Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT PT PL HR

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2014

Νέες αρχές ποιότητας για τον τουρισμό — ένα καλό νέο τόσο για τους τουρίστες, όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα ένα σύνολο αρχών ποιότητας του ευρωπαϊκού τουρισμού που θα εφαρμόζονται σε εθελοντική βάση ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι τουρίστες που ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη ή επισκέπτονται την ήπειρό μας από τρίτες χώρες θα έχουν τις καλύτερες υπηρεσίες στις καλύτερες τιμές. Οι αρχές αυτές καλύπτουν τέσσερις κύριους τομείς: κατάρτιση του προσωπικού υπό την εποπτεία ενός συντονιστή ποιότητας, ικανοποίηση των καταναλωτών για να διασφαλιστεί ότι οι τουρίστες θα μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στη διαχείριση των παραπόνων τους, την καθαριότητα και τη συντήρηση των χώρων καθώς και για την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών τουλάχιστον στην καταλληλότερη ξένη γλώσσα. Η εν λόγω πρόσβαση σε αξιόπιστες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών δίνει τη δυνατότητα στους τουρίστες να κάνουν διάκριση μεταξύ των ανταγωνιστικών προϊόντων, να προβαίνουν σε τεκμηριωμένη επιλογή και να ξεπερνούν τιε γλωσσικές δυσκολίες. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα μπορούν ευκολότερα να τονίσουν ότι παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις αρχές. Συνεπώς, η πρόταση θα βοηθά τις ΜΜΕ που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% του τουριστικού τομέα της ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, Επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «οι πάροχοι υπηρεσιών τουρισμού θα είναι σε θέση να διαβεβαιώσουν τους πελάτες τους για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών τους, πράγμα που συνεπάγεται ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ. Η παρούσα πρόταση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω προώθηση του τουρισμού, που αποτελεί τον τομέα της Ευρώπης με την μεγαλύτερη ανάπτυξη κατά την τελευταία πενταετία. Η προώθηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών του ευρωπαϊκού τουρισμού θα συμβάλει στη βελτίωση των τουριστικών ροών των ταξιδιωτών εντός της ΕΕ και από χώρες εκτός Ευρώπης. Η δράση αυτή συμπληρώνει άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που επιδιώκουν τον ίδιο στόχο, όπως η απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων για τους τουρίστες τρίτων χωρών και η προώθηση της Ευρώπης ως συνόλου προορισμών υψηλής ποιότητας.»

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ευρωπαϊκές αρχές θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές

Οι συνιστώμενες αρχές θα βοηθήσουν τους φορείς παροχής τουριστικών υπηρεσιών να αποκτήσουν προβολή σε ευρύτερες αγορές, ιδίως σε χώρες εκτός Ευρώπης. Οι υφιστάμενες διαφορές σε θέματα αξιολόγησης της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών είναι δυνατόν να δημιουργήσουν σύγχυση στους τουρίστες. Για παράδειγμα, οι διασυνοριακοί τουρίστες ενδέχεται να μην μπορούν να βρουν αξιόπιστες πληροφορίες ώστε να κατανοούν εύκολα ποια είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που μπορούν να περιμένουν από διάφορους παρόχους υπηρεσιών. Αυτό μειώνει την ικανότητά τους να κάνουν συνειδητές επιλογές, ιδίως όταν ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος ή προέρχονται από τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, δεν ανταμείβονται οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην ποιότητα. Η κατάσταση αυτή αποθαρρύνει τον κλάδο, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, να επενδύουν στην ποιότητα. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τις ακόλουθες αρχές, που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις, αν αποφασίσουν να τις ακολουθήσουν:

1. Οι φορείς παροχής τουριστικών υπηρεσιών που ακολουθούν τις αρχές θα πρέπει να εξασφαλίσουν την κατάρτιση όλων των εργαζομένων που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών απευθείας στους καταναλωτές ώστε να διασφαλιστεί η ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Η παρούσα σύσταση επίσης απαιτεί από τους φορείς αυτούς:

  • να καταγράφουν την κατάρτιση που παρακολούθησαν οι εργαζόμενοι σε μητρώο κατάρτισης

  • να διορίζουν συντονιστή ποιότητας προκειμένου να διασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και

  • να συμμετέχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι στην διαδικασία ποιότητας.

2. Εφαρμογή πολιτικής για την ικανοποίηση των καταναλωτών συμπεριλαμβανομένης της σύστασης μηχανισμού για την διαχείριση των παραπόνων των καταναλωτών στο σημείο παροχής της υπηρεσίας ή μέσω του διαδικτύου και εξασφάλιση ότι στα παράπονα δίνονται απαντήσεις χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον ο πάροχοι υπηρεσιών τουρισμού θα πρέπει να διενεργούν έρευνες ως προς την ικανοποίηση των καταναλωτών και να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματά τους για τη βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης.

3. Οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών πρέπει να διατηρούν τεκμηριωμένο σχέδιο καθαριότητας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.

4. Οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών πρέπει να διαθέτουν στούς καταναλωτές πληροφορίες για τα τοπικά έθιμα, την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, τις παραδόσεις, τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τις πτυχές βιωσιμότητας, κλπ.

5. Διασφάλιση ότι αυτές οι πληροφορίες είναι σωστές, αξιόπιστες, σαφείς και προσβάσιμες τουλάχιστον στην επικρατέστερη ξένη γλώσσα, αν αυτό έχει εφαρμογή για την τοποθεσία και την επιχειρηματική ιδέα.

Πως θα εφαρμοστούν οι αρχές στην πράξη;

Η πρωτοβουλία αυτή θα είναι προαιρετική για τα κράτη μέλη. Με τον τρόπο αυτό καμία μη αναγκαία επιβάρυνση δεν θα επιβληθεί στις διοικητικές υπηρεσίες των κρατών μελών.

Ωστόσο καλούνται να συντονίζουν, να παρακολουθούν και να ενθαρρύνουν την εφαρμογή των αρχών στο έδαφός τους. Οι προτεινόμενες συστάσεις θα συζητηθούν τώρα από το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της άσκησης της Προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα και την Ιταλία.

Επικοινωνία :

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar