Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

AN COIMISIÚN EORPACH

PREASEISIÚINT

An Bhruiséil, 20 Feabhra 2014

An margadh inmheánach fuinnimh: Éire á tarchur chun na Cúirte ag an gCoimisiún as teip maidir le rialacha AE a thrasuí

Tá Éire á tarchur chun Chúirt Bhreithiúnais an AE ag an gCoimisiún as teip maidir le rialacha mhargadh inmheánach fuinnimh an AE a thrasuí ina n-iomláine. Go dtí seo, níor thrasuigh Éire an Treoir maidir le Leictreachas (2009/72/EC) ach i bpáirt. Tá sé mar aidhm leis an Treoir sin a chinntiú go ndéanfar leictreachas a ghiniúint, a iompar agus a dhíol i margaí iomaíocha, le go mbeidh cothrom iomaíochta do gach duine atá rannpháirteach sa mhargadh. Le margaí oscailte iomaíocha, cuirfear soláthar slán inbhuanaithe fuinnimh ar fáil do shaoránaigh agus do ghnólachtaí ar an gcostas is ísle is féidir. Bhí an Treoir maidir le Leictreachas le bheith trasuite ag na Ballstáit faoin 3 Márta 2011.

"Tá an margadh inmheánach ríthábhachtach chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá roimh an Eoraip ó thaobh fuinnimh agus aeráide de agus chun soláthar slán ar phraghas réasúnta a chinntiú do theaghlaigh agus do ghnólachtaí. Imríonn moilleanna maidir le rialacha mhargadh inmheánach fuinnimh an AE a chur chun feidhme drochthionchar orthu siúd ar fad atá rannpháirteach sa mhargadh agus, mar sin, níl siad inghlactha," arsa Günther Oettinger, Coimisinéir Fuinnimh an AE.

Tá pionós laethúil €20358 molta ag an gCoimisiún. Sa phionós atá molta, cuirtear san áireamh fad agus tromchúis an tsáraithe. I gcás deimhnithe ón gCúirt, beidh an pionós laethúil le híoc ó dháta an bhreithiúnais go dtí dáta an trasuímh.

Ghlac Éire cuid mhaith den reachtaíocht atá ag teastáil faoin Treoir maidir le Leictreachas cheana féin. Mar sin féin, tá forálacha áirithe atá fós le trasuí sa dlí náisiúnta. Baineann na forálacha sin go háirithe leis na rialacha maidir le díchuachadh oibreoirí córas tarchurtha agus córas tarchurtha. Díchuachadh, sin deighilt a dhéanamh idir gníomhaíochtaí táirgthe is soláthair fuinnimh agus oibriú na líonraí tarchurtha fuinnimh. Tá sé beartaithe leis na rialacha sin a chinntiú, i gcás na gcuideachtaí sin a bhíonn ag gabháil do ghiniúint leictreachais agus a oibríonn líonraí tarchurtha freisin, nach féidir leo aon mhí-úsáid a bhaint as a n-áit fhabhrach sa mhargadh chun rochtain a gcuid iomaitheoirí ar an líonra a chosc.

Sheol an Coimisiún fógra foirmiúil maidir le trasuí na Treorach chuig rialtas na hÉireann i Meán Fómhair 2011. Lean tuairim réasúnaithe in 2012 agus tuairim réasúnaithe bhreise in 2013 an fógra sin. D'ainneoin na n-imeachtaí sin, táthar ag feitheamh fós ar thrasuíomh iomlán in Éirinn.

Tá an gníomh a rinneadh inniu ag teacht le cuspóir an Choimisiúin a chinntiú go ndéanfaidh na Ballstáit rialacha an mhargaidh inmheánaigh fuinnimh a chomhlíonadh go hiomlán. Tarchuireadh roinnt Ballstát eile chun na Cúirte cheana féin in 2012 agus in 2013 ós rud é nach raibh an reachtaíocht trasuite ach i bpáirt acu (Féach IP/12/1139, IP/12/1236, IP/13/42 agus IP/13/260).

Cúlra

Chun margadh inmheánach fuinnimh an AE a bhaint amach, tá sé ríthábhachtach reachtaíocht an AE maidir leis an margadh aonair gáis agus leictreachais a thrasuí sa dlí náisiúnta go tráthúil agus ina hiomláine. Cuimsíonn an tríú pacáiste maidir leis an margadh inmheánach fuinnimh forálacha riachtanacha i gcomhair fheidhmiú cuí na margaí fuinnimh, lena n-áirítear rialacha nua maidir le díchuachadh líonraí, rialacha lena neartaítear neamhspleáchas agus cumhachtaí na rialaitheoirí náisiúnta agus rialacha lena bhfeabhsaítear feidhmiú na margaí miondíola chun leasa tomhaltóirí.

Is iad seo a leanas na Treoracha a bhaineann leis an Tríú pacáiste maidir leis an margadh inmheánach fuinnimh:

Treoir maidir le rialacha coiteanna don mhargadh inmheánach gáis (2009/73/CE)

Treoir maidir le rialacha coiteanna don mhargadh inmheánach leictreachais (2009/72/CE)

Faoi Chonradh Liospóin, a tháinig i bhfeidhm an 1 Nollaig 2009, má theipeann ar Bhallstát reachtaíocht an AE a thrasuí sa dlí náisiúnta faoin spriocdháta riachtanach, féadfaidh an Coimisiún iarraidh ar an gCúirt smachtbhannaí airgeadais a ghearradh agus an cás á tharchur chun na cúirte.

Ríomhtar an pionós laethúil bunaithe ar fhoirmle lena n-iolraítear na gnéithe seo a leanas:

- fachtóir na tromchúise

- fad an tsáraithe

- factóir "n" (atá difriúil ó Bhallstát go Ballstát agus a chuireann a OTI san áireamh)

- suim ar ráta comhréidh, atá socraithe ag €650 in aghaidh an lae i láthair na huaire.

Tuilleadh eolais

Is féidir an Treoir maidir le Leictreachas (2009/72/CE) agus an Treoir maidir le Gás (2009/73/CE) a cheadú anseo.

Leathanach gréasáin an Choimisiúin maidir leis an margadh inmheánach fuinnimh:

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/index_en.htm.

Is féidir teacht ar fhigiúirí reatha maidir le sáruithe i gcoitinne ag:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm.

I dtaobh cinntí a bhaineann le cinntí phacáiste sáruithe an Feabhra, féach MEMO/14/116.

I dtaobh an nós imeachta ginearálta maidir le sáruithe, féach MEMO/12/12.

Contacts :

Sabine Berger (+32 2 299 27 92)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

For the public: Europe Direct by phone 00 800 6 7 8 9 10 11 or by e­mail


Side Bar