Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 13. janvārī

Brīva pārvietošanās: Komisija publicē ceļvedi par pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu sociālā nodrošinājuma jomā

Eiropas Komisija nule ir publicējusi praktisku ceļvedi par pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu, lai palīdzētu dalībvalstīm piemērot ES noteikumus par sociālā nodrošinājuma koordinēšanu ES pilsoņiem, kuri ir pārcēlušies uz citu dalībvalsti. Jaunais ceļvedis ievieš lielāku skaidrību par ES pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu, un tas atvieglos dalībvalstu iestāžu darbu šajā jomā.

Komisijas loceklis nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības lietās Lāslo Andors sacīja: “ES tiesībās ir skaidri noteikti aizsardzības pasākumi, lai nepieļautu, ka cilvēki ļaunprātīgi izmanto citu ES valstu sociālās labklājības sistēmas. Šis ceļvedis palīdzēs dalībvalstu iestādēm šos aizsardzības pasākumus izmantot praksē, nosakot pastāvīgo dzīvesvietu. Minētais ceļvedis ietilpst pasākumos, ko Komisija veic, lai sekmētu cilvēku brīvu pārvietošanos visā Eiropas Savienībā.”

Ceļvedis izstrādāts sadarbībā ar dalībvalstīm, un tajā ir precizēti nodalīti jēdzieni “pastāvīgā dzīvesvieta” un “pagaidu dzīvesvieta” jeb “uzturēšanās”. Definīcijas ir sniegtas ES tiesību aktos (Regulā EK/883/2004, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu ES/465/2012), un tās ir vajadzīgas, lai noteiktu, kura dalībvalsts ir atbildīga par sociālā nodrošinājuma sniegšanu ES pilsoņiem, kas pārvietojas starp dalībvalstīm. Saskaņā ar ES tiesību aktiem var būt tikai viena pastāvīgā dzīvesvieta, tāpēc tikai viena dalībvalsts var būt atbildīga par sociālās nodrošināšanas pabalstu maksāšanu, pamatojoties uz dzīvesvietu.

Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu tajā valstī, kurā viņi strādā, bet saimnieciski neaktīviem cilvēkiem (piemēram, pensionāriem, studentiem) — tajā dalībvalstī, kurā ir viņu pastāvīgā dzīvesvieta. Personas pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsts noteikšana ir svarīga arī tādu darba ņēmēju gadījumā, kuri strādā vairākās dalībvalstīs.

Ceļvedī ir atgādināti īpašie kritēriji, kas jāņem vērā, lai noteiktu personas pastāvīgo dzīvesvietu, piemēram:

ģimenes stāvoklis un ģimenes saites,

uzturēšanās ilgums un nepārtrauktība attiecīgajā dalībvalstī,

nodarbinātības situācija (it īpaši vieta, kur attiecīgais darbs parasti tiek veikts, darba stabilitāte un darba līguma termiņš),

nealgota darba veikšana,

studentiem — ienākumu avots,

cik pastāvīga ir personas situācija mājokļa jomā,

dalībvalsts, kurā persona maksā nodokļus,

pārcelšanās iemesli,

personas nodomi, ņemot vērā visus apstākļus, apliecināti ar faktiskiem pierādījumiem.

Attiecīgos gadījumos var ņemt vērā arī citus faktus.

Ceļvedī ir arī sniegti konkrēti piemēri un norādījumi par gadījumiem, kuros var būt sarežģīti noteikt dzīvesvietu, piemēram, pārrobežu darba ņēmēju, sezonas strādnieku, norīkoto darbinieku, studentu, pensionāru un tādu saimnieciski neaktīvu personu gadījumā, kas ļoti bieži pārvietojas.

Piemēram, ja Apvienotās Karalistes pilsonis ir aizgājis pensijā un lielāko daļu laika pavada Portugālē, viņa pastāvīgā dzīvesvieta tagad ir Portugāle, pat ja viņam Apvienotajā Karalistē pieder māja un viņš ar šo valsti saglabā ciešas kultūras un ekonomiskās saites.

Vispārīga informācija

Pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanas ceļvedis ietilpst plašākā rokasgrāmatā, ar ko paredzēts palīdzēt iestādēm, darba devējiem un iedzīvotājiem noteikt, kuras dalībvalsts sociālā nodrošinājuma likumi jāpiemēro īpašos apstākļos. Rokasgrāmatā ir arī paskaidroti noteikumi, kas attiecas uz norīkotajiem darba ņēmējiem un personām, kuras strādā divās vai vairākās dalībvalstīs, tostarp noteikumi, kas piemērojami pārvadājumu nozarē strādājošajiem, jo īpaši lidojuma un lidmašīnas salona apkalpes locekļiem.

Praktiskā ceļveža par pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu publicēšana ir viena no piecām darbībām, kas paziņota 25. novembra paziņojumā par pilsoņu un viņu ģimenes locekļu brīvu pārvietošanos (sk. IP/13/1151 un MEMO/13/1041). Ceļvedi patlaban var izlasīt Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē angļu valodā (skatīt tālāk), un turpmākajās nedēļās tas tiks tulkots visās pārējās ES oficiālajās valodās.

Ceļvedi ar grozījumiem 2013. gada 18. decembrī apstiprināja Administratīvā komisija sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijai. Šajā struktūrā ir pārstāvji no visām dalībvalstīm, un tā skaidro jautājumus, kas rodas, piemērojot sociālā nodrošinājuma noteikumus, kuri paredzēti Regulā EK/883/2004.

Plašāka informācija

Ceļvedis par pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu

Lāslo Andora tīmekļa vietne

Sekojiet Lāslo Andoram vietnē “Twitter”

Abonējiet Eiropas Komisijas bezmaksas e-pasta jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar