Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 27. februārī

Komisija un dalībvalstis pievēršas lietotāju raizēm par lietojumprogrammām

Eiropas lietojumprogrammu nozare strauji attīstās. Tā nodarbina vairāk nekā vienu miljonu cilvēku, un, paredzams, ka tās vērtība nākamajos piecos gados sasniegs 63 miljardus eiro. Pēc lietojumprogrammu analītikas uzņēmuma “Distimo” datiem, aptuveni 80 % no viena piegādātāja peļņas — pēc aplēsēm vairāk nekā 10 miljardi eiro gadā — nāk no tā, ko parasti saucam par lietotnē integrētiem pirkumiem, t.i., no pirkumiem, ko patērētāji veic saistībā ar kādu lietotni, lai piekļūtu kādam saturam vai īpašiem elementiem. Lai lietotņu nozare īstenotu visu savu potenciālu un arī turpmāk būtu inovatīva, ir vajadzīga patērētāju uzticēšanās produktiem. Pašreiz puse tiešsaistes spēļu ES tirgū tiek reklamētas kā “bezmaksas”, lai gan bieži vien, lai spēles varētu lietot, ir jāiegādājas dārgas papildu lietotnes. Bieži vien lietotāji pat nezina, ka viņi izdod naudu, tāpēc ka no viņu kredītkartēm to atskaita automātiski. It īpaši bērni nav pasargāti no bezmaksas spēļu lejupielādes piedāvājumiem, kuras patiesībā nav “bezmaksas spēles”. Reaģējot uz sūdzībām, kas nāk no visas Eiropas, Eiropas Komisija šodien un rīt (27. un 28. februārī) tiekas ar valsts tiesībaizsardzības iestādēm un lielajiem tehnoloģiskās izstrādes uzņēmumiem, lai apspriestu šīs problēmas. No lietojumprogrammu nozares prasīs, lai tā iesaistās un, ievērojot skaidri definētus termiņus, palīdz rast risinājumus, kas nodrošinās pienācīgu aizsardzību lietotņu lietotājiem.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga, kuras ziņā ir ES tiesiskums, izteicās šādi: “ES lietojumprogrammu nozarei ir milzīgs potenciāls radīt darbvietas un izaugsmi un uzlabot mūsu ikdienas dzīvi, pateicoties inovatīvām tehnoloģijām. Lai šis sektors varētu īstenot savu potenciālu, ir svarīgi, lai patērētāji uzticētos jaunajiem produktiem. Ir skaidrs, ka patērētāju maldināšana nav pareizais uzņēmējdarbības modelis, un tas ir arī pretrunā patērētāju aizsardzības jomā pieņemto ES noteikumu garam. Komisija sagaida, ka lietotņu nozare sniegs ļoti konkrētas atbildes uz jautājumiem, ko pauduši iedzīvotāji un valsts patērētāju apvienības.”

Eiropas Savienības Komisijas loceklis Nevens Mimika, kura ziņā ir patērētāju politika, paziņoja: “Ir jāgādā par to, lai patērētāji un it īpaši bērni būtu labāk aizsargāti pret neparedzētiem izdevumiem, kas saistīti lietotņu ar iegādi. Valstu iestādes, kuru ziņā ir gādāt par likumdošanas piemērojumu, un Eiropas Komisija apspriež ar lietojumprogrammu nozari veidus, kā risināt šo problēmu, kas ne tikai finansiāli kaitē patērētājiem, bet arī var kompromitēt šī daudzsološā tirgus uzticamību. Visi tikai iegūs, ja pēc iespējas drīzāk tiks rasti konkrēti risinājumi.”

Šajās sanāksmēs ar nozares pārstāvjiem visas Savienības valstu iestādes, kuras gādā par likumdošanas piemērošanu, darīs zināmu savu kopējo nostāju par to, kā piemērojami attiecīgie patērētāju aizsardzības noteikumi šajā jomā. Iniciatīvu vada Dānijas patērētāju tiesībsargs. Francija, Lielbritānija, Itālija, Beļģija, Luksemburga un Lietuva, kas ir Patērētāju aizsardzības sadarbības tīkla dalībvalstis, tāpat piedalīsies šajās sanāksmēs. Šī tīkla uzdevums ir gādāt par patērētāju tiesību ievērošanu visā ES.

Četras galvenās problēmas, uz kurām ir norādījuši patērētāji un kuras apspriedīs sanāksmēs, ir šādas:

ar spēlēm, ko reklamē kā “bezmaksas spēles”, patērētājus nevajadzētu maldināt par faktiskajām izmaksām;

spēlēm nevajadzētu tieši mudināt bērnus uz ar spēlēm saistīto elementu iegādi vai pieaugušo pierunāšanu, lai viņi tos priekš viņiem nopērk;

patērētājiem būtu jāsaņem pienācīga informācija par maksāšanas kārtību, un par pirkumu naudu nevajadzētu atskaitīti automātiski pēc noklusējuma bez patērētāju skaidras piekrišanas;

tirdzniecības vietnēs būtu jābūt norādītai e-pasta adresei, lai patērētāji varētu sazināties ar tirgotājiem, ja viņi vēlas uzdot jautājumu vai sūdzēties.

Nākamie posmi: šīs sanāksmes ir iespēja Komisijai un dalībvalstu iestādēm panākt kompromisu ar nozari, lai reaģētu uz patērētāju raizēm. Katrā ziņā Komisija un dalībvalstu iestādes, kuras gādā par patērētāju tiesību ievērošanu, turpinās uzraudzīt šo tirgus sektoru un veikt visus pasākumus, kas tiks atzīti par nepieciešamiem.

Konteksts

Interneta spēļu un mobilo lietotņu tirgus ES strauji attīstās. Ir novērtēts, ka 2011. gadā patērētāji Lielbritānijā, Vācijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, Nīderlandē un Beļģijā iztērējuši 16,5 miljonus eiro par tiešsaistes spēlēm. Saskaņā ar ārēja pētījuma datiem, ko veica “Bitkom” (Vācijas telesakaru un IKT nozares apvienība), tikai Vācijā vien ieņēmumi no lietotnēs integrētiem pirkumiem ir divkāršojušies 2012.-2013. gadā un sasnieguši 240 miljonus eiro. Vairāk nekā miljons patērētāju ir bērni un pusaudži vecumā no 10 līdz 19 gadiem.

ES Regulā par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā (EK Nr. 2006/2004) noteikts, ka valstu patērētāju aizsardzības iestādēm jāsadarbojas Eiropas mēroga tīklā, kurš nodrošina likumdošanas piemērojumu. Pateicoties šim tīklam, valsts iestāde vienā ES valstī var uzrunāt līdzīgu iestādi citā ES valstī un lūgt, lai tā iesaistās tāda ES patērētāju aizsardzības noteikumu pārkāpuma izskatīšanā, kurā iesaistītas vairākas valstis.

Sadarbība attiecas uz noteikumu piemērošanu dažādās jomās, piemēram, negodīgas komercprakses direktīva un direktīva par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos.

Principi, ko 2014. gada 30. janvārī publicēja Lielbritānijas Godīgas tirdzniecības prakses dienests (UK Office of Fair Trading), saskan ar šo iniciatīvu.

Plašāka informācija

Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestāžu kopējo nostāju par patērētāju aizsardzību lietotņu un spēļu jomā skatiet te:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/common_position_on_online_games_en.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tieslietu komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

Sekojiet priekšsēdētāja vietniecei tviterī: @VivianeRedingEU

Sekojiet tviterī ES politikai tieslietu jomā: @EU_Justice

Patērētāju aizsardzības politikas komisāra Nevena Mimikas mājaslapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Sekojiet komisāram Mimikam tviterī: @NevenMimicaEU

Sekojiet tviterī ES politikai patērētāju aizsardzības jomā: @EU_Consumer

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Plašai sabiedrībai: “Europe Direct” pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e­pastu

Pielikums

Sanāksmju par spēļu lietotnēm un patērētāju aizsardzību dalībnieki

Eiropas Komisija

Dānijas patērētāju tiesībsargs

Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la Répression des Fraudes (konkurences, patēriņa un krāpšanas apkarošanas direktorāts ), Francija

Office of Fair Trading (Godīgas tirdzniecības prakses dienests), Lielbritānija

“Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumator”, Itālija

Ekonomiskās inspekcijas ģenerāldirektorāts, Valsts federālais dienests “Ekonomika, MVU, pašnodarbinātie un enerģētika”, Beļģija

Patērētāju tiesību aizsardzības valsts iestāde, Lietuva

Ministère de l'Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation (Ekonomikas ministrija, Iekšējā tirgus un patēriņa direkcija), Luksemburga

“Apple”

“Google”

Interactive Software Federation of Europe (Eiropas Interaktīvās programmatūras federācija)


Side Bar