Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 21. veljače 2014.

Vanjska migracijska politika EU-a: odlučniji pristup

Kakav je napredak postignut u poboljšanju upravljanja migracijskim tokovima i promicanju mobilnosti u sigurnom okruženju? U izvješću koje je danas doneseno Komisija razmatra glavne razvoje događanja u vanjskoj migracijskoj politici EU-a tijekom 2012. i 2013. Dvije godine nakon predstavljanja revidiranog globalnog pristupa migraciji i mobilnosti EU-a postignuti su važni koraci u jačanju dijaloga i suradnje, iako bi trebalo učiniti više kako bi se ostvario daljnji napredak.

Napori koji su potrebni kako bi se odgovorilo na realnost povećane međunarodne mobilnosti moraju odgovoriti potrebama i prioritetima svih dionika. Za to je potrebna bolja uporaba postojećih alata kao što su partnerstva za mobilnost i zajednička pravila o vizama, a potrebno je i veće sudjelovanje država članica u provedbi politika EU-a kada je to moguće.

„Migracija kojom se dobro upravlja može donijeti istinsku korist svim sudionicima, od migranata do država. Naš uspjeh u velikoj mjeri ovisi o dijalogu i suradnji sa zemljama izvan EU-a i međunarodnim organizacijama. Partnerstva za mobilnost, lakše izdavanje viza u kombinaciji sa sporazumima o ponovnom prihvatu i zajednička pravila o vizama i dalje su važni politički instrumenti, ali potrebno je uložiti dodatne napore kako bismo osigurali gospodarski rast i konkurentnost i u suradnji sa zemljama izvan EU-a riješili negativne strane migracije, kao što su trgovina ljudima i krijumčarenje migranata” izjavila je povjerenica za unutarnje poslove Cecilia Malmström.

Partnerstva za mobilnost pokazala su se korisnim alatom za rješavanje pitanja migracije i azila na način koji odgovara svim uključenim stranama. Njima se utvrđuje skup političkih ciljeva i uspostavlja struktura za dijalog i suradnju. Partnerstva za mobilnost dosad su sklopljena sa šest zemalja: Moldova (2008.), Kabo Verde (2008.), Gruzija (2009.), Armenija (2011.), Maroko (2013.) i Azerbajdžan (2013.). Pregovori o partnerstvu za mobilnost s Tunisom završeni su u studenom 2013. i očekuje se njegovo potpisivanje, a pregovori s Jordanom započeli su u prosincu 2013.

Komisija je u razdoblju 2012. – 2013. dodijelila sveukupnu financijsku potporu u iznosu od 200 milijuna EUR za više od 90 projekata u području migracija u mnogim zemljama u razvoju. Uz to su države članice uložile dodatna financijska sredstva u provedbu globalnog pristupa migraciji i mobilnosti.

Daljnja djelovanja potrebna su i u području zaštite izbjeglica i ljudskih prava. Europski ured za podršku u pitanjima azila mogao bi, primjerice, igrati važniju ulogu u poboljšanju kapaciteta zemalja izvan EU-a u području azila i prihvata azilanata, uključujući u okviru partnerstava za mobilnost. Mogla bi se poboljšati i upotreba regionalnih programa zaštite, posebice dugotrajnijim angažmanom i financiranjem.

Bolja usklađenost mjera ponovnog naseljavanja na razini EU-a i među državama članicama omogućila bi učinkovitiji i brži odgovor na krizne situacije. EU bi na raspolaganje trebao staviti više financijskih sredstava za potporu većeg broja mjesta za ponovno naseljavanje i humanitarni prihvat u okviru novog Fonda za azil i migracije (2014. – 2020.).

Sljedeća razina globalnog pristupa migraciji i mobilnosti

Međutim moguće je bolje iskoristiti postojeću politiku i alate u području vanjske migracije i azila, između ostalog i kako bi se Europsku uniju učinilo privlačnijom i ojačalo njezino gospodarstvo.

Pitanje migracije radne snage bit će u središtu interesa tijekom sljedećih godina te bi partnerstva za mobilnost u tom pogledu mogla preuzeti važniju ulogu (primjerice olakšanjem razmjene studenata i stručnjaka, jačanjem kapaciteta za upravljanje migracijom u zemljama izvan EU-a, uvođenjem programa kružne migracije, jačanjem socijalne zaštite legalnih migranata, rješavanjem pitanja prenosivosti socijalnih prava kada je to potrebno itd.).

Lakše izdavanje kratkoročnih viza može imati mnoge pozitivne učinke na razvoj zemalja izvan EU-a, primjerice poboljšanje poslovnih mogućnosti i trgovinskih odnosa s EU-om te jačanje izravnih kontakta među ljudima. Osim toga, trebalo bi u potpunosti iskoristiti mogućnosti koje pruža vizna politika EU-a kako bi se potaknuo gospodarski rast i kulturna razmjena. Komisija će u sljedećih nekoliko tjedana predložiti izmjene Zakonika o vizama kako bi putnicima koji poštuju propise dodatno olakšala putovanje i istodobno osigurala visoku razinu sigurnosti u Uniji.

Posljednjih se godina suradnja u području sprječavanja i suzbijanja nezakonite migracije poboljšala. Započeti su i provode se dijalozi, razmjene informacija i zajednička djelovanja radi suzbijanja nezakonite trgovine ljudima i krijumčarenja migranata. Predviđene su daljnje inicijative kako je i najavljeno u izvješću radne skupine za Sredozemlje.

Kontekst

Od 2005. globalni pristup migraciji i mobilnosti sveobuhvatni je okvir za vanjsku migracijsku politiku i politiku azila EU-a i njime definira način na koji EU vodi političke dijaloge i provodi operativnu suradnju sa zemljama izvan EU-a. Utemeljen je na jasno definiranim prioritetima koji odražavaju strateške ciljeve EU-a i integriran je u opću vanjsku politiku EU-a, uključujući razvojnu suradnju.

Cilj je globalnog pristupa migraciji i mobilnosti poticanje dijaloga i suradnje sa zemljama partnerima izvan EU-a u četiri područja: bolja organizacija legalne migracije i poticanje mobilnosti kojom se dobro upravlja, sprječavanje i suzbijanje ilegalne migracije i iskorjenjivanje trgovine ljudima, maksimalno povećanje utjecaja migracije na razvoj te promicanje međunarodne zaštite i jačanje vanjske dimenzije azila.

Globalni pristup migraciji i mobilnosti provodi se regionalnim i bilateralnim političkim dijalozima (uz pomoć političkih alata kao što su partnerstva za mobilnost), pravnim instrumentima kao što su lakše dobivanje viza i sporazumi o ponovnom prihvatu, operativnom potporom i izgradnjom kapaciteta te širokim rasponom potpora programima i projektima (koje su na raspolaganju brojnim dionicima, uključujući civilno društvo, udruženja migranata i međunarodne organizacije).

Korisne poveznice

Web-mjesto Cecilije Malmström

Povjerenica Malmström na Twitteru

Web-mjesto Glavne uprave za unutarnje poslove

Glavna uprava za unutarnje poslove na Twitteru

Izvješće o provedbi globalnog pristupa migraciji i mobilnosti u razdoblju 2012. – 2013.:

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Za javnost: Europe Direct, telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom


Side Bar