Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 21. februára 2014

Vonkajšia migračná politika EÚ: odvážnejší prístup

Aký pokrok sa dosiahol v oblasti lepšieho riadenia migračných tokov a presadzovania mobility v bezpečnom prostredí? Správa, ktorú dnes prijala Komisia, sa zaoberá najdôležitejšími smermi vývoja vonkajšej migračnej politiky EÚ v rokoch 2012 a 2013. V správe sa uvádza, že za dva roky od zavedenia obnoveného globálneho prístupu k migrácii a mobilite (GPMM) sa síce dosiahli významné úspechy v oblasti posilnenia dialógu a spolupráce, no na to, aby sa dosiahol ďalší pokrok, je potrebné urobiť ešte viac.

Úsilie zamerané na riešenie problému narastajúcej medzinárodnej mobility musí byť v súlade s potrebami a prioritami všetkých zainteresovaných strán. Na to je potrebné lepšie využívanie dostupných nástrojov, akými sú partnerstvá v oblasti mobility a spoločné vízové pravidlá. Takisto je potrebné posilniť účasť členských štátov EÚ na vykonávaní politík EÚ tam, kde je to možné.

„Dobre riadená migrácia môže byť skutočným prínosom pre všetky zainteresované strany: tak migrantov, ako aj jednotlivé krajiny. Náš úspech vo veľkej miere závisí od vzájomného dialógu a spolupráce s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, a s medzinárodnými organizáciami. Partnerstvá v oblasti mobility, zjednodušenie vízového režimu spolu s readmisnými dohodami a spoločné vízové pravidlá zostávajú aj naďalej dôležitými nástrojmi politiky. Mali by sme sa však ešte viac snažiť zabezpečiť hospodársky rast a konkurencieschopnosť a spolu s nečlenskými štátmi by sme mali riešiť negatívne vplyvy migrácie, akými sú obchodovanie s ľuďmi a prevádzačstvo migrantov," uviedla komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Partnerstvá v oblasti mobility sa ukázali ako veľmi užitočné nástroje na vzájomne prospešné riešenie problémov spojených s migráciou a azylom. Tieto partnerstvá stanovujú súbor politických cieľov a poskytujú štruktúru pre rokovania a spoluprácu. Doposiaľ sa uzatvorili partnerstvá v oblasti mobility so šiestimi krajinami: Moldavskom (2008), Kapverdami (2008), Gruzínskom (2009), Arménskom (2011), Marokom (2013) a Azerbajdžanom (2013). Prebehli tiež rokovania o partnerstve v oblasti mobility s Tuniskom (november 2013) a čoskoro sa očakáva jeho podpísanie. V decembri 2013 sa navyše začali rokovania s Jordánskom.

V období rokov 2012 – 2013 Komisia celkovo podporila viac než 90 projektov súvisiacich s migráciou, v rámci ktorých prerozdelila vyše 200 miliónov EUR vo všetkých rozvojových regiónoch sveta. Členské štáty EÚ okrem toho investovali ďalšie finančné prostriedky do vykonávania GPMM.

Mal by sa tiež dosiahnuť pokrok v oblasti ochrany utečencov a ľudských práv. Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) by napríklad mohol zohrávať dôležitejšiu úlohu pri zvyšovaní azylových a prijímacích kapacít v nečlenských štátoch, a to aj v rámci partnerstiev v oblasti mobility. Existuje taktiež priestor na zefektívnenie využívania regionálnych programov ochrany, najmä prostredníctvom dlhodobejšej účasti a financovania.

Lepšia koordinácia činností spojených s presídľovaním na úrovni EÚ a medzi členskými štátmi by umožnila účinnejšie a rýchlejšie reagovať na krízové situácie. V rámci nového Fondu pre azyl a migráciu (2014 – 2020) by tiež malo byť k dispozícii viac finančných prostriedkov, ktoré by sa použili na podporu viacerých projektov presídľovania a humanitárneho prijímania.

Ďalšie kroky v rámci GPMM

Súčasnú vonkajšiu migračnú a azylovú politiku a jej nástroje by sa však dalo využiť ešte lepšie, napríklad aj na zvýšenie príťažlivosti EÚ a na posilnenie jej hospodárstva.

V nadchádzajúcich rokoch bude otázka migrácie pracovnej sily ešte pálčivejšia a v súvislosti s ňou by sa mohla zdôrazniť úloha partnerstiev v oblasti mobility (napr. prostredníctvom uľahčovania výmeny študentov a odborníkov, zlepšovania schopností riadenia migrácie v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ, zavedenia programov cirkulujúcej migrácie, posilnenia sociálnej ochrany legálnych migrantov, zabezpečenia prenosnosti sociálnych práv v prípade potreby atď.).

Zjednodušenie vydávania krátkodobých víz môže mať pre nečlenské štáty pozitívne prínosy v podobe zlepšenia podnikateľských príležitostí a obchodných väzieb s EÚ a posilnenia kontaktov medzi príslušnými národmi. Potenciál, ktorý ponúka vízová politika EÚ, by sa mal okrem toho v čo najväčšej miere využiť na posilnenie hospodárskeho rastu a kultúrnej výmeny. Komisia v najbližších týždňoch navrhne úpravy vízového kódexu, prostredníctvom ktorých sa má legitímne cestujúcim občanom ešte viac uľahčiť cestovanie a zároveň zaistiť vysoká úroveň bezpečnosti EÚ.

V posledných rokoch sa prehĺbila spolupráca v oblasti prevencie a boja proti nelegálnej migrácii. Začali sa viesť rokovania, vymieňať informácie a vykonávať spoločné opatrenia zamerané na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu migrantov. Ako sa uvádza v správe osobitnej skupiny pre Stredozemie, plánujú sa tiež ďalšie iniciatívy.

Súvislosti

Globálny prístup k migrácii a mobilite (GPMM) je od roku 2005 zastrešujúcim rámcom vonkajšej migračnej a azylovej politiky EÚ a určuje spôsob, akým EÚ vedie politické rokovania a operačnú spoluprácu s krajinami, ktoré nie sú jej členmi. Vychádza z jasne stanovených priorít, ktoré zodpovedajú strategickým cieľom EÚ, a je súčasťou celkovej zahraničnej politiky EÚ vrátane rozvojovej spolupráce.

GPMM sa zameriava na upevňovanie dialógu a spolupráce s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ, v štyroch oblastiach: lepšia organizácia legálnej migrácie a posilňovanie dobre riadenej mobility; predchádzanie nelegálnej migrácii a boj proti nej a potláčanie obchodovania s ľuďmi; maximalizácia vplyvu migrácie na rozvoj; podpora medzinárodnej ochrany a posilnenie vonkajšieho rozmeru azylovej politiky.

GPMM sa vykonáva prostredníctvom regionálnych a dvojstranných politických rokovaní (s politickými nástrojmi, akými sú napríklad partnerstvá v oblasti mobility), právnych nástrojov (zjednodušenie vízového režimu a readmisné dohody), operačnej podpory a budovania kapacít, ako aj širokej škály programov a projektov, ktoré sú k dispozícii mnohým zainteresovaným stranám vrátane občianskej spoločnosti, združení migrantov a medzinárodných organizácií.

Užitočné odkazy

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte komisárku Malmströmovú na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Správa o vykonávaní GPMM 2012 – 2013

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 0963)

Tove Ernst (+32 2 298 6764)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo emailom


Side Bar