Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. veebruar 2014

ELi välisrändepoliitika: julgem lähenemisviis

Millist edu on saavutatud rändevoogude juhtimise parandamisel ja turvalises keskkonnas toimuva liikumise edendamisel? Oma täna vastu võetud aruandes vaatleb komisjon peamisi arenguid ELi välisrändepoliitikas 2012. ja 2013. aastal. Kaks aastat pärast rände ja liikuvuse suhtes võetud ELi üldise lähenemisviisi ümberkujundamist antakse teada olulistest saavutustest dialoogi ja koostöö tihendamisel, tunnistades samal ajal, et oleks tulnud hoopis enam ära teha.

Jõupingutused kasvava rahvusvahelise liikuvuse probleemide lahendamiseks peavad vastama kõigi sidusrühmade vajadustele ja prioriteetidele. See nõuab olemasolevate vahendite, nagu liikuvuspartnerluste ja ühiste viisaeeskirjade paremat ärakasutamist. Samuti on vaja igal võimalusel tugevdada ELi liikmesriikide osalemist ELi poliitika rakendamises.

„Hästi hallatud ränne võib olla tõeliselt kasulik kõigile asjaosalistele, nii rändajatele kui ka riikidele. Meie edu sõltub suurel määral dialoogist ja koostööst kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Selle poliitikavaldkonna olulised vahendid on endiselt liikuvuspartnerlused ning viisakorra lihtsustamine koos tagasivõtulepingute ja ühtsete viisaeeskirjadega. Kuid me peaksime tegema veelgi enam, et tagada majanduskasv ja konkurentsivõime ning võidelda koos kolmandate riikidega rände selliste negatiivsete külgede vastu nagu inimkaubandus ja rändajate salaja üle piiri toimetamine,” ütles Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Liikuvuspartnerlused on osutunud kasulikuks vahendiks rände- ja varjupaigaküsimuste lahendamisel vastastikku kasulikul viisil. Nende raames sätestatakse rida poliitilisi eesmärke ning luuakse aruteludele ja koostööle struktuur. Seni on liikuvuspartnerlused sõlmitud kuue riigiga: Moldova (2008), Cabo Verde (2008), Gruusia (2009), Armeenia (2011), Maroko (2013) ja Aserbaidžaaniga (2013). Arutelu liikuvuspartnerluse üle Tuneesiaga on lõpule viidud (2013. aasta novembris) ja varsti kirjutatakse sellele alla. Peale selle on alustatud arutelu Jordaaniaga (2013. aasta detsembris).

Kokku toetas komisjon 2012.–2013. aastal rohkem kui 90 rändega seotud projekti maailma kõigis arengupiirkondades kokku üle 200 miljoni euro suuruse summaga. Peale selle on ELi liikmesriigid investeerinud täiendavaid rahalisi vahendeid rände ja liikuvuse suhtes võetud üldise lähenemisviisi rakendamiseks.

Rohkem tuleb ära teha põgenike kaitse ja inimõiguste valdkonnas. Näiteks võiks Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (EASO) mängida muu hulgas liikuvuspartnerluste raames suuremat rolli kolmandate riikide varjupaiga pakkumise ja vastuvõtmise suutlikkuse suurendamisel. Samuti on võimalik piirkondlike kaitseprogrammide kasutamist pikaajalisema osalemise ja rahastamise kaudu veelgi parandada.

Ümberasustamismeetmete parem koordineerimine ELi tasandil ja liikmesriikide vahel võimaldaks kriisiolukordadele tõhusamalt ja kiiremini reageerida. Samuti peaks EL eraldama rohkem vahendeid uuest Varjupaiga- ja Rändefondist (2014–2020), et toetada täiendavate ümberasustamise eesmärgil / humanitaarsetel põhjustel vastuvõtmise kohtade rajamist.

Rände ja liikuvuse suhtes võetud üldise lähenemisviisi viimine järgmisele tasandile

Praegust välisrände- ja varjupaigapoliitikat ning selle vahendeid saaks aga paremini kasutada, sealhulgas ELi atraktiivsuse suurendamiseks ja tema majanduse tugevdamiseks.

Tööränne muutub lähiaastatel veelgi nähtavamaks ja seoses sellega võiks rõhutada liikuvuspartnerluste rolli (nende raames saaks lihtsustada üliõpilaste ja spetsialistide vahetust, parandada kolmandate riikide suutlikkust rännet hallata, võtta kasutusele korduvrände programmid, tugevdada seaduslike rändajate sotsiaalkaitset, tegeleda vajaduse korral sotsiaalsete õiguste ülekantavuse küsimustega jne).

Lühiajaliste viisade väljaandmise lihtsustamisel võib olla positiivseid tulemusi, mis võivad soodustada kolmandate riikide arengut, näiteks ärivõimaluste ja kaubandussidemete laiendamine ELiga ning inimestevaheliste kontaktide tugevdamine. Peale selle tuleks ELi viisapoliitika pakutav potentsiaal täielikult ära kasutada majanduskasvu ja kultuurivahetuse edendamiseks. Lähinädalail esitab komisjon viisaeeskirja muutmisettepaneku, et veelgi lihtsustada seaduslike rändajate reise, tagades samal ajal julgeoleku kõrge taseme ELis.

Viimastel aastatel on süvenenud koostöö võitluses ebaseadusliku rändega. Algatatud ja rakendatud on dialooge, teabevahetust ja ühismeetmeid võitluseks inimkaubanduse ja rändajate salaja üle piiri toimetamise vastu. Nagu juba Vahemere rakkerühma aruandes kuulutati, nähakse ette täiendavaid algatusi.

Taust

Rände ja liikuvuse suhtes võetud üldine lähenemisviis on olnud 2005. aastast peale ELi välisrände- ja varjupaigapoliitika raamistikuks, ja sellega määratakse kindlaks, kuidas EL korraldab oma poliitilist dialoogi ja operatiivkoostööd kolmandate riikidega. See põhineb selgelt kindlaksmääratud prioriteetidel, mis peegeldavad ELi strateegilisi eesmärke, ning see on ELi üldise välispoliitika ja arengukoostöö osa.

Lähenemisviisi eesmärk on edendada dialoogi ja koostööd kolmandate riikidega neljas valdkonnas: seadusliku rände parem korraldamine ja hästi juhitud liikuvuse edendamine, ebaseadusliku rände ärahoidmine ja võitlus selle vastu ning inimkaubanduse likvideerimine, rände arengueeliste maksimeerimine ning rahvusvahelise kaitse edendamine ja varjupaigapoliitika välismõõtme tugevdamine.

Lähenemisviisi rakendatakse piirkondlike ja kahepoolsete poliitiliste dialoogide kaudu (näiteks liikuvuspartnerluste abil), viisakorra lihtsustamise ja tagasivõtulepingute abil, tegevuse toetamise ja suutlikkuse arendamise kaudu ning samuti paljude erinevate programmide ja projektide toetamise kaudu (toetusest saavad kasu paljud sidusrühmad, sealhulgas kodanikuühiskond, rändajate ühendused ja rahvusvahelised organisatsioonid).

Kasulikud lingid

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Aruanne rände ja liikuvuse suhtes võetud üldise lähenemisviisi rakendamise kohta 2012.–2013. aastal:

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Kodanikele: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar