Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Συγκεντρώσεις: η Επιτροπή κινεί σε βάθος έρευνα για την προτεινόμενη απόκτηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) από την εταιρεία SOCAR

Βρυξέλλες, 05 Νοέμβριος 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε σε βάθος έρευνα για να εκτιμήσει κατά πόσον η προτεινόμενη απόκτηση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) από την κρατική εταιρεία πετρελαίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (SOCAR) είναι σύμφωνη με τον κανονισμό της ΕΕ για τις συγκεντρώσεις. Οι δραστηριότητες της SOCAR περιλαμβάνουν την παραγωγή φυσικού αερίου και την ανάντη χονδρική πώληση αερίου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του «Νότιου Διαδρόμου Μεταφοράς Αερίου» (βλ. επίσης IP/13/623). Ο ΔΕΣΦΑ κατέχει και διαχειρίζεται το μοναδικό δίκτυο μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης και τον μοναδικό τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στην Ελλάδα. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της ότι η πράξη αυτή μπορεί να περιορίσει τον ανταγωνισμό στην ανάντη χονδρική αγορά προμήθειας φυσικού αερίου στην Ελλάδα, διότι θα έδινε τη δυνατότητα στην οντότητα που θα προέκυπτε από τη συγκέντρωση να παρεμποδίζει την πρόσβαση των ανταγωνιστών της SOCAR στο ελληνικό δίκτυο μεταφοράς αερίου. Στόχος της Επιτροπής είναι να μεριμνήσει ώστε η πώληση του ΔΕΣΦΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της ελληνικής κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό και την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας, να μην βλάψει τον ανταγωνισμό και να μην οδηγήσει τελικά σε υψηλότερες τιμές αερίου για τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Η έναρξη διεξοδικής εξέτασης δεν προδικάζει την έκβαση της έρευνας. Η Επιτροπή έχει πλέον προθεσμία 90 εργάσιμων ημερών, δηλαδή έως τις 23 Μαρτίου 2015, για να λάβει απόφαση.

Η αρχική έρευνα αγοράς της Επιτροπής κατέδειξε ότι η οντότητα που θα προέκυπτε από τη συγκέντρωση ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα και το κίνητρο να εμποδίζει την πρόσβαση ανάντη ανταγωνιστών προμηθευτών αερίου στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς αερίου, προκειμένου να μειώσει τον ανταγωνισμό στη σχετική αγορά στην Ελλάδα. Η εν λόγω οντότητα θα μπορούσε να εμποδίζει την πρόσβαση των ανταγωνιστών της στο ελληνικό δίκτυο μεταφοράς αερίου, περιορίζοντας τις επενδύσεις σε μελλοντικές επεκτάσεις του δυναμικού εισαγωγών, όπως η επέκταση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ και η διασύνδεση του αγωγού TAP με το δίκτυο του ΔΕΣΦΑ. Επιπλέον, η οντότητα που θα προέκυπτε από τη συγκέντρωση θα μπορούσε να περιορίζει τις εισροές αερίου στην Ελλάδα με τη μεροληπτική διαχείριση του δικτύου μεταφοράς αερίου, ευνοώντας τις προμήθειες εκ μέρους της SOCAR έναντι των ανταγωνιστών της. Από την προκαταρκτική έρευνα προέκυψε επίσης ότι SOCAR μπορεί να έχει κίνητρο να αποκλείσει την πρόσβαση των ανταγωνιστών της στο δίκτυο, καθώς αυτό θα της απέφερε όφελος. Επιπλέον, το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο θα ήταν απίθανο να αποτρέψει την εν λόγω οντότητα από μια τέτοια ενέργεια. Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη πράξη θα μπορούσε να μειώσει τον αριθμό των σημερινών και δυνητικών προμηθευτών και την ποσότητα του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές αερίου για τους καταναλωτές.

Η Επιτροπή θα διερευνήσει τώρα σε βάθος την προτεινόμενη πράξη, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσον οι αρχικές ανησυχίες της ήταν βάσιμες.

Η πράξη κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή την 1η Οκτωβρίου 2014.

Πληροφορίες για τις εταιρείες και τα προϊόντα

Η SOCAR ανήκει εξ ολοκλήρου στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν και δραστηριοποιείται στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, στην παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, και συμπυκνώματος φυσικού αερίου, στην εμπορία πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές και στην προμήθεια φυσικού αερίου στη βιομηχανία και σε ιδιώτες στο Αζερμπαϊτζάν.

Ο ΔΕΣΦΑ ιδρύθηκε το 2007 με σκοπό τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Οι δραστηριότητες της εταιρείας διέπονται από ειδικό νόμο και υπόκεινται σε κρατική εποπτεία.

Κανόνες και διαδικασίες για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων

Η Επιτροπή έχει καθήκον να ελέγχει τις συγκεντρώσεις και τις εξαγορές μεταξύ επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών που υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο κατώτατο όριο (βλ. άρθρο 1 του κανονισμού για τις συγκεντρώσεις) και να προλαμβάνει συγκεντρώσεις που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν σημαντικά την άσκηση αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον ΕΟΧ ή σε σημαντικό τμήμα αυτού.

Οι περισσότερες κοινοποιούμενες συγκεντρώσεις δεν εγείρουν προβλήματα ανταγωνισμού και εγκρίνονται μετά από τυπική εξέταση. Από τη στιγμή της κοινοποίησης μιας πράξης, η Επιτροπή διαθέτει, εν γένει, 25 συνολικά εργάσιμες ημέρες για να αποφασίσει εάν θα την εγκρίνει (φάση I) ή θα ξεκινήσει σε βάθος έρευνα (φάση II).

Πέραν της παρούσας πράξης, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο άλλες έρευνες (φάσης II) για υποθέσεις συγκεντρώσεων. Η πρώτη αφορά την προγραμματισμένη απόκτηση μεριδίου ελέγχου της De Vijver Media από τη Liberty Global, με προθεσμία λήψης απόφασης την 5η Μαρτίου 2015 (βλ. IP/14/1029). Η δεύτερη αφορά τη σχεδιαζόμενη εξαγορά της Biomet από τη Zimmer, με προθεσμία απόφασης την 11η Μαρτίου 2015 (βλ. IP/14/1091).

Περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο ανταγωνισμού στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων της Επιτροπής με αριθμό υπόθεσης M.7095.

IP/14/1442

Αρμόδιοι επικοινωνίας

Luna Gordo Carolina (+32 2 296 83 86)
Glowacka Maria (+32 2 295 25 30)
Cardoso Ricardo (+32 2 298 01 00)
Ren Yizhou (+32 2 299 48 89)

Ερωτήσεις του κοινού:


Side Bar