Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 januari 2014

Fri rörlighet: ny handbok om kravet på stadigvarande bosättning

Kommissionen har just gett ut en praktisk handbok om kravet på stadigvarande bosättning för att hjälpa EU-länderna tillämpa EU:s regler för samordning av de sociala trygghetssystemen för EU-medborgare som har flyttat till ett annat EU-land. Den nya handboken klargör EU:s krav på stadigvarande bosättning och underlättar den praktiska tillämpningen för EU-länderna.

- I EU:s lagstiftning finns tydliga skyddsregler som ska hindra missbruk av de sociala trygghetssystemen i andra EU-länder, säger László Andor, kommissionär med ansvar för socialpolitik. Handboken kommer att göra det lättare för EU-länderna att tillämpa dessa regler i praktiken och är en av kommissionens åtgärder för att underlätta fri rörlighet för personer inom hela EU.

I handboken, som utarbetats i samarbete med EU-länderna, förklaras skillnaderna mellan stadigvarande bosättning, tillfällig bosättning och vistelse. Dessa definitioner finns fastställda i EU:s lagstiftning (förordning (EG) nr 883/2004, senast ändrad genom förordning (EU) nr 465/2012), och är nödvändiga för att kunna bestämma vilket EU-land som ansvarar för att utge sociala trygghetsförmåner till medborgare som flyttar mellan olika EU-länder. Enligt EU-lag kan en person endast ha en stadigvarande bosättningsort, vilket innebär att endast ett EU-land står för kostnaderna för bosättningsbaserade sociala trygghetsförmåner.

Anställda och egenföretagare har rätt till socialt skydd i det land där de arbetar, och icke förvärvsarbetande, som pensionärer och studenter, i det land där de är stadigvarande bosatta. Att fastställa den stadigvarande bosättningsorten är även viktigt för arbetstagare som arbetar i mer än ett EU-land.

Handboken tar upp de särskilda kriterier som man tar hänsyn till när man fastställer en persons stadigvarande bosättning, till exempel:

Familjesituation och familjeband.

Varaktighet och kontinuitet på vistelsen i det berörda EU-landet.

Anställningssituation (i synnerhet platsen där arbetet vanligen utförs, arbetets stabilitet and anställningsavtalets löptid).

Utövande av oavlönat arbete.

Inkomstkälla när det gäller studerande.

Hur fast en persons bostadsförhållanden är.

Det EU-land i vilket skatt betalas.

Orsak till flytten.

Personens avsikter, baserat på alla omständigheter och tillgängliga fakta.

Även andra relevanta faktorer kan beaktas.

Handboken ger också konkreta exempel på och anvisningar för situationer där det kan vara svårt att fastställa bosättningsorten, till exempel när det gäller gränsarbetare, säsongsarbetare, utstationerade arbetstagare, studerande, pensionärer och icke förvärvsarbetande personer som ofta flyttar.

Om till exempel en brittisk medborgare går i pension, flyttar till Portugal och tillbringar den största delen av sin tid där, är personens stadigvarande bosättning nu Portugal. Detta gäller även om han eller hon fortfarande äger ett hus i Storbritannien och fortsätter att ha kulturella och ekonomiska band till landet.

Bakgrund

Handboken om stadigvarande bosättning är en del av en mer omfattade handledning som ska hjälpa institutioner, arbetsgivare och medborgare att fastställa vilken nationell lagstiftning om social trygghet som ska tillämpas under specifika omständigheter. I handboken förtydligas även regler som gäller för utstationerade arbetstagare och personer som arbetar i två eller flera medlemsstater, inbegripet regler för transportarbetare, i synnerhet flyg- och kabinpersonal.

Offentliggörandet av den praktiska handboken om kravet på stadigvarande bosättning är en av fem åtgärder som tillkännagavs i kommissionens meddelande om fri rörlighet för EU-medborgare och deras familjer den 25 november (se IP/13/1151 och MEMO/13/1041). Den engelska versionen av handboken finns nu på kommissionens webbplats (se nedan). Den kommer att översättas till alla officiella EU-språk inom de närmaste veckorna.

Den ändrade versionen av handboken godkändes av administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen den 18 december 2013. Detta organ består av representanter från alla EU-länder och ansvarar för att lösa problem som uppstår i samband med tillämpningen av reglerna för social trygghet i förordning (EG) nr 883/2004.

Läs mer

Handbok om kravet på stadigvarande bosättning

László Andors webbplats

Följ László Andor på Twitter

Prenumerera gratis på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar