Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. veebruar 2014

Rändlustasude kaotamisest saaksid kõik kasu

28 000 inimest hõlmavast uuringust nähtub, et 94% välismaal reisivatest eurooplastest väldib rändlustasude tõttu näiteks Facebooki kasutamist. Euroopa Komisjoni arvutuste kohaselt jäävad telekommunikatsioonifirmad praeguste hinnastrateegiate tõttu ilma ligikaudu 300 miljonist mobiiltelefoni kasutajast ning sellel on negatiivsed tagajärjed ka muudele ettevõtjatele, näiteks mobiilirakenduste arendajatele.

Ajal, mil mobiilsideteenuste, eriti andmeside kasutamine liikmesriikides üha suureneb, on rändlustasudel ka muid tagajärgi:

47% küsitletutest ei kasutaks mõnes teises ELi riigis viibimise ajal iial mobiilset internetiteenust,

vaid iga kümnes kasutaja kasutaks e-posti välismaal samal viisil nagu koduriigis,

rohkem kui neljandik eurooplastest lülitab (oma) mobiiltelefoni ELis reisides välja,

miljonid kasutajad eelistavad helistamise asemel saata lühisõnumeid.

Sagedased reisijad, kes moodustavad potentsiaalse mobiilsideturu kõige tulutoovama osa, on need, kes võrreldes aeg-ajalt reisivate kasutajatega lülitavad (oma) mobiiltelefoni andmeside rändlusteenuse kõige tõenäolisemalt välja. Komisjon usub, et suur erinevus tuleneb sellest, et sagedased reisijad on andmeside rändlusteenuse tegelikust maksumusest teadlikumad kui muud reisijad.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes: „Need arvud on jahmatavad. Need näitavad, et me peame alustatu lõpule viima ja rändlustasudega seotud probleemi lõplikult lahendama. Tarbijad piiravad telefoni kasutamist oluliselt ja see ei too kasu ka ettevõtjatele."

„Tegemist ei ole üksnes reisijate ja telekommunikatsioonifirmade vahelise konfliktiga. Rändlusteenused tekitavad miljonitele ettevõtjatele lisakulusid ja ka mobiilirakenduste arendajad saavad vähem tulu. Rändlustasul ei ole ühtsel turul kohta: see on majanduse seisukohast hullumeelsus.”

Euroopa mobiilirakenduste turg õitseb (IP/14/145), kuid rändlustasud pidurdavad selle turu teatavate osade arengut. Eriti mõjutab see reisijuhi-, foto- ja kaardirakendusi.

Tarbijad ei piira mobiiltelefoni kasutamist üksnes välismaal viibides: 70% vastajatest piirab kulude tõttu kõnesid koduriigist teistesse ELi riikidesse.

ELis helistamine

Komisjoni tellitud uuringust selgub, et 28% ELis reisivatest kodanikest lülitavad teises riigis oma mobiiltelefoni välja. Vaid 8% reisijatest kasutab telefoni helistamiseks välismaal samal viisil kui kodus. Kolm vastajat kümnest ei helista välismaal viibides mitte kunagi.

Helistamisele eelistatakse tekstisõnumite saatmist

Tekstisõnumeid saadetakse võõrsil viibides pisut rohkem kui helistatakse: kaks vastajat kümnest saadaks välismaal sõnumeid samal viisil kui kodumaal olles. Uuringu kohaselt ei saada neljandik reisijatest iial tekstisõnumeid teises ELi liikmesriigis viibides.

Välismaal viibides välditakse mobiilset internetti

Välisriigis mobiilse interneti kasutamist käsitlevad tulemused on veelgi süngemad. Koguni 47% vastajatest ei kasutaks mõnes teises ELi riigis kunagi ei e-posti ega sotsiaalmeediat. Vaid iga kümnes inimene kasutaks e-posti ja vaid iga kahekümnes sotsiaalmeediat samal viisil kui omas riigis.

Lisaks sellele lülitavad sageli reisivad inimesed (33%) oma mobiiltelefoni andmeside rändlusteenuse tõenäolisemalt välja kui aeg-ajalt reisivad inimesed (16%). Uuringu kohaselt tuleneb suur erinevus sellest, et sagedased reisijad on andmeside rändlusteenuse tegelikust maksumusest teadlikumad kui muud reisijad.

Samal ajal tuleb märkida, et tänu rändlusteenuste reguleerimisele ja hindade langetamisele on andmeside rändlusteenuste kasutamine ELis erakordselt suurenenud: 1500% alates 2008. aastast. Mobiilsete andmesideteenuste kasutamine on liikmesriikide tasandil veelgi suurenemas. Seega on murettekitav, et paljud kasutajad piiravad nende teenuste kasutamist välismaal viibides: see viitab mobiilirakenduste ja kogu mobiilside operaatorite jaoks kasutamata jäävatele kasvuvõimalustele.

Kõigile taskukohased ELi telekommunikatsiooniteenused

Komisjoni esitatud ühendatud Euroopat käsitlevates õigusaktide ettepanekutes (MEMO/13/779) kutsutakse Euroopa Liidu seadusandjaid (Euroopa Parlamenti ja nõukogu) üles looma telekommunikatsiooni ühtne turg. Eesmärk on innustada mobiilsideoperaatoreid laiendama riiklike hinnapakette nii, et hiljemalt 2016. aastal saavad tarbijad kasutada oma mobiiltelefoni kõikjal liidus riigisisese hinnaga („rändle nagu kodus”). 2012. aastal vastu võetud õigusaktide kohaselt on tarbijatel alates 2014. aasta juulist õigus vahetada koduriigi operaator välismaal viibides kohaliku odavama operaatori vastu või valida koduriigi konkureeriv rändlusteenuse pakkuja ilma SIM-kaarti vahetamata.

Eesmärk on luua tõeline Euroopa telekommunikatsiooniruum, kaotades järk-järgult hinnaerinevused riigisiseste, rändlus- ja ELi siseste kõnede vahel.

Hiljutine hinnalangus

Rändlusega seotud probleem oli mõni aasta tagasi veelgi teravam. 2008. aastal kehtestas EL hindade piirmäärad. Sellest alates on

kõnede ja lühisõnumite jaehinnad vähenenud 80%

ning andmeside rändlusteenus on 91% odavam.

Prantsusmaa tarbijad saavad nüüd kasu rändlustasude ulatuslikust kaotamisest. See näitab, et ettevõtjatel on võimalik pakkuda hinnapakette, mille hind on kõikjal ELis ühesugune.

Kasulikud lingid

Uuringu tulemused riikide kaupa

Lisateave Ühendatud Euroopa kohta

Teemaviide: #roaming #ConnectedContinent

Neelie Kroesi veebisait

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktandmed:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Telefon: +32 229 57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar