Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. vasario 21 d.

ES išorės migracijos politika: drąsesnės priemonės

Kokia pažanga padaryta siekiant geriau valdyti migracijos srautus ir skatinti judumą saugioje aplinkoje? Šiandien priimtoje ataskaitoje Komisija apžvelgia pagrindinius ES išorės migracijos politikos 2012 m. ir 2013 m. įvykius. Praėjus dvejiems metams po to, kai pradėtas įgyvendinti persvarstytas Visuotinis požiūris į migraciją ir judumą (VPMJ), pranešama apie svarbius laimėjimus stiprinant dialogą ir bendradarbiavimą, bet taip pat pripažįstama, kad siekiant didesnės pažangos turėtų būti nuveikta daugiau.

Pastangos prisitaikyti prie didėjančio tarptautinio mobilumo realijų turi atitikti visų suinteresuotųjų šalių poreikius ir prioritetus. Tam būtina geriau panaudoti esamas priemones, pavyzdžiui, partnerystes judumo srityje ir bendras vizų taisykles. Taip pat reikia pasiekti, kad, kai tik įmanoma, ES valstybės narės aktyviau įgyvendintų ES politiką.

„Gerai valdoma migracija gali būti išties naudinga visiems: ir patiems migrantams, ir šalims. Mūsų sėkmė labai priklauso nuo mūsų dialogo ir bendradarbiavimo su ES nepriklausančiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. Partnerystės judumo srityje, vizų režimo supaprastinimas bei readmisijos susitarimai ir bendrosios vizų taisyklės išlieka svarbiomis politinėmis priemonėmis. Tačiau mes turime nuveikti dar daugiau siekdami užtikrinti ekonomikos augimą bei konkurencingumą ir kartu su ES nepriklausančiomis šalimis kovoti su neigiamais migracijos aspektais, pvz., prekyba žmonėmis ir neteisėtu migrantų įvežimu“, – kalbėjo už vidaus reikalus atsakinga Komisijos narė Cecilia Malmström.

Spręsti migracijos ir prieglobsčio klausimus abiems pusėms palankiui būdu labai padėjo partnerystės judumo srityje susitarimai. Juose nustatomi tam tikri politiniai tikslai ir sukuriama diskusijų rengimo ir bendradarbiavimo struktūra. Iki šiol partnerystės judumo srityje susitarimai sudaryti su šešiomis šalimis: Moldova (2008 m.), Žaliojo Kyšulio salomis (2008 m.), Gruzija (2009 m.), Armėnija (2011 m.), Maroku (2013 m.), Azerbaidžanu (2013 m.). Jau baigtos derybos dėl partnerystės judumo srityje susitarimo su Tunisu (2013 m. lapkričio mėn.), netrukus jis turi būti pasirašytas. Be to, pradėtos derybos su Jordanija (2013 m. gruodžio mėn.).

Iš viso nuo 2012–2013 m. Komisija visuose besivystančių šalių regionuose parėmė per 90 su migracija susijusių projektų, skyrusi jiems daugiau kaip 200 mln. eurų. Be šios sumos, ES valstybės narės dar skyrė papildomų investicijų VPMJ įgyvendinti.

Siekiant apsaugoti pabėgėlius ir užtikrinti žmogaus teises reikėtų daugiau pastangų. Pavyzdžiui, Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO) galėtų daugiau prisidėti prie to, kad ES nepriklausančiose šalyse būtų padidinti prieglobsčio suteikimo ir priėmimo pajėgumai, tam būtų galima pasinaudoti ir partnerystės judumo srityje susitarimais. Taip pat yra galimybių geriau panaudoti regionines apsaugos programas, visų pirma ilgesnės trukmės įsipareigojimais ir finansavimu.

ES lygmeniu ir valstybėms narėms tarpusavyje geriau koordinuojant perkėlimo veiklą, būtų galima veiksmingiau ir greičiau spręsti krizines situacijas. Iš naujojo Prieglobsčio ir migracijos fondo (2014–2020 m.) turėtų būti skiriamas didesnis ES finansavimas didesniam perkėlimo arba humanitarinio priėmimo vietų skaičiui remti.

Esminis VPMJ išplėtimas

Esamas išorės migracijos ir prieglobsčio politikos priemones vis dėlto galima būtų panaudoti geriau, be kita ko, padidinant ES patrauklumą ir sustiprinant jos ekonomiką.

Ateityje darbo jėgos migracijos klausimas taps dar aktualesnis ir jį sprendžiant partnerystės judumo srityje susitarimų vaidmuo galėtų būti labai svarbus (pvz., užtikrinant paprastesnes studentų ir specialistų mainų sąlygas, didinant migracijos valdymo pajėgumus ES nepriklausančiose šalyse, diegiant apykaitinės migracijos programas, stiprinant socialinę teisėtų migrantų apsaugą, prireikus sprendžiant socialinių teisių perkeliamumo klausimus ir t. t.).

Jeigu būtų supaprastinta trumpalaikių vizų išdavimo tvarka, tai būtų naudinga ES nepriklausančioms šalims, pvz., atsirastų geresnių verslo ir prekybos ryšių su ES galimybių, sustiprėtų žmonių tarpusavio ryšiai. Be to, reikia visapusiškai išnaudoti ES vizų politikos potencialą skatinant ekonomikos augimą ir kultūros mainus. Artimiausiomis savaitėmis Komisija pasiūlys Vizų kodekso pakeitimus, siekdama dar labiau supaprastinti teisėtų keliautojų judėjimą ir užtikrinti aukštą ES saugumo lygį.

Pastaraisiais metais daugiau bendradarbiauta siekiant užkirsti kelią neteisėtai migracijai ir su ja kovoti. Pradėtas dialogas, informacijos mainai ir bendri veiksmai, siekiant kovoti su prekyba žmonėmis ir neteisėtu migrantų įvežimu. Numatoma imtis ir kitų iniciatyvų, kaip jau skelbta Viduržemio jūros regiono specialios paskirties darbo grupės ataskaitoje.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2005 m. Visuotinis požiūris į migraciją ir judumą (VPMJ) yra ES išorės migracijos ir prieglobsčio politikos bendras pagrindas, juo apibrėžiama, kaip ES vykdo politinį dialogą ir bendradarbiauja vykdydama operacijas su ES nepriklausančiomis šalimis. Jis grindžiamas aiškiai apibrėžtais prioritetais, kurie atspindi strateginius ES tikslus, ir įtrauktas į bendrą ES užsienio politiką, įskaitant vystomąjį bendradarbiavimą.

VPMJ siekiama puoselėti dialogą ir bendradarbiavimą su ES nepriklausančiomis šalimis partnerėmis keturiose srityse: geriau organizuojant teisėtą migraciją ir skatinant gerai valdomą judumą; užkertant kelią neteisėtai migracijai ir kovojant su ja, išgyvendinant prekybą žmonėmis; užtikrinant kuo didesnį migracijos poveikį vystymuisi; skatinant tarptautinę apsaugą ir plėtojant prieglobsčio išorės aspektą.

VPMJ įgyvendinamas vykdant regioninius ir dvišalius politinius dialogus (pasitelkiant tokias politikos priemones, kaip partnerystės judumo srityje susitarimus), taikant teisines priemones, pavyzdžiui, visų režimo supaprastinimą ir readmisijos susitarimus, teikiant paramą vykdant operacijas ir plečiant pajėgumus, be to, teikiant plačią paramą programoms ir projektams (ją gali gauti daugelis suinteresuotųjų šalių, įskaitant pilietinę visuomenę, migrantų asociacijas ir tarptautines organizacijas).

Naudingos nuorodos

Cecilios Malmström interneto svetainė

Europos Komisijos narės C. Malmström Twitter

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

Vidaus reikalų GD Twitter

VPMJ 2012–2013 m. įgyvendinimo ataskaita

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. + 32 2 298 09 63,

Tove Ernst, tel. + 32 2 298 67 64

Visuomenei: „Europe Direct“ telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar