Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 февруари 2014 г.

Комисията представя нова европейска стратегия за популяризиране на крайбрежния и морския туризъм

Днес Европейската комисия представи нова стратегия в подкрепа на крайбрежния и морския туризъм в Европа. В стратегията, в която се признава потенциалът на сектора за устойчив растеж и създаване на работни места, са очертани 14 действия на ЕС, целящи да се помогне на крайбрежните региони и предприятия да се справят с предизвикателствата, пред които са изправени, и да затвърдят позицията на сектора като важен двигател на синята икономика в Европа. Тези конкретни действия са придружени от подробен списък на задачите, които страните членки, регионите и заинтересованите лица от сектора на промишлеността могат да извършат в допълнение към действията на ЕС.

Предложените действия включват улесняване на по-тясното сътрудничество и диалога между всички заинтересовани от крайбрежния туризъм лица в Европа, създаване на публично-частни партньорства, насърчаване на уменията и иновациите, стимулиране на екотуризма и създаване на онлайн наръчник за възможностите за финансиране, за да се подпомогне привличането на инвестиции. Страните членки, регионалните власти и промишлеността ще играят централна роля в подготовката и изпълнението на действията.

Европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки заяви: „Крайбрежният и морският туризъм бе определен в нашата стратегия за син растеж като един от ключовите фактори за създаване на растеж и работни места, особено в нашите крайбрежни райони, които често страдат от висока безработица. Ние трябва да помогнем на крайбрежния и морския туризъм да се развива и просперира, тъй като той е най-големият сектор на морската икономика и гръбнак на икономиката в много от нашите крайбрежни региони“.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по въпросите на промишлеността, предприемачеството и туризма Антонио Таяни заяви: „Смятам туризма за основен двигател на растежа в Европа, около който можем да градим целенасочени, последователни и интегрирани политики. Една целенасочена стратегия за крайбрежния и морския туризъм ще подчертае потенциала на този важен сектор на туризма и ролята, която той може да играе в борбата с безработицата, особено сред младите хора“.

Въпреки несъмнения си потенциал, секторът е изправен пред редица предизвикателства, на които в стратегията се търсят отговори. Сред тях са: непълноти в данните и знанията, нестабилно търсене, силно изразен сезонен характер, липса на подходящи умения и иновации и трудности при достъпа до финансиране. Целта на действията в представената днес стратегия е да се помогне на сектора да преодолее тези препятствия и да създаде среда, която ще привлича инвестиции. Същевременно стратегията ще допринесе за устойчивост на дейностите в сектора, за опазване на природното и културното наследство, за постигане на значителни икономически и екологични ползи и за повишаване на конкурентоспособността на сектора в световен мащаб.

Контекст

В крайбрежния и морския туризъм се включват плажният и водният (осъществяван с круизни кораби или лодки) туризъм. Той е важен фактор за икономиката на много крайбрежни региони и острови в Европа.

В сектора работят почти 3,2 млн. души, генериращи брутна стойност от 183 млрд. евро за икономиката на ЕС. Това е повече от една трета от брутния продукт на морската икономика. Туризмът е разрастващ се бизнес: през 2013 г. в 28-те страни от ЕС броят на нощувките в хотели или заведения от хотелски тип са достигнали 2,6 млрд., което е повишение с 1,6 % спрямо 2012 г.1

Пълноценното използване на потенциала на крайбрежията и моретата ще допринесе за богатството и благосъстоянието на крайбрежните райони и за икономиката на ЕС като цяло, като същевременно гарантира устойчиво и дългосрочно развитие на всички свързани с туризма дейности.

Представената днес стратегия ще бъде обсъждана на конференция, организирана от гръцкото председателство на 10 март в Атина, в която ще участват представители на държавни органи и предприятия, както и други заинтересовани лица. Изпълнението на конкретните действия ще се осъществи през следващите месеци.

Допълнителна информация

Страница за крайбрежния туризъм на уебсайта на ГД „Морско дело и рибарство“: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_en.htm

Страница за туризма на уебсайта на ГД „Предприятия и промишленост“: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_en.htm

MEMO/14/120


Side Bar