Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. februar 2014

Miljø: Kommissionen indbringer Danmark for Domstolen på grund af manglende vandplaner

Europa-Kommissionen indbringer Danmark for Domstolen, fordi man ikke har fremlagt forvaltningsplaner for sine vandområder. Disse planer er afgørende for at indføre foranstaltninger til at nå målet om "god tilstand" for danske vandområder i 2015 og skulle have været vedtaget inden december 2009. Forsinkelse af planerne kan betyde, at man ikke opnår den ønskede vandkvalitet. Kommissionen vil på miljøkommissær Janez Potočniks anbefaling indbringe sagen for EU-Domstolen.

Ifølge EU's lovgivning skal medlemsstaterne offentliggøre en forvaltningsplan for hvert vandområdedistrikt, der hører under deres ansvarsområde, og medlemsstater, som deler internationale vandløb, skal samarbejde om at udarbejde en fælles international vandplan. Offentligheden og andre interesserede parter skal høres om sådanne planer, som derefter offentliggøres som udkast med en frist på seks måneder til at fremsætte skriftlige bemærkninger. Planerne skulle have været indsendt til Kommissionen i 2010.

Danmark overskred den oprindelige frist for at indsende sine planer, og derfor indledte Kommissionen en overtrædelsesprocedure. Danmark vedtog derefter de nødvendige planer i 2012. Kort efter de var vedtaget, fastslog de danske domstole imidlertid, at den høringsperiode, som myndighederne havde fastsat til bemærkninger til de foreslåede planer, var for kort efter dansk ret, og planerne blev derfor annulleret.

Det betød, at Danmark stadig, flere år efter fristens udløb, ikke havde vandplanerne klar. Kommissionen genåbnede derfor overtrædelsesproceduren, og Danmark bekræftede i december 2013, at der ikke forelå forvaltningsplaner, og konstaterede, at en vedtagelse var usandsynlig før midten af 2014. Derfor indbringes sagen for Domstolen.

Baggrund

Vandrammedirektivet forpligter medlemsstaterne til at beskytte og restaurere alle grundvandsforekomster og overfladevandområder (vandløb, søer, kanaler og kystvande), således at de er i "god tilstand" senest i 2015. Ved "god tilstand" forstås, at vandet er så rent som muligt. Vandplanerne giver et samlet overblik over de vigtigste kendetegn ved hvert vandområdedistrikt og skal indeholde de specifikke foranstaltninger, der kræves for at nå miljøkvalitetsmålene.

Hvis en medlemsstat er forsinket med at indføre lovgivning, der er vedtaget på EU-plan, udskyder dette fordelene ved at opnå renere vand og fører til ulige behandling af borgere og virksomheder i hele Europa. Derfor er det vigtigt for Kommissionen at sørge for, at hver medlemsstat rent faktisk indfører lovgivningen. Se også tidligere pressemeddelelser om vandplaner: IP/10/1413, IP/10/1570 og IP/11/91.

Flere oplysninger:

Yderligere oplysninger om vandplanhøringerne og om, hvor langt man er nået i vedtagelsesprocessen:

http://ec.europa.eu/environment/water/participation/map_mc/map.htm

Mere om vandpolitikken:

http://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm.

Se også:

Oplysninger om februar måneds vigtigste afgørelser på traktatbrudsområdet, se MEMO/14/116

Oplysninger om den generelle traktatbrudsprocedure, se MEMO/12/12.

Yderligere oplysninger om traktatbrudsprocedurer:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_da.htm

Aktuel statistik om traktatbrudssager generelt:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

For offentligheden: Ring til Europe Direct00 800 6 7 8 9 10 11 eller send en e-­mail


Side Bar