Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 20. februārī

Komisija nāk klajā ar jaunu Eiropas stratēģiju piekrastes un jūras tūrisma popularizēšanai

Eiropas Komisija šodien nāca klajā ar jaunu stratēģiju, kas paredzēta piekrastes un jūras tūrisma atbalstīšanai Eiropā. Atzīstot nozares potenciālu ilgtspējīgas izaugsmes un darbvietu nodrošināšanā, stratēģijā apzināti 14 Eiropas Savienības (ES) līmenī veicami pasākumi, kas piekrastes reģioniem un uzņēmumiem palīdzēs risināt problēmas un nostiprināt šo nozari kā Eiropas jūras nozaru ekonomikas virzītājspēku. Šos konkrētos pasākumus papildina uzdevumi, kurus līdztekus minētajiem ES pasākumiem dalībvalstis, reģioni un nozares ieinteresētās personas var apņemties īstenot.

Ar ierosinātajiem pasākumiem tiks sekmēta ciešāka sadarbība un dialogs Eiropā starp visiem piekrastes tūrismā iesaistītajiem dalībniekiem, publiskajiem un privātajiem partneriem, tiks veicinātas prasmes un inovācija, popularizēts ekotūrisms un izveidota internetā pieejama rokasgrāmata par finansējuma iespējām, kas stimulēs ieguldījumus. Dalībvalstīm, reģionālajām iestādēm un nozarei būs galvenā loma šo pasākumu izstrādē un īstenošanā.

Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības komisāre Marija Damanaki sacīja: "Eiropas Jūras nozaru izaugsmes stratēģijā piekrastes un jūras tūrisms atzīts par vienu no būtiskākajiem izaugsmes un jaunu darbvietu radīšanas virzītājspēkiem jo īpaši Eiropas piekrastes apgabalos, kur bieži vien ir liels bezdarbs. Šī nozare ir daudzu mūsu piekrastes reģionu nozīmīgākā ekonomiskā darbība, kas saistīta ar jūru, un mūsu pienākums ir palīdzēt šai nozarei attīstīties un plaukt."

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks un rūpniecības un uzņēmējdarbības komisārs, kas atbild arī par tūrisma jautājumiem, Antonio Tajāni atzina: “Manuprāt, tūrismam ir būtiska ekonomiskās sviras iedarbība uz izaugsmi Eiropā, un tas jāņem par pamatu, veidojot konkrētu, saskanīgu un vienotu politiku. Mērķtiecīga piekrastes un jūras tūrisma stratēģija uzsver šīs svarīgās nozares daudzsološās iespējas un nozīmi bezdarba, jo īpaši jauniešu bezdarba, novēršanā.

Lai gan šīs nozares potenciāls ir neapšaubāms, tā saskaras ar vairākām problēmām, kuras ar šo stratēģiju tiks risinātas. Par tādām uzskatāmi nepilnīgi dati un nepietiekamas zināšanas, nepastāvīgs pieprasījums, augsta sezonalitāte, pienācīgu prasmju un inovāciju trūkums un apgrūtināta finansējuma pieejamība. Pasākumi, kas definēti šodien pieņemtajā stratēģijā, galvenokārt palīdzēs nozarei pārvarēt šos šķēršļus un radīt vidi, kura piesaistīs ieguldījumus. Vienlaikus tie padarīs nozarē īstenotās darbības ilgtspējīgas, saglabās dabas un kultūras mantojumu, izvērsīs ievērojamas ekoloģiskās un ekonomiskās priekšrocības un veicinās nozares konkurētspēju pasaules tirgū.

Vispārīga informācija

Piekrastes un jūras tūrisms, kas ietver pludmales un kuģniecības tūrismu un kruīzu vai laivu tūrismu, ir ļoti nozīmīgs līdzeklis daudzu Eiropas piekrastes apgabalu un salu ekonomikas attīstībai.

Tajā ir nodarbināti gandrīz 3,2 miljoni cilvēku, un bruto pievienotās vērtības izteiksmē Eiropas ekonomikai tas dod 183 miljardus eiro, kas ir vairāk nekā viena trešā daļa no jūras nozaru ekonomikas kopprodukta. Tūrisms ir nozare, kas strauji attīstās: 2013. gadā viesnīcā vai tamlīdzīgā vietā pavadīto dienu skaits 28 ES valstīs sasniedza vēl nebijušu rādītāju – 2,6 miljardus, kas ir par 1,6 % vairāk nekā 2012. gadā1.

Piekrastes un jūru piedāvāto iespēju pilnvērtīga izmantošana sekmēs piekrastes reģionu labklājību un uzplaukumu, stimulēs ES ekonomikas vispārējo izaugsmi un ilgtermiņā nodrošinās visu ar tūrismu saistīto darbību ilgtspējīgu attīstību.

Šodien pieņemtā stratēģija tiks apspriesta Grieķijas prezidentūras organizētajā konferencē, kas šā gada 10. martā notiks Atēnās un kurā pulcēsies minētās nozares iestāžu, uzņēmumu pārstāvji un citas ieinteresētās personas. Turpmākajos mēnešos sekos konkrēta rīcība.

Sīkāka informācija

Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne par piekrastes tūrismu: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_lv.htm.

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne par tūrismu: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_lv.htm .

MEMO/14/120

Kontakti:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Sabiedrībai: Europe Direct, tālr. 00 800 6 7 8 9 10 11, e-pasts


Side Bar