać wykorzystany, konsumenci muszą mieć zaufanie do nowych produktów. Wprowadzanie konsumentów w błąd to, rzecz jasna, zły model biznesowy. Jest to również sprzeczne z przepisami unijnymi dotyczącymi ochrony konsumentów. Komisja Europejska oczekuje, że branża dostarczy konkretnych odpowiedzi na obawy obywateli i krajowych organizacji konsumenckich.

Komisarz Neven Mimica odpowiedzialny za politykę konsumencką powiedział: Konsumenci – a szczególnie dzieci – wymagają lepszej ochrony przed niespodziewanymi kosztami zakupów w ramach aplikacji. Organy krajowe odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i Komisja Europejska prowadzą obecnie rozmowy z branżą w celu rozwiązania tej kwestii, która naraża konsumentów na koszty i grozi zmniejszeniem wiarygodności tego obiecującego rynku. Jak najszybsze znalezienie konkretnych rozwiązań byłoby korzystne dla wszystkich.

Podczas spotkań z branżą krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów z całej UE przedstawią wspólny pogląd na to, w jaki sposób stosować stosowne przepisy dotyczące praw konsumentów w tej dziedzinie. Akcją kieruje duński rzecznik praw konsumenta. W spotkaniach uczestniczyć będą Francja, Wielka Brytania, Włochy, Belgia, Luksemburg i Litwa - członkowie sieci współpracy w zakresie ochrony konsumenta odpowiedzialnej za egzekwowanie praw konsumentów w Unii.

Cztery najważniejsze kwestie poruszane przez konsumentów, które zostaną omówione podczas spotkania są następujące:

gry reklamowane jako „bezpłatne” nie powinny wprowadzać konsumentów w błąd jeśli chodzi o ich rzeczywiste koszty;

gry nie powinny bezpośrednio zachęcać dzieci do kupowania artykułów w ramach danej gry ani do skłaniania do takich zakupów dorosłych;

konsumentów należy wyraźnie informować o sposobie dokonywania płatności; nie powinna się ona dokonywać automatycznie bez wyraźnej zgody konsumenta;

sprzedający powinni udostępniać adres e-mail, aby konsument mógł się z nimi skontaktować w przypadku pytań lub skarg.

Dalsze działania: Podczas spotkania Komisja i państwa członkowskie będą miały możliwość osiągnięcia porozumienia z branżą w celu rozwiania obaw konsumentów. Komisja oraz krajowe organy odpowiedzialne za egzekwowanie praw konsumentów zobowiążą się do podjęcia wszelkich niezbędnych działań następczych.

Kontekst

Europejski rynek gier internetowych i mobilnych rozwija się bardzo dynamicznie. Szacuje się, że w 2011 r. konsumenci z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii, Holandii i Belgii wydali na gry internetowe 16,5 mld euro. Według zewnętrznego badania przeprowadzonego przez Bitkom (stowarzyszenie reprezentujące branżę telekomunikacji i ICT w Niemczech) tylko w tym państwie dochody z zakupów w ramach aplikacji wzrosły dwukrotnie między 2012 a 2013 r., osiągając 240 mln euro. Ponad milion klientów to dzieci i nastolatki w wieku od 10 do 19 lat.

Rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów łączy krajowe organy konsumenckie w paneuropejską sieć odpowiedzialną za egzekwowanie przepisów. Dzięki temu organ krajowy w jednym państwie członkowskim może zwrócić się do swojego odpowiednika w innym państwie UE z prośbą o interwencję w przypadku transgranicznego naruszenia unijnych przepisów konsumenckich.

Współpraca dotyczy przepisów w zakresie ochrony konsumenta w różnych obszarach objętych m.in. zakresem dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych i dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Z przedmiotowym działaniem zgodne są zasady dotyczące gier internetowych i zakupów w ramach aplikacji opublikowane przez brytyjski urząd ochrony konsumentów 30 stycznia 2014 r.

Dodatkowe informacje

Wspólne stanowisko krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów w odniesieniu do aplikacji można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/common_position_on_online_games_en.pdf

Strona wiceprzewodniczącej KE Viviane Reding, komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa

http://ec.europa.eu/reding

Wiceprzewodnicząca na Twitterze: @VivianeRedingEU

Wymiar sprawiedliwości UE na Twitterze: @EU_Justice

Strona Nevena Mimicy – komisarza ds. polityki konsumenckiej

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Komisarz Mimica na Twitterze: @NevenMimicaEU

Polityka konsumencka UE na Twitterze: @EU_Consumer

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Informacje dla obywateli: Europe Direct tel.: 00 800 6 7 8 9 10 11 lub e­mail

Załącznik

Uczestnicy spotkania z branżą aplikacji dotyczącego ochrony konsumentów

Komisja Europejska

Duński rzecznik praw konsumenta

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Francja

Office of Fair Trading (urząd ochrony konsumentów), Wielka Brytania

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, Włochy

Directorate-General Economic Inspection, Federal Public Service, Economy, SMEs, self-employed and Energy, (Dyrekcja Generalna ds. kontroli gospodarczej, federalnej służby publicznej, gospodarki, MŚP, samozatrudnienia i energii), Belgia

Department, State Consumer Rights Protection Authority (urząd ochrony konsumentów), Litwa

Ministère de l'Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation, Luksemburg

Apple

Google

Interactive Software Federation of Europe (Europejska Federacja Producentów Oprogramowania Interaktywnego).


Side Bar