Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. januára 2014

Voľný pohyb: Komisia uverejňuje príručku o „overení miesta obvyklého pobytu“ na účely sociálneho zabezpečenia

Európska komisia práve uverejnila praktickú príručku o „overení miesta obvyklého pobytu“ s cieľom pomôcť členským štátom uplatňovať pravidlá EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia pre občanov EÚ, ktorí sa presťahovali do iného členského štátu. Nová príručka poskytuje jasnejší pohľad na „overenie miesta obvyklého pobytu“ vykonávané v EÚ a uľahčí orgánom členských štátov uplatňovanie tohto postupu v praxi.

László Andor, komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, v tejto súvislosti uviedol: „V právnych predpisoch EÚ sú jasné záruky, ktoré znemožňujú zneužívanie systému sociálneho zabezpečenia v iných krajinách EÚ. Táto príručka uľahčí orgánom členských štátov praktické uplatňovanie takýchto záruk, pokiaľ ide o „obvyklý pobyt“. Príručka je súčasťou trvalej snahy Komisie o uľahčenie voľného pohybu osôb v celej EÚ.“

V tejto príručke, vypracovanej v spolupráci s členskými štátmi, sa objasňujú oddelené pojmy „obvyklý pobyt“ a „prechodný pobyt“ alebo „pobyt“. Tieto definície stanovené v právnych predpisoch EÚ (nariadenie ES/883/2004 naposledy zmenené nariadením EÚ/465/2012) sú potrebné na stanovenie toho, ktorý členský štát je zodpovedný za poskytovanie dávok sociálneho zabezpečenia občanom EÚ, ktorí sa pohybujú medzi členskými štátmi. Podľa právnych predpisov EÚ môže byť len jedno miesto obvyklého pobytu, a teda len jeden členský štát, ktorý je zodpovedný za vyplácanie dávok sociálneho zabezpečenia založených na pobyte.

Zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám vzniká nárok na sociálne zabezpečenie v krajine, v ktorej pracujú, a neaktívnym ľuďom (napr. dôchodcovia, študenti) vzniká nárok v členskom štáte, v ktorom majú „obvyklý pobyt“. Určenie členského štátu „obvyklého pobytu“ danej osoby je dôležité aj pre pracovníkov, ktorí pracujú vo viac ako jednom členskom štáte.

Príručka pripomína špecifické kritériá, ktoré treba zohľadniť pri určovaní miesta „obvyklého pobytu“ danej osoby, ako sú napríklad:

rodinný stav a rodinné väzby

dĺžka a kontinuita prítomnosti v príslušnom členskom štáte

situácia z hľadiska zamestnania (predovšetkým miesto, na ktorom sa takáto činnosť zvyčajne vykonáva, trvalosť tejto činnosti a dĺžka trvania pracovnej zmluvy)

vykonávanie nezárobkovej činnosti

v prípade študentov zdroj ich príjmu

ako trvalá je bytová situácia danej osoby

členský štát, v ktorom táto osoba platí dane

dôvody na presťahovanie

zámery danej osoby vyplývajúce zo všetkých okolností a podložené skutkovými dôkazmi.

Do úvahy sa môžu vziať aj iné skutočnosti, ak sú relevantné.

Príručka poskytuje aj konkrétne príklady a usmernenia týkajúce sa osôb, v prípade ktorých určenie miesta pobytu môže byť zložité, ako sú cezhraniční pracovníci, sezónni pracovníci, vyslaní pracovníci, študenti, dôchodcovia a veľmi mobilní neaktívni ľudia.

Napríklad v prípade, keď občania Spojeného kráľovstva odídu na dôchodok do Portugalska a trávia väčšinu času v Portugalsku, miestom ich „obvyklého pobytu“ je teraz Portugalsko, a to aj v prípade, ak ešte vlastnia dom v Spojenom kráľovstve a udržujú kultúrne a hospodárske väzby so Spojeným kráľovstvom.

Súvislosti

Príručka o „obvyklom pobyte“ je súčasťou rozsiahlejšej príručky, ktorá má inštitúciám, zamestnávateľom a občanom pomôcť pri určovaní členského štátu, ktorého právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia by sa mali uplatňovať za špecifických okolností. Príručka objasňuje aj pravidlá, ktoré sa vzťahujú na vyslaných pracovníkov a ľudí, ktorí pracujú v dvoch alebo viacerých členských štátoch, vrátane pravidiel, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov v oblasti prepravy, najmä na letové posádky a palubných sprievodcov.

Uverejnenie praktickej príručky o overení miesta obvyklého pobytu je jednou z akcií oznámených v Oznámení o voľnom pohybe občanov a ich rodín z 25. novembra (pozri IP/13/1151 a MEMO/13/1041). Príručka je teraz k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie v anglickom jazyku (pozri nižšie) a bude preložená do všetkých úradných jazykov EÚ v nasledujúcich týždňoch.

Zmenené usmernenie schválila správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia 18. decembra 2013. Tento orgán sa skladá zo zástupcov všetkých členských štátov a je zodpovedný za výklad otázok súvisiacich s uplatňovaním pravidiel sociálneho zabezpečenia, ktoré sú stanovené v nariadení ES/883/2004.

Ďalšie informácie

Príručka o overení miesta obvyklého pobytu

Webová stránka komisára Andora

Sledujte komisára Andora na Twitteri

Ak chcete pravidelne dostávať e-mailom bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa na tejto webovej stránke

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar