Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT FI EL CS HU

uropeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 januari 2014

Ett steg till: EU belönar forskare mitt i karriären

Europeiska forskningsrådet (EFR) har i dag valt ut 312 spetsforskare i den första ansökningsomgången för "Consolidator Grant". Den nya finansieringen kommer att göra det möjligt för forskare att konsolidera sina forskarlag och vidareutveckla de bästa idéerna. De utvalda projekten gäller bl.a. följande områden: användning av en geokemisk klocka för att förutsäga vulkanutbrott; effekterna av mörk materia och mörk energi på gravitationsteorin; kontroll av ansvar, skadeståndsansvar och risker i situationer där uppgifter delegeras till intelligenta system; genetiska och miljömässiga faktorers betydelse för utvecklingen av nervbanor i embryonala hjärnor. Det totala beloppet i denna omgång är 575 miljoner euro, med ett genomsnittligt stöd på 1,84 miljoner euro och ett maxstöd på 2,75 miljoner euro (mer information finns här).

– De här forskarna bedriver banbrytande forskning som vidgar vår kunskap och är till nytta för samhället, säger Máire Geoghegan-Quinn, som är den EU-kommissionär som ansvarar för forskning, innovation och vetenskap. Europeiska forskningsrådet beviljar dem stöd vid en kritisk tidpunkt då det ofta är svårt för forskare att få medel, dvs. när de vill gå vidare i karriären och utveckla sin egen forskning och sina egna forskarlag.

Europeiska forskningsrådets ansökningsomgångar är öppna för spetsforskare av alla nationaliteter som är baserade i Europa eller villiga att flytta dit. I denna ansökningsomgång beviljas stöd till forskare av 33 olika nationaliteter som arbetar vid institutioner i 21 olika länder i hela Europa. De länder som har flest värdinstitutioner, är Storbritannien (62 bidrag), Tyskland (43) och Frankrike (42). Det finns också forskare vid institutioner i Sverige, Finland, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Italien, Israel, Belgien, Österrike, Danmark, Portugal, Grekland, Ungern, Irland, Turkiet, Cypern, Tjeckien och Norge. I fråga om medborgarskap ligger tyskar (48 bidrag) och italienare (46) i topp, följda av fransmän (33), britter (31) och nederländare (27). (Se statistik här)

Mer än 3 600 bidrag har kommit in till denna första separata EFR-ansökningsomgång "Consolidator Grant". Andelen kvinnor bland de godkända sökande i denna ansökningsomgång (24 %) har ökat i jämförelse med motsvarande grupp mitt i karriären i 2012 års ansökningsomgång för startbidrag (22,5 %). Genomsnittsåldern för de forskare som får bidrag är 39 år.

Ungefär 45 % av projekten gäller området fysik och ingenjörsvetenskap, 37 % livsvetenskaperna och nästan 19 % samhällsvetenskap och humaniora. Projekten valdes ut efter en utvärdering av 25 paneler med erkända forskare från hela världen.

Bakgrund

Till följd ett ökat antal ansökningar har Europeiska forskningsrådets startbidrag delats upp i två delar: ett startbidrag för forskare med minst två och högst sju års yrkeserfarenhet efter doktorsexamen och det nya "Consolidator Grant" för forskare med mer än sju men maximalt tolv års arbetserfarenhet efter doktorsexamen. För det tidigare startbidraget (2012) fanns det två underavdelningar (”starters” och ”consolidators”), vilket motsvarar den nuvarande indelningen. Intresset för bidrag av typen "consolidator" ökade med 46 % i år, jämfört med motsvarande grupp sökande 2012.

Europeiska forskningsrådets "Consolidator Grant" i korthet:

Bidraget är avsett för spetsforskare av alla nationaliteter och åldrar, som har mer än sju men högst tolv års yrkeserfarenhet efter doktorsexamen, plus mycket lovande vetenskapliga meriter.

Reglerna är enkla: 1 forskare, 1 värdinstitution, 1 projekt, 1 urvalskriterium: vetenskaplig excellens

Värdinstitutionen bör vara baserad inom det europeiska området för forskningsverksamhet (EU:s medlemsstater samt de länder som är associerade med EU:s forskningsprogram). Det krävs inga konsortier. Ingen samfinansiering krävs.

Bidrag: upp till 2,75 miljoner euro per bidrag i upp till fem år

Ansökningsomgångar: offentliggörs årligen. Uppdaterad information om kommande ansökningsomgångar finns här

Bidragen i den senaste ansökningsomgången kommer att göra det möjligt för de utvalda forskarna att skapa sina egna forskarlag, vilket sammanlagt berör ca 1 100 postdoc-forskare och forskarstuderande. Europeiska forskningsrådets ansökningsomgångar är öppna för spetsforskare av alla nationaliteter som är baserade i Europa eller villiga att flytta dit.

Europeiska forskningsrådet inrättades 2007 och är det första europeiska finansieringsorganet för spetsforskning. Europeiska forskningsrådets budget inom ramen för EU:s sjunde ramprogram för forskning (2007–2013) var 7,5 miljarder euro. Inom det nya ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020), Horisont 2020, har forskningsrådet fått en kraftigt ökad budget på mer än 13 miljarder euro.

Läs mer

Exempel på projekt som finansierats med forskningsrådets startbidrag

Statistik för denna ansökningsomgång för startbidrag

Förteckning över utvalda forskare, efter land där värdinstitutionen är baserad

Europeiska forskningsrådets webbplats: http://erc.europa.eu

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (tfn +32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (tfn +32 2 298 73 03)


Side Bar