Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT EL

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 14 lutego 2014 r.

Nowe możliwości współpracy z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił dziś zaproszenie do składania wniosków o udział w stworzeniu dwóch nowych wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) z partnerami ze środowiska akademickiego, badawczego i biznesowego. Dwie wspólnoty wiedzy i innowacji skoncentrują się na innowacjach na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się i na zrównoważonym poszukiwaniu, wydobywaniu, przetwarzania, recyklingu i zastępowaniu surowców. Wnioski można składać do 10 września. Po ich niezależnej ocenie na podstawie szczególnych kryteriów wyboru, w każdej z dziedzin zostanie wyznaczona jedna wspólnota wiedzy i innowacji. Europejski Instytut Innowacji i Technologii działa w ramach unijnego programu „Horyzont 2020”.

„To pierwszy krok ku rozszerzeniu działalności Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, obejmujący utworzenie pięciu nowych wspólnot wiedzy i innowacji w ciągu następnych siedmiu lat. Szukamy wielkich wynalazców i przedsiębiorców zmotywowanych do tego, by podejmować konkretne wyzwania i osiągać rezultaty. Mam nadzieję, że wiele organizacji złoży oferty i będzie nam towarzyszyć w tym pasjonującym procesie” – oświadczyła Androulla Vassiliou, europejska komisarz odpowiedzialna za Europejski Instytut Innowacji i Technologii.

Wspólnoty wiedzy i innowacji to niezależne, publiczno-prywatne partnerstwa skupiające wysokiej klasy instytucje szkolnictwa wyższego, ośrodki badawcze, podmioty gospodarcze i inne organizacje dążące do rozwiązywania wyzwań społecznych poprzez, między innymi, rozwój produktów, usług i procesów.

Obecnie funkcjonują trzy wspólnoty wiedzy i innowacji, a ich działalność koncentruje się na zmianie klimatu, technologiach informacyjno-komunikacyjnych i zrównoważonej energii (WWiI „Climate”, „InnoEnergy” i „EIT ICT Labs”). Zapewniły one szkolenia dotyczące przedsiębiorczości dla ponad 1000 studentów i przyczyniły się do utworzenia ponad 100 nowych przedsiębiorstw. Stworzono ponad 90 nowych produktów, usług i procesów, a we wspólnotach wiedzy i innowacji pracuje się obecnie nad około 400 koncepcjami biznesowymi.

Partnerstwo w ramach nowej wspólnoty wiedzy i innowacji musi składać się z co najmniej trzech organizacji mających siedziby w przynajmniej trzech różnych państwach członkowskich UE. W skład powinna wchodzić przynajmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden prywatny podmiot gospodarczy.

Kontekst

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)

Podstawowym zadaniem Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, który powstał w 2008 r., jest wspieranie konkurencyjności państw członkowskich poprzez zrzeszanie wybitnych instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i podmiotów gospodarczych skoncentrowanych na najważniejszych wyzwaniach społecznych. Centrum administracyjne EIT znajduje się w Budapeszcie, podczas gdy trzy istniejące wspólnoty wiedzy i innowacji (zajmujące się tematyką zmiany klimatu, technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zrównoważonej energii) działają w 19 ośrodkach w całej Europie.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii otrzyma w ciągu następnych siedmiu lat 2,7 mld euro z programu „Horyzont 2020”, by promować innowacje. Stanowi to 3,5 % ogólnego budżetu unijnego na badania i innowacje i wskazuje na znaczący wzrost w porównaniu z początkowym budżetem EIT na rozpoczęcie działalności, którego wysokość kształtowała się na poziomie około 300 mln euro na lata 2008-2013. Fundusze wzmocnią europejskie środowisko badawcze oraz zdolności innowacyjne, a także przyczynią się do zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

Ponadto Europejski Instytut Innowacji i Technologii w ciągu następnych lat uruchomi pięć nowych wspólnot wiedzy i innowacji, obok trzech istniejących partnerstw. Są to oprócz dwóch zapowiedzianych na ten rok – czyli „innowacji na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się” i „zrównoważonego poszukiwania, wydobywania, przetwarzania, recyklingu i zastępowania surowców” – wspólnoty wiedzy i innowacji przewidziane na 2016 r. („żywność na przyszłość” i „produkcja oferująca wartość dodaną”) oraz na 2018 r. („mobilność w miastach”).

Wszystkie aktualne informacje na temat zaproszenia do składania wniosków w 2014 r. są dostępne na poświęconej temu stronie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa EIT

Europejski Instytut Innowacji i Technologii na Twitterze @EITeu

Pobierz broszurę Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących WWiI w 2014 r.

Zmiana klimatu (WWiI Climate)

Zrównoważona energia (WWiI InnoEnergy)

Innowacyjność w dziedzinie ICT (EIT ICT Labs)

Komisja Europejska Kształcenie i szkolenia

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar