Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. veebruar 2014

Komisjon esitleb uut Euroopa ranniku- ja mereturismi strateegiat

Euroopa Komisjon tutvustas täna uut Euroopa strateegiat, mille eesmärk on toetada ranniku- ja mereturismi Euroopas. Strateegias tunnustatakse turismisektori potentsiaali luua jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohti. Selles nimetatakse 14 ELi meedet, mille abil lahendada rannikualade ja ettevõtjate probleeme ning tugevdada turismisektori kui Euroopa meremajanduskasvu põhijõu positsiooni. Meetmetele on lisatud loetelu ülesannetest, mida liikmesriigid, piirkonnad ja turismisektori sidusrühmad saavad ELi meetmete toetamiseks täita.

Kavandatud meetmete hulgas on kõikide Euroopa rannikuturismi sidusrühmade vahelise tiheda koostöö ja dialoogi arendamine, avaliku ja erasektori vahel partnerluslepingute sõlmimine, oskuste omandamise ja innovatsiooni toetamine, ökoturismi arendamine ning investeerimise hoogustamiseks rahastamisvõimaluste kohta veebipõhiste suuniste väljatöötamine. Meetmete väljatöötamise ja rakendamise keskmes on liikmesriigid, piirkondlikud ametiasutused ja turismisektor.

Euroopa merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanki ütles: „Meremajanduse kasvu strateegias on ranniku- ja mereturism tunnistatud üheks majanduskasvu ja töökohtade loomise keskseks arendajaks, eriti rannikualadel, kus tööpuudus on tavaliselt suur. Kuna turism on kõige ulatuslikum merega seotud majanduslik tegevusala ja mitme meie rannikuala majanduslik tugisammas, on meie kohus aidata sellel sektoril areneda ja tagada selle õitseng.”

Euroopa Komisjoni asepresident ja tööstuse, ettevõtluse ja turismi volinik Antonio Tajani ütles: „Pean turismi Euroopa majanduskasvu vundamendiks, millele saab ehitada konkreetsete eesmärkidega, järjekindlaid ja integreeritud poliitikastrateegiaid. Ranniku- ja mereturismi sihipärane strateegia tõstab esile selle olulise turismisektori võimalusi ja selle võimalikku rolli tööpuuduse, eriti noorte tööpuuduse vastu võitlemisel.”

Olgugi, et turismil on vaieldamatult suur potentsiaal, on selles sektoris ka probleeme, näiteks puudulikud andmed ja teadmised, ebastabiilne nõudlus, hooajalisus, sobivate oskustega inimeste puudus ja vähene innovatiivsus ning raskused rahastamise saamisega, mida selle strateegiaga üritatakse lahendada. Täna avalikustatud strateegia meetmed keskenduvad turismisektorile abi andmisele, et ületada nimetatud takistused ja luua investeeringuid ligitõmbav keskkond. Samuti on strateegia eesmärgiks muuta turismisektori tegevus jätkusuutlikuks, kaitsta keskkonda ja kultuuripärandit, saavutada märkimisväärne majanduslik ja keskkondlik kasu ning parandada sektori rahvusvahelist konkurentsivõimet.

Taust

Ranniku- ja mereturism hõlmab ranna-, vee-, kruiisi- ja laevaturismi ning on mitme Euroopa rannikuala ja saarte majanduskasvu hoogustaja.

Selles sektoris töötab ligikaudu 3,2 miljonit inimest ja selle kogulisaväärtus ELi majanduse jaoks on 183 miljardit eurot. Ranniku- ja mereturism moodustab üle kolmandiku meremajanduse kogutoodangust. Turism on kasvav majandusvaldkond. 2013. aastal jõudis hotellides või sarnastes majutusettevõtetes viibitud ööde arv EL 28s haripunkti 2,6 miljardi ööga. See on 1,6% rohkem kui 2012. aastal1.

Ranniku- ja merealade potentsiaali kasutamine aitaks kaasa nende piirkondade ja üldiselt võttes ka ELi rikkusele ja heaolule. Samas tagaks see ka kõikide turismiga seotud valdkondade jätkusuutliku ja kestva arengu.

Täna tutvustatud strateegiat arutatakse konverentsil, mis korraldatakse koos eesistujariigi Kreekaga 10. märtsil Ateenas. Konverentsil osalevad ametiasutused ja ettevõtjad, aga ka muud sidusrühmad. Konkreetsete meetmete rakendamine algab tulevastel kuudel.

Lisateave

Merendus- ja kalandusasjade peadirektoraadi rannikuturismi veebisait: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_en.htm

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadi turismi veebisait: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

MEMO/14/120

Kontaktisikud:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Üldsusele: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11, e-post


Side Bar