Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. helmikuuta 2014

Komissio ja jäsenvaltiot ottavat esiin mobiilisovelluksiin liittyviä ongelmia

Euroopan mobiilisovellusalan talous kukoistaa: se työllistää yli miljoona ihmistä, ja sen arvon odotetaan olevan 63 miljardia euroa seuraavien viiden vuoden kuluessa. Sovellusalan riippumattoman analyysifoorumin Distimon mukaan noin 80 prosenttia yhden toimittajan tuloista – joiden arvioidaan olevan yli 10 miljardia euroa vuodessa – tulee kuluttajien sovelluksen kautta tekemistä ostoista, joilla hankitaan erityissisältöä tai ‑ominaisuuksia (nk. in-app-ostot). Jotta sovelluksiin liittyvä talous pystyy kehittymään täyteen potentiaaliinsa ja jatkamaan innovointia, kuluttajien on pystyttävä luottamaan tuotteisiin. Tällä hetkellä yli 50 prosenttia EU:n internetpelien markkinoista muodostuu peleistä, joita mainostetaan ”ilmaisina”, vaikkakin niihin usein liittyy – toisinaan varsin kalliita – sovelluksen kautta tehtäviä ostoja. Kuluttajat eivät useinkaan ymmärrä käyttävänsä rahaa, koska maksut veloitetaan heidän luottokortiltaan automaattisesti. Lapset ovat erityisen alttiita sellaisten pelien markkinoinnille, jotka voidaan ladata ilmaiseksi mutta joiden pelaaminen ei olekaan ilmaista. Kaikkialta Euroopasta saatujen valitusten seurauksena Euroopan komissiolla on tänään ja huomenna (27. ja 28. helmikuuta) kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten ja suurten teknologiayritysten kanssa tapaaminen, jossa keskustellaan näistä ongelmista. Toimialaa aiotaan pyytää sitoutumaan ratkaisujen etsimiseen selvän aikarajan puitteissa, jotta varmistetaan asianmukainen kuluttajansuoja sovellusasiakkaille.

Komission varapuheenjohtajan ja EU:n oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin mukaan Euroopan mobiilisovellusalalla on valtavaa potentiaalia: se voi luoda kasvua ja uusia työpaikkoja ja parantaa arkielämää innovatiivisen teknologian kautta. ”Jotta ala täyttäisi potentiaalinsa, kuluttajilla on oltava luottamusta uusiin tuotteisiin. Kuluttajien harhaanjohtaminen on selvästikin vääränlainen liiketoimintamalli ja myös vastoin EU:n kuluttajansuojasääntöjen henkeä. Euroopan komissio odottaa saavansa kansalaisten ja kansallisten kuluttajaorganisaatioiden esiin ottamiin ongelmiin hyvin konkreettisia vastauksia sovellusalalta”, jatkoi komissaari Reding.

Kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica totesi, että kuluttajia ja etenkin lapsia on suojattava paremmin sovellusten kautta tehtävien ostojen odottamattomilta kustannuksilta. ”Kansalliset täytäntöönpanoviranomaiset ja Euroopan komissio keskustelevat toimialan kanssa siitä, miten ongelmaan olisi parasta puuttua. Kuluttajille aiheutuvien taloudellisten haittojen lisäksi se voi myös vaarantaa näiden erittäin lupaavien markkinoiden uskottavuuden”, hän jatkoi. ”Konkreettisten ratkaisujen löytäminen mahdollisimman pian hyödyttää kaikkia osapuolia.”

Toimialan kanssa järjestetyissä tapaamisissa kansalliset täytäntöönpanoviranomaiset eri puolilta EU:ta esittelevät yhteistä näkemystään siitä, miten kuluttajansuojasääntöjä olisi sovellettava tällä alalla. Toimen johdossa on Tanskan oikeusasiamies. Tapaamiseen osallistuvat myös Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Italia, Belgia, Luxemburg ja Liettua, jotka ovat kuluttajaoikeuksien täytäntöönpanon valvonnasta koko EU:ssa vastaavan kuluttajansuojaa koskevan yhteistyöverkoston (CPC) jäseniä.

Kuluttajien esiin ottamat neljä tärkeintä seikkaa, joista tapaamisissa keskustellaan, ovat seuraavat:

”ilmaisina” mainostetut pelit eivät saisi johtaa kuluttajia harhaan todellisista kustannuksista,

peleissä ei saisi suoraan kehottaa lapsia ostamaan lisäominaisuuksia peliin tai suostuttelemaan aikuisia tekemään tällaisia ostoja,

kuluttajille olisi tiedotettava riittävästi maksujärjestelyistä, eikä ostoja pitäisi veloittaa oletusasetusten mukaisesti ilman kuluttajan nimenomaista suostumusta,

myyjien olisi annettava sähköpostiosoite, jonka kautta kuluttajat voivat olla heihin yhteydessä kysymysten tai valitusten tapauksessa.

Seuraavat vaiheet: Tapaamiset tarjoavat komissiolle ja jäsenvaltioiden viranomaisille tilaisuuden päästä yhteisymmärrykseen toimialan kanssa siitä, miten kuluttajien esiin ottamiin ongelmiin olisi vastattava. Euroopan komissio seuraa joka tapauksessa tilannetta ja toteuttaa – yhdessä kansallisten kuluttajaoikeuksien täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten kanssa – tarvittavia toimia.

Taustaa

Internet- ja mobiilipelien ja -sovellusten EU-markkinat kukoistavat, ja arvioidaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan, Saksan, Ranskan, Italian, Espanjan, Alankomaiden ja Belgian kuluttajat käyttivät vuonna 2011 internetpeleihin 16,5 miljardia euroa. Bitkom-järjestön (televiestintä- ja tietotekniikkateollisuutta Saksassa edustava järjestö) tekemän riippumattoman tutkimuksen mukaan pelkästään Saksassa sovellusten kautta tehtävistä ostoista saadut tulot kaksinkertaistuivat vuosien 2012 ja 2013 välillä ja olivat 240 miljoonaa euroa. Yli miljoona asiakkaista on 10–19-vuotiaita lapsia ja nuoria.

EU:n kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöverkostosta annetulla asetuksella (EY) N:o 2006/2004 liitetään kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset Euroopan laajuiseksi täytäntöönpanoverkostoksi. Näiden puitteiden ansiosta yhden EU-maan kansalliset viranomaiset pystyvät ottamaan yhteyttä vastaaviin viranomaisiin toisessa EU-maassa ja pyytämään niitä toimimaan tapauksissa, joissa EU:n kuluttajansuojasääntöjä rikotaan valtioiden rajat ylittävästi.

Yhteistyötä sovelletaan kuluttajansuojasääntöihin eri aloilla (esimerkiksi sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi ja kohtuuttomia sopimusehtoja koskeva direktiivi).

Yhdistyneen kuningaskunnan kilpailuviraston OFT:n 30. tammikuuta 2014 julkaisemat internetpelejä ja sovellusten kautta suoritettavia ostoja koskevat periaatteet ovat tämän toimen mukaisia.

Lisätietoja

Kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten yhteinen kanta kuluttajansuojasta pelisovellusten alalla:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/common_position_on_online_games_en.pdf

Oikeusasioista vastaavan komissaarin, varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Varapuheenjohtaja Reding Twitterissä: @VivianeRedingEU

Seuraa EU:n oikeusasioiden pääosastoa Twitterissä: @EU_Justice

Kuluttajapolitiikasta vastaavan komissaarin Neven Mimican kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/mimica/index_en.htm

Komissaari Mimica Twitterissä: @NevenMimicaEU

Seuraa EU:n kuluttajapolitiikkaa Twitterissä: @EU_Consumer

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct puhelin: 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti

Liite

Kuluttajansuojaa koskevan pelisovellustapaamisen osallistujat

Euroopan komissio

Den danske forbrugerombudsmand, Tanska

Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Ranska

Office of Fair Trading, Yhdistynyt kuningaskunta

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, Italia

Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Belgia

Lietuvos Respublikos valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Liettua

Ministère de l'Économie, Direction du marché intérieur et de la consommation, Luxemburg

Apple

Google

The Interactive Software Federation of Europe


Side Bar