Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. února 2014

Komise schválila investiční podporu pro letiště Ostrava

Evropská komise schválila dotaci pro letiště Ostrava ve výši 68 milionů korun. Komise dospěla k závěru, že tato státní podpora splňuje pravidla EU. Díky dotaci mají být na letišti instalována pozemní návěstidla a světelné značení na kontrolních stanovištích. Ostrava tak bude moci přilákat další pravidelnou, hlavně dálkovou nákladní dopravu. Investice přitom neohrozí fungování jednotného trhu v EU.

České orgány oznámily Komisi záměr poskytnout regionálnímu letišti Ostrava 68 milionů korun na modernizaci osových světelných návěstidel na pojezdové dráze a světelného značení na kontrolních stanovištích. Smyslem je zefektivnit pohyb letadel při nízké viditelnosti a rozvinout leteckou dopravu v jednom z koridorů transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Komise po prověření došla k závěru, že nová infrastruktura bude k dispozici všem uživatelům a že má ve střednědobém výhledu uspokojivé vyhlídky na využití. Státní podpora navíc dodržuje maximální povolený limit a nepřekračuje částku, která chybí k financování investičního záměru. Nedojde ani k nepřípustnému narušení konkurence se sousedními letišti. Nejbližší fungující letiště je totiž až v Brně vzdáleném 150 kilometrů, tedy zhruba hodinu 23 minut jízdy.

Schválená podpora na ostravský projekt je v souladu s dosavadními rozhodnutími Komise i s novými pokyny k poskytování státní podpory v letectví, které Komise přijala právě dnes.

Souvislosti

Investiční podpora regionálního letiště vyhovuje společným pravidlům EU pro poskytování státní podpory v případě, že je letiště k dispozici všem uživatelům a že vyhlídky na využití jeho infrastruktury jsou ve střednědobém horizontu uspokojivé. V rámci podpory nesmí letiště od státu dostat víc peněz, než kolik mu chybí k financování projektu (tj. víc, než kolik činí rozdíl mezi očekávanými investičními výnosy a náklady). U regionálních letišť, která odbaví méně než 1 milion cestujících ročně a k nimž patří i Ostrava, nesmí podpora přesáhnout 75 % investičních nákladů. V důsledku investice dále nesmí na letišti vznikat nadměrné kapacity, hlavně v případě, jsou-li okolní letiště vzdálena v okruhu do 100 km nebo maximálně hodinu jízdy.

Komise dnes přijala nové pokyny pro poskytování státní podpory v oblasti letectví (viz IP/14/172). Rozhodnutí o ostravském letišti je se zásadami, které tyto nové pokyny určují, plně v souladu.

Jakmile bude vyřešena otázka důvěrnosti údajů, bude upravený text rozhodnutí zveřejněn pod číslem SA.35847 v rejstříku státních podpor na webové stránce GŘ pro hospodářskou soutěž. Nová rozhodnutí ve věci státní podpory zveřejňovaná na internetu a v Úředním věstníku obsahuje i elektronický týdeník věnovaný státním podporám State Aid Weekly e-News.

Kontaktní osoby:

Antoine Colombani (+32 22974513, Twitter: @ECspokesAntoine )

Marisa Gonzalez Iglesias (+32 22951925)


Side Bar