Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 februari 2014

EU:s externa migrationspolitik: ett ambitiösare grepp

Vilka framsteg har gjorts för att förbättra migrationshanteringen och främja rörligheten i en säker miljö?

I en rapport som antas i dag behandlar kommissionen de viktigaste förändringarna inom EU:s externa migrationspolitik under 2012 och 2013. Två år efter lanseringen av den förnyade övergripande strategin för migration och rörlighet rapporteras viktiga insatser för att förbättra dialogen och samarbetet, men det konstateras att mer bör göras för att åstadkomma ytterligare framsteg.

Arbetet med konsekvenserna av en ökande internationell rörlighet måste stämma överens med alla berörda parters behov och prioriteringar. Detta kräver en bättre användning av befintliga verktyg, såsom partnerskapen för rörlighet och de gemensamma bestämmelserna om visering. Om möjligt bör också EU-medlemsländernas deltagande förbättras vid genomförandet av EU:s politik.

Väl hanterad migration kan vara till verklig nytta för alla inblandade, både migranter och länder. Våra framgångar beror till stor del på vår dialog och vårt samarbete med länder utanför EU och internationella organisationer. Partnerskap för rörlighet, viseringslättnader tillsammans med återtagandeavtal och gemensamma bestämmelser om visering är fortfarande viktiga politiska instrument. Men vi bör göra ännu mer för att trygga ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft och för att gemensamt med länder utanför EU ta itu med migrationens nackdelar, t.ex. människohandel och människosmuggling, säger Cecilia Malmström, EU:s kommissionär för inrikes frågor.

Partnerskapen för rörlighet har visat sig vara lämpliga för att hantera migrations- och asylfrågor på ett sätt som gynnar alla. Genom partnerskapen fastställs politiska mål och det skapas en ram för diskussioner och samarbete. Hittills har partnerskap för rörlighet ingåtts med sex länder: Moldavien (2008), Kap Verde (2008), Georgien (2009), Armenien (2011), Marocko (2013) och Azerbajdzjan (2013). Diskussionerna med Tunisien om ett partnerskap för rörlighet har slutförts (november 2013) och avtalet kommer snart att undertecknas. Diskussioner har dessutom inletts med Jordanien (december 2013).

Under 2012–2013 har kommissionen sammanlagt gett mer än 200 miljoner euro i stöd till fler än 90 migrationsrelaterade projekt i utvecklingsländerna. Dessutom har EU:s medlemsländer investerat ekonomiskt för att genomföra strategin för migration och rörlighet

Större insatser bör också göras när det gäller skydd av flyktingar och mänskliga rättigheter. Till exempel skulle Europeiska stödkontoret för asylfrågor kunna spela en större roll för att förbättra asyl- och mottagningskapaciteten i länder utanför EU, bland annat inom partnerskapen för rörlighet. Användningen av regionala skyddsprogram kan också förbättras, särskilt genom åtaganden och finansiering på lång sikt.

Bättre samordning av vidarebosättningsverksamheten på EU-nivå och mellan medlemsstaterna skulle möjliggöra effektivare och snabbare åtgärder i krissituationer. Via den nya asyl- och migrationsfonden (2014–2020) bör ökat EU-stöd också ges för vidarebosättningsplatser och inresetillstånd av humanitära skäl.

Förbättring av strategin för migration och rörlighet

Den befintliga externa migrations- och asylpolitiken och befintliga verktyg kan dock utnyttjas bättre, bland annat för att göra EU mer attraktivt och stärka dess ekonomi.

Frågan om arbetskraftsmigration kommer att bli ännu viktigare under de närmaste åren, och partnerskapen för rörlighet skulle kunna få en viktigare roll i detta avseende. De kan t.ex. underlätta utbyte för studerande eller yrkesverksamma, förbättra migrationshanteringen i länder utanför EU, införa program för cirkulär migration, stärka det sociala skyddet för lagliga migranter och, där så är lämpligt, arbeta med frågan om att överföra sociala rättigheter.

Att förenkla utfärdandet av viseringar för kortare vistelse kan ge positiva effekter på utvecklingen i länder utanför EU, t.ex. förbättra affärsmöjligheterna och handelsförbindelserna med EU och stärka mellanfolkliga kontakter. Dessutom bör de möjligheter som EU:s visumpolitik ger utnyttjas fullt ut för att främja ekonomisk tillväxt och kulturella utbyten. Under de närmaste veckorna kommer kommissionen att föreslå ändringar av viseringskodexen för att ytterligare underlätta resor för lagligt resande personer, samtidigt som en hög säkerhetsnivå säkerställs i EU.

Under de senaste åren har samarbetet för att förhindra och bekämpa olaglig migration fördjupats. Dialoger, informationsutbyte och gemensamma åtgärder för att bekämpa människohandel och människosmuggling har inletts och genomförts. Ytterligare initiativ planeras, vilket redan sägs i rapporten från arbetsgruppen för Medelhavsområdet.

Bakgrund

Den övergripande strategin för migration och rörlighet utgör sedan 2005 ramen för EU:s externa migrations- och asylpolitik och fastställer EU:s politiska dialog och operativa samarbete med länder utanför EU. Strategin är baserad på tydliga prioriteringar som återspeglar EU:s strategiska mål och den är integrerad i EU:s utrikespolitik, bland annat utvecklingssamarbetet.

Strategin för migration och rörlighet syftar till att främja dialogen och samarbetet med partnerländer utanför EU på fyra områden: bättre organisering av den lagliga migrationen och främjande av välhanterad rörlighet, förhindrande och bekämpande av olaglig migration och utrotande av människohandel, maximering av migrationens bidrag till utvecklingen liksom främjande av internationellt skydd och stärkande av asylfrågornas externa dimension.

Strategin genomförs via regionala och bilaterala politiska dialoger (med politiska verktyg som partnerskapen för rörlighet), rättsliga instrument såsom viseringslättnader och återtagandeavtal, operationellt stöd och kapacitetsuppbyggnad liksom en lång rad program- och projektstöd (tillgängliga för många berörda parter, bland andra civilsamhället, invandrarföreningar och internationella organisationer.

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

Webbplats för GD Inrikes frågor

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Rapport om genomförandet av den övergripande strategin för migration och rörlighet 2012–2013:

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

För allmänheten: Europa Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller per e-post


Side Bar