Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 20. februára 2014

Komisia predložila novú Európsku stratégiu na podporu pobrežného a námorného cestovného ruchu

Európska komisia dnes predstavila novú stratégiu na podporu pobrežného a námorného cestovného ruchu v Európe. Stratégia uznáva potenciál tohto odvetvia pre udržateľný rast a vytváranie pracovných miest a uvádza 14 opatrení EÚ na pomoc pobrežným regiónom a podnikom pri riešení výziev, ktorým čelia, a na posilnenie pozície sektora ako kľúčovej hnacej sily európskej „modrej“ ekonomiky. Tieto konkrétne opatrenia sú sprevádzané rozpisom úloh, ktoré môžu členské štáty, regióny a zainteresované strany odvetvia vykonávať na doplnenie činností EÚ.

Medzi navrhované opatrenia patrí uľahčenie užšej spolupráce a dialógu v celej Európe medzi všetkými zainteresovanými stranami v oblasti pobrežného cestovného ruchu, verejno-súkromné partnerstvá, podpora odborných znalostí a inovácií, podpora ekologického cestovného ruchu a vytvorenie online príručky o možnostiach financovania na pomoc pri stimulácii investícií. Členské štáty, regionálne orgány a odvetvie budú mať hlavnú úlohu pri navrhovaní a vykonávaní opatrení.

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová uviedla: „Pobrežný a námorný cestovný ruch bol v našej v našej stratégii „Modrý rast“ označený za jednu z kľúčových hnacích síl na vytváranie rastu a nových pracovných miest, predovšetkým v našich pobrežných oblastiach, ktoré sú často postihnuté vysokou nezamestnanosťou. Keďže ide o najväčšiu námornú hospodársku činnosť a ekonomickú základňu mnohých našich pobrežných regiónov, je našou povinnosťou pomáhať rozvoju a prosperite tohto odvetvia.“

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel, podnikanie a cestovný ruch, Antonio Tajani, uviedol: „Cestovný ruch má podľa môjho názoru zásadný hospodársky pákový efekt na rast v Európe a žiada si vypracovanie špecializovaných, konzistentných a integrovaných politík. Cielená stratégia pre pobrežný a námorný cestovný ruch zdôrazňuje potenciál tohto dôležitého odvetvia cestovného ruchu a úlohu, ktorú môže zohrať na boj proti nezamestnanosti, najmä medzi mladými ľuďmi“.

Napriek nespornému potenciálu odvetvie čelí mnohým problémom, ktoré sa stratégia snaží riešiť. Tieto zahŕňajú nedostatky, pokiaľ ide o údaje a znalosti, premenlivý dopyt, vysokú sezónnosť, nedostatočné zručnosti a inovácie a ťažký prístup k financovaniu. Opatrenia stratégie, ktorá dnes bola predstavená, sú zamerané na pomoc odvetviu prekonať tieto prekážky a vytvoriť prostredie, ktoré priláka investície. Zároveň sa tak zabezpečí, aby boli činnosti sektora udržateľné, zachová sa prírodné a kultúrne dedičstvo, dosiahnu významné hospodárske a environmentálne prínosy a sektor sa môže stať v globálnom meradle konkurencieschopnejším.

Súvislosti

Pobrežný a námorný cestovný ruch zahŕňa cesty za dovolenkou trávenou pobytom pri mori, vykonávaním vodných športov a plavbami na výletných či iných lodiach. Má zásadný význam pre hospodárstvo mnohých pobrežných oblastí a ostrovov v Európe.

Zamestnáva takmer 3,2 milióna ľudí a vytvára pre hospodárstvo EÚ celkovú hrubú pridanú hodnotu 183 miliárd EUR, čo predstavuje viac ako tretinu hrubého domáceho produktu námorného hospodárstva. V roku 2013 počet prenocovaní v hoteli alebo podobných zariadeniach dosiahol vrchol 2,6 miliardy nocí v EÚ 28, čo predstavuje od roku 2012 nárast o 1,6 %1.

Uvoľnenie potenciálu pobreží a morí by prispelo k blahobytu a kvalite života pobrežných regiónov a hospodárstva EÚ vo všeobecnosti, pričom by sa zároveň zabezpečil udržateľný a dlhodobý rozvoj všetkých činností súvisiacich s cestovným ruchom.

O stratégii, ktorá bola dnes predložená, sa bude diskutovať na konferencii organizovanej spoločne s gréckym predsedníctvom 10. marca v Aténach, na ktorej sa stretnú orgány a podniky a ostatné zainteresované strany. V nasledujúcich mesiacoch nastane realizácia konkrétnych opatrení.

Ďalšie informácie

Webová stránka pre cestovný ruch v pobrežných oblastiach na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre námorné záležitosti: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_sk.htm

Webová stránka na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

MEMO/14/120

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 1752) Sara Tironi (+32 2 299 0403)

Oliver Drewes (+32 2 299 2421) Lone Mikkelsen (+32 2 296 0567)

Pre verejnosť: Europe Direct prostredníctvom telefónu 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailu


Side Bar