Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 21. února 2014

Odvážnější přístup k politice EU v oblasti vnější migrace

Čeho bylo dosaženo v oblasti lepší správy migračních toků a podpory mobility v bezpečném prostředí? Zpráva, kterou dnes Komise přijala, se zabývá hlavními změnami, k nimž v politice EU v oblasti vnější migrace došlo v letech 2012 a 2013. Od významné revize globálního přístupu EU k migraci a mobilitě (GAMM) uplynuly dva roky, a ačkoliv bylo dosaženo značných úspěchů při posilování dialogu a spolupráce, bude třeba udělat mnohem více.

Úsilí o řešení reálných problémů rostoucí mezinárodní mobility musí vyhovovat potřebám a prioritám všech zainteresovaných stran. K tomu je nezbytné lépe využívat existující nástroje, jako jsou partnerství v oblasti mobility a společná vízová pravidla. Je také nezbytné ve vhodných případech posílit zapojení členských států Unie do provádění politik EU.

„Z dobře řízené migrace mohou mít skutečný prospěch všichni zúčastnění – migranti i hostitelské země. Úspěch do velké míry závisí na dialogu a spolupráci se zeměmi mimo EU a mezinárodními organizacemi. Důležitými politickými nástroji i nadále zůstávají partnerství v oblasti mobility a zjednodušení vízového režimu doplněné o dohody o zpětném vydávání osob a společná vízová pravidla. Je však třeba udělat více v zájmu zajištění hospodářského růstu a konkurenceschopnosti a ve spolupráci se zeměmi mimo EU usilovat o odstranění negativních důsledků migrace, jako jsou obchodování s lidmi a převaděčství,“ uvedla Cecilie Malmströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Partnerství v oblasti mobility se ukázala být užitečným nástrojem pro dosažení oboustranně výhodných řešení problémů v oblasti migrace a azylu. Díky nim jsou stanoveny politické cíle a vytvořena struktura pro diskuzi a spolupráci. Partnerství v oblasti mobility byla doposud uzavřena se šesti zeměmi: Moldavskem (2008), Kapverdami (2008), Gruzií (2009), Arménií (2011), Marokem (2013) a Ázerbájdžánem (2013). Jednání o partnerství v oblasti mobility s Tuniskem byla uzavřena (listopad 2013) a k jeho podpisu by mělo dojít v nejbližší době. Byla rovněž zahájena jednání s Jordánskem (2013).

Celkově Komise v období 2012–2013 podpořila více než 90 projektů souvisejících s migrací ve všech oblastech rozvojového světa částkou přesahující 200 milionů eur. Členské státy EU navíc investovaly další finanční prostředky do provádění GAMM.

Činnost je vhodné zintenzivnit také v souvislosti s ochranou uprchlíků a lidskými právy. Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) by například mohl sehrávat významnější úlohu, pokud jde o posilování azylových a přijímacích kapacit v zemích mimo EU, například v rámci partnerství v oblasti mobility. Existuje rovněž prostor pro lepší využívání regionálních programů ochrany, zejména prostřednictvím dlouhodobého zapojení a financování.

Lepší koordinace znovuusidlování na úrovni EU a mezi členskými státy by umožnila účinnější a rychlejší reakci na krizové situace. V rámci Azylového a migračního fondu (na období 2014–2020) by měly být k dispozici další prostředky EU pro zvýšení počtu osob, kterých se týká znovuusidlování/humanitární přijetí.

Další rozvoj globálního přístupu k migraci a mobilitě

Stávající politiku v oblasti vnější migrace a azylu a související nástroje lze však využít lépe, mimo jiné ke zvýšení atraktivity EU a posílení jejího hospodářství.

V následujících letech bude sílit pracovní migrace a úloha partnerství v oblasti mobility by v tomto ohledu by mohla být zdůrazněna (např. prostřednictvím usnadnění studentských výměn a výměn odborníků, posílením kapacit pro řízení migrace v zemích mimo EU, zavedením programů cirkulační migrace, posílením právní ochrany legálních migrantů, případně řešením přenositelnosti sociálních práv, atd.).

Usnadnění procesu udělování krátkodobých víz může pozitivně přispět k rozvoji zemí mimo EU. Zlepšily by se například obchodních příležitostí, upevnily by se obchodní vazby s EU a posílily vzájemné kontakty mezi lidmi. Potenciál, který vízová politika EU nabízí, by měl být využit co nejúplněji, aby se podpořil hospodářský růst a kulturní výměny. Komise v příštích týdnech navrhne změny vízového kodexu s cílem dále usnadnit pohyb legálně cestujícím osobám a současně zajistit vysokou úroveň bezpečnosti EU.

Spolupráce v oblasti prevence a potírání nelegální migrace se v posledních letech prohloubila. Byly zahájeny dialogy a výměny informací a byla provedena společná opatření týkající se boje proti obchodování s lidmi a převádění migrantů. Jsou naplánovány další aktivity, jak již bylo oznámeno ve zprávě pracovní skupiny pro Středomoří.

Souvislosti

GAMM funguje již od roku 2005 jako zastřešující rámec politiky EU pro vnější migraci a azyl a definuje způsob, jakým EU vede svůj politický dialog a provádí operační spolupráci se zeměmi mimo EU. Je založen na jasně vymezených prioritách, které odrážejí strategické cíle EU, a je zakotven v obecné zahraniční politice EU, včetně oblasti rozvojové spolupráce.

GAMM se rovněž snaží posílit dialog a spolupráci s partnerskými zeměmi mimo EU ve čtyřech oblastech: lepší organizace migrace a podpora dobře řízené mobility; prevence a potírání nelegální migrace a vymýcení obchodování s lidmi; maximalizace přínosů migrace pro rozvoj; podpora mezinárodní ochrany a rozvoj vnější dimenze azylové problematiky.

GAMM je prováděn prostřednictvím regionálních a dvoustranných politických dialogů (při použití nástrojů jako partnerství v oblasti mobility); právních nástrojů, jako je zjednodušení vízového režimu; operační podpory a vytváření kapacit; a dále prostřednictvím celé řady podpůrných programů a projektů (přístupných mnoha zainteresovaným subjektům, včetně občanské společnosti, sdružení migrantů a mezinárodních organizací).

Užitečné odkazy

Internetové stránky komisařky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Zpráva o provádění GAMM v letech 2012–2013

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)

Pro veřejnost: Služba Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e­mail


Side Bar