Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 februari 2014

EU satsar på kust- och havsturism

EU-kommissionen presenterade i dag en ny strategi för kust- och havsturism i Europa, en sektor med potential för varaktig tillväxt och nya arbetstillfällen. Strategin innehåller 14 åtgärder som ska hjälpa kustregioner och företag att möta utmaningarna de står inför och stärka sektorns funktion som en av de främsta drivkrafterna för Europas blå ekonomi. Förutom konkreta åtgärder presenteras även en förteckning över sådant som EU-länder, regioner och berörda parter inom branschen kan göra för att komplettera EU:s åtgärder.

De föreslagna åtgärderna ska bland annat underlätta för dialog och närmare samarbete mellan berörda parter runtom i Europa inom kustturism, offentlig-privata partnerskap, främja kvalifikationer, innovation och ekoturism. Man ska även ta fram en onlineguide över bidragsmöjligheter som ska bidra till att locka investerare. Åtgärdernas utformning och genomförande har skräddarsytts för EU-länderna, de regionala myndigheterna och branschen.

– I studien om blå tillväxt identifieras kust- och havsturism som en av de främsta drivkrafterna bakom tillväxt och nya arbetstillfällen, särskilt i kustområden som ofta lider av hög arbetslöshet, säger Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske. Kust- och havsturismsektorn är den största maritima ekonomiska aktiviteten och utgör den ekonomiska stommen i många kustregioner. Det är vårt ansvar att se till att sektorn utvecklas och blomstrar.

– Turistsektorn har en avgörande hävstångseffekt för Europas tillväxt och kräver därför specifika, konsekventa och integrerade strategier, säger Antonio Tajani, EU-kommissionens vice ordförande och tillika kommissionär med ansvar för näringsliv och företagande. En riktad strategi för kust- och havsturism framhäver möjligheterna i denna viktiga sektor och rollen den kan spela i kampen mot arbetslöshet, i synnerhet ungdomsarbetslöshet.

Trots sektorns starka potential står den inför ett antal utmaningar. Det handlar bland annat om informations- och kunskapsluckor, instabil efterfrågan, hög säsongsvariation, brist på lämplig kompetens och innovation samt svårigheter att hitta finansiärer. Strategins åtgärder ska hjälpa sektorn att överkomma den här typen av hinder och skapa en miljö som lockar till sig investerare. Åtgärderna ska också leda till hållbar verksamhet inom sektorn, bevara natur- och kulturarv, generera betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar och bidra till att göra sektorn mer konkurrenskraftig internationellt.

Bakgrund

Kust- och havsturism inkluderar strand- och vattenturism samt kryssnings- och båtturism och har avgörande betydelse för ekonomin på öar och i många kustregioner runtom Europa.

Sektorn sysselsätter nära 3,2 miljoner människor och genererar totalt 183 miljarder euro i bruttoförädlingsvärde, vilket motsvarar mer än en tredjedel av den maritima ekonomins BNP. Turismbranschen växer. Under 2013 nåddes en topp i antalet övernattningar på hotell och liknade inrättningar i EU med 2,6 miljarder nätter, vilket innebar en ökning på 1,6 % jämfört med 20121.

Att ta tillvara på kust- och havsturismens potential gagnar välståndet och välbefinnandet i Europas kustregioner och EU:s ekonomi i allmänhet, samtidigt som man bidrar till en hållbar och långsiktig utveckling av all turismrelaterad verksamhet.

Strategin kommer att diskuteras under den konferens som det grekiska ordförandeskapet anordnar den 10 mars i Aten, dit både myndigheter, företag och berörda parter är inbjudna. De konkreta åtgärderna kommer att införas under de kommande månaderna.

Läs mer

Läs mer om kustturism på webbplatsen för generaldirektoratet för Havsfrågor: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_sv.htm

Läs mer om turism på webbplatsen för generaldirektoratet för Näringsliv: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

MEMO/14/120

Kontaktpersoner:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e-post


Side Bar