Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 21. februarja 2014

Zunanja migracijska politika EU: drznejši pristop

Kakšen napredek je bil dosežen v smeri boljšega upravljanja migracijskih tokov in spodbujanja mobilnosti v varnem okolju?

Komisija je v poročilu, ki ga je sprejela danes, pregledala glavni razvoj zunanje migracijske politike EU v letih 2012 in 2013. Dve leti po začetku prenovljenega Globalnega pristopa k vprašanju migracij in mobilnosti se poroča o pomembnih dosežkih pri krepitvi dialoga in sodelovanja, pri čemer se priznava, da bi bilo treba narediti več za nadaljnji napredek na tem področju.

Prizadevanja za obravnavo naraščajoče mednarodne mobilnosti morajo biti ustrezati potrebam in prednostnim nalogam vseh deležnikov. To zahteva boljšo uporabo obstoječih orodij, npr. partnerstev za mobilnost in skupne ureditve glede vizumov. Pri izvajanju politik EU je treba spodbujati udeležbo držav članic EU, kadar je to mogoče.

„Dobro vodena migracija lahko koristi vsem migrantom in državam. Naš uspeh je v veliki meri odvisen od dialoga in sodelovanja z državami, ki niso članice EU, ter mednarodnimi organizacijami. Partnerstva za mobilnost, poenostavitev vizumskih postopkov, skupaj s sporazumi o ponovnem sprejemu, ter skupne ureditve glede vizumov ostajajo pomembni instrumenti politike. Vendar moramo storiti še več, da bi zagotovili gospodarsko rast in konkurenčnost ter skupaj s tretjimi državami obravnavali negativne plati migracije, npr. trgovino z ljudmi in tihotapljenje migrantov,“ je povedala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Partnerstva za mobilnost so se izkazala kot uporabna orodja za reševanje vprašanj v zvezi z migracijami in azilom v vzajemno korist vseh. Vzpostavljajo niz političnih ciljev in strukturo za razpravo in sodelovanje. Doslej so bila partnerstva za mobilnost sklenjena s šestimi državami: Moldavijo (2008), Zelenortskimi otoki (2008), Gruzijo (2009), Armenijo (2011), Marokom (2013) in Azerbajdžanom (2013). Razprave o partnerstvu za mobilnost s Tunizijo so bile zaključene (novembra 2013) in njegov podpis je pred vrati. Poleg tega so se začeli pogovori z Jordanijo (decembra 2013).

Skupno je Komisija v obdobju 2012–2013 podprla več kot 90 projektov, povezanih z migracijami, z več kot 200 milijoni EUR v vseh regijah držav v razvoju. Poleg tega so države članice EU vložile dodatna finančna sredstva za izvajanje globalnega pristopa.

Več bi bilo treba narediti tudi v zvezi z zaščito beguncev in človekovimi pravicami. Evropski azilni podporni urad (EASO) bi lahko več prispeval k izboljšanju zmogljivosti za azil in sprejem v tretjih državah, na primer v okviru partnerstva za mobilnost. Prav tako niso optimalno izkoriščeni regionalni programi zaščite, zlasti dolgoročno načrtovanje in financiranje.

Z boljšim usklajevanjem dejavnosti preseljevanja na ravni EU in med državami članicami bi se bilo mogoče učinkovitejše in hitrejše odzivati na krizne razmere. V okviru novega sklada za azil in migracije za obdobje 2014–2020 bi bilo treba okrepiti financiranje preseljevanja ali sprejemanja oseb iz humanitarnih razlogov.

Naslednja stopnja izvajanja globalnega pristopa k vprašanju migracij in mobilnosti

Obstoječo zunanjo migracijsko in azilno politiko ter orodja za njihovo obravnavo bi bilo mogoče bolje izkoristiti, vključno s povečanjem privlačnosti EU in okrepitvijo njenega gospodarstva.

Vprašanje delovne migracije bo v prihodnjih letih še pomembnejše in vlogo partnerstev za mobilnost bi lahko poudarili v skladu s tem (npr. z omogočanjem izmenjave študentov ali strokovnjakov, krepitvijo zmogljivosti za upravljanje migracije v tretjih državah, uvedbo krožnih migracijskih programov, krepitvijo socialne zaščite zakonitih priseljencev, po potrebi z obravnavo prenosljivosti socialnih pravic itn.).

Poenostavitev izdajanja vizumov za kratkoročno bivanje ima lahko številne pozitivne učinke na razvoj v državah, ki niso članice EU, npr. na izboljšanje poslovnih priložnosti in trgovinskih vezi z EU ter krepitev stikov med ljudmi. Poleg tega bi bilo treba možnosti, ki jih ponuja vizumska politika EU, v celoti izkoristiti za spodbujanje gospodarske rasti in kulturnih izmenjav. Komisija bo v prihodnjih tednih predlagala spremembe vizumskega zakonika, da se še bolj olajša potovanje zakonitih potnikov in hkrati zagotovi visoka stopnja varnosti Unije.

Sodelovanje na področju preprečevanja nezakonitega priseljevanja in boja proti njemu se je v zadnjih letih poglobilo. Uvajajo in izvajajo se dialogi, izmenjave informacij ter skupni ukrepi za boj proti trgovanju z ljudmi in tihotapljenju migrantov. Predvidene so nadaljnje pobude, kot je bilo napovedano že v poročilu Projektne skupine za Sredozemlje.

Ozadje

Globalni pristop k vprašanju migracij in mobilnosti je od leta 2005 splošni okvir zunanje migracijske in azilne politike EU ter določa, kako EU izvaja politični dialog in operativno sodelovanje z državami, ki niso članice EU. Temelji na jasno opredeljenih prednostnih nalogah, ki odražajo strateške cilje EU, in je sestavni del splošne zunanje politike EU, vključno z razvojnim sodelovanjem.

Cilj globalnega pristopa je spodbujanje dialoga in sodelovanja z državami partnericami, ki niso članice EU, na štirih področjih: boljša organizacija zakonite migracije in spodbujanje dobro vodene mobilnosti; preprečevanje nezakonitega priseljevanja in boj proti njemu ter izkoreninjanje trgovine z ljudmi; prizadevanja za maksimiranje učinka migracij ter spodbujanje mednarodne zaščite in krepitev zunanje razsežnosti azila.

Globalni pristop se izvaja z regionalnimi in dvostranskimi političnimi dialogi (s političnimi orodji, kot so partnerstva za mobilnost), pravnimi instrumenti, npr. poenostavitvijo vizumskih postopkov in sporazumi o ponovnem sprejemu; operativno podporo in gradnjo zmogljivosti ter podporo številnih programov in projektov (na voljo številnim deležnikom, vključno s civilno družbo, združenji migrantov in mednarodnimi organizacijami).

Koristne povezave

Spletišče komisarke Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Cecilio Malmström na Twitterju

Spletišče GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Poročilo o izvajanju globalnega pristopa v obdobju 2012–2013

Kontaktne osebe:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 e­pošti


Side Bar