Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. února 2014

Nová evropská strategie pro cestovní ruch v přímořských oblastech

Evropská komise dnes představila novou strategii, která má podpořit cestovní ruch na evropských pobřežích a mořích. Strategie potvrzuje význam, který toto odvětví má pro udržitelný růst a vytváření pracovních míst. Popisuje 14 opatření EU, jejichž cílem je pomoci pobřežním oblastem a podnikům vyrovnat se s problémy a posílit postavení cestovního ruchu, který představuje významný motor evropské modré ekonomiky. Kromě těchto konkrétních opatření obsahuje seznam činností doplňujících opatření EU, jež mohou podniknout členské státy, regiony a představitelé daného odvětví.

Ve strategii se například navrhuje umožnit těsnější spolupráci a komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami z oblasti přímořské turistiky v celé Evropě, vytvářet partnerství veřejného a soukromého sektoru, podporovat dovednosti a inovace, propagovat ekoturistiku a zveřejnit internetovou příručku o možnostech financování s cílem podpořit investice. Významnou úlohu při navrhování i provádění těchto opatření budou hrát členské státy, místní orgány a odvětví cestovního ruchu.

Ve strategii modrého růstu se pobřežní a námořní cestovní ruch uvádí jako jedna z hlavních sil podporujících růst a vytvářejících nová pracovní místa, a to zejména v pobřežních oblastech, kde je často vysoká nezaměstnanost,“ uvedla komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanakiová. „Toto odvětví představuje největší námořní hospodářskou činnost a základ hospodářství řady našich pobřežních regionů. Považujeme za svou povinnost napomáhat jeho rozvoji a prosperitě.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za průmysl, podnikání a cestovní ruch, k tomu dodal: „Cestovní ruch má podle mého názoru zásadní ekonomický význam pro růst v Evropě a žádá si konkrétní, ucelené a integrované politiky. Strategie cílená na pobřežní a námořní turistiku zdůrazňuje potenciál tohoto významného odvětví cestovního ruchu a úlohu, kterou může sehrát v boji s nezaměstnaností, zejména u mladých lidí.“

Navzdory svému nezpochybnitelnému potenciálu se toto odvětví potýká s řadou problémů, které chce právě strategie řešit. Mimo jiné jde o nedostatky v údajích a znalostech, kolísavou poptávku, značnou sezónnost, nedostatečné dovednosti a inovace a obtížný přístup k financování. Záměrem opatření obsažených v představené strategii je pomoci odvětví tyto překážky překonat a vytvořit prostředí, které bude přitahovat investice. Zároveň má zajistit udržitelnost činností v oblasti cestovního ruchu, ochránit přírodní a kulturní dědictví, přinášet významný hospodářský i environmentální prospěch a přispět k větší konkurenceschopnosti odvětví v celosvětovém měřítku.

Souvislosti

Pobřežní a námořní cestovní ruch zahrnuje cesty za dovolenou u moře, provozování vodních sportů a plavby na výletních či jiných lodích. Má zásadní význam pro hospodářství mnoha pobřežních a ostrovních oblastí v Evropě.

Zaměstnává téměř 3,2 milionu osob a pro hospodářství EU vytváří hrubou přidanou hodnotu v celkové výši 183 miliard eur, tedy více než třetinu hrubého produktu námořního hospodářství. Odvětví cestovního ruch zažívá růst: v roce 2013 dosáhl počet nocí strávených v hotelech či podobných ubytovacích zařízeních v EU-28 rekordního výsledku 2,6 miliardy nocí, což představuje oproti roku 2012 zvýšení o 1,6 %1.

Plné využití potenciálu pobřeží a moří by přispělo k vytvoření bohatství a blahobytu v přímořských oblastech i v hospodářství EU obecně a zároveň by zajistilo udržitelný a dlouhodobý rozvoj veškerých činností souvisejících s cestovním ruchem.

O dnes představené strategii se bude diskutovat na konferenci, která se koná ve spolupráci s řeckým předsednictvím 10. března v Aténách a zúčastní se jí zástupci příslušných orgánů, podniků a dalších zainteresovaných stran. Konkrétní opatření se budou realizovat v následujících měsících.

Další informace

Stránka věnovaná pobřežnímu cestovnímu ruchu na internetových stránkách Generálního ředitelství pro námořní záležitosti: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_en.htm

Stránka věnovaná cestovnímu ruchu na internetových stránkách Generálního ředitelství pro podniky a průmysl: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

MEMO/14/120

Kontaktní osoby:

Carlo Corazza (+32 22951752) Sara Tironi (+32 22990403)

Oliver Drewes (+32 22992421) Lone Mikkelsen (+32 22960567)

Pro veřejnost: služba Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mailem


Side Bar