Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. sausio 13 d.

Laisvas judėjimas. Komisija paskelbė socialinės apsaugos srityje taikytinas įprastinės gyvenamosios vietos patikros taikymo gaires

Europos Komisija ką tik paskelbė įprastinės gyvenamosios vietos patikros praktines gaires, padėsiančias valstybėms narėms taikyti ES taisykles dėl gyventi į kitą valstybę narę persikėlusių ES piliečių socialinės apsaugos koordinavimo. Naujosiose gairėse geriau išaiškinama ES įprastinės gyvenamosios vietos patikra – tai padės valstybių narių valdžios institucijoms taikyti ją praktikoje.

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras sakė: „ES teisėje yra patikimų apsaugos priemonių, užtikrinančių, kad žmonės nepiktnaudžiautų kitų ES šalių socialinės paramos sistemomis. Gairės padės valstybių narių valdžios institucijoms praktikoje taikyti su įprastine gyvenamąja vieta susijusias apsaugos priemones. Šis dokumentas – vienas iš Komisijos šiuo metu vykdomų veiksmų, kuriais sudaromos geresnės sąlygos laisvam asmenų judėjimui visoje ES.“

Šiose gairėse, kurios parengtos bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, išaiškinami sąvokų „įprastinė gyvenamoji vieta“, „laikinoji gyvenamoji vieta“ ir „buvimas“ skirtumai. Šios ES teisės aktuose (Reglamente EB/883/2004 su pakeitimais, padarytais Reglamentu ES/465/2012) pateiktos apibrėžtys reikalingos nustatant, kuri valstybė narė privalo mokėti socialinės apsaugos išmokas ES piliečiams, persikėlusiems į kitą valstybę narę. Pagal ES teisę asmuo gali turėti tik vieną įprastinę gyvenamąją vietą, todėl tik viena valstybė narė privalo mokėti gyvenamąja vieta grindžiamas socialinės apsaugos išmokas.

Samdomi darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys turi teisę į socialinę apsaugą šalyje, kurioje dirba, o ekonomiškai neaktyvūs asmenys (pvz., pensininkai, studentai) – valstybėje narėje, kurioje yra jų įprastinė gyvenamoji vieta. Nustatyti valstybę narę, kurioje yra asmens įprastinė gyvenamoji vieta, svarbu ir tuomet, kai asmuo dirba keliose valstybėse narėse.

Gairėse nurodomi konkretūs kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant asmens įprastinę gyvenamąją vietą, kaip antai:

jo šeiminė padėtis ir giminystės ryšiai;

buvimo atitinkamoje valstybėje narėje trukmė ir nenutrūkstamumas;

darbinės veiklos specifika (visų pirma vieta, kurioje tokia veikla įprastai vykdoma, veiklos pastovumas ir darbo sutarties galiojimo laikotarpis);

neapmokamos veiklos vykdymas;

studentų atveju – jų pajamų šaltinis;

tai, ar asmens būstas yra nuolatinis;

valstybė narė, kurioje asmuo moka mokesčius;

persikėlimo priežastys;

įvertinus visas aplinkybes nustatomi asmens ketinimai, kuriuos patvirtina faktiniai įrodymai.

Prireikus gali būti atsižvelgiama ir į kitus faktus.

Be to, gairėse pateikiama konkrečių pavyzdžių ir rekomendacijų, taikytinų tuomet, kai gyvenamąją vietą nustatyti sudėtinga, kaip antai pasienio darbuotojų, sezoninių darbininkų, komandiruotų darbuotojų, studentų, pensininkų ir itin judžių ekonomiškai neaktyvių žmonių.

Pavyzdžiui, jei Jungtinės Karalystės pilietis išėjęs į pensiją persikelia į Portugaliją ir ten praleidžia daugiausia laiko, jo įprastinė gyvenamoji vieta yra Portugalijoje, net jei jis tebeturi nuosavą namą Jungtinėje Karalystėje ir su šia šalimi palaiko kultūrinius ir ekonominius ryšius.

Pagrindiniai faktai

Įprastinės gyvenamosios vietos patikros gairės – dalis institucijoms, darbdaviams ir piliečiams skirto išsamesnio vadovo, padėsiančio nustatyti, kurios valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai taikytini konkrečiu atveju. Vadove taip pat išaiškinamos taisyklės, taikomos komandiruotiems darbuotojams ir asmenims, dirbantiems dviejose ar daugiau valstybių narių, įskaitant taisykles dėl transporto darbuotojų, ypač skrydžio įgulos ir keleivių salono įgulos narių.

Įprastinės gyvenamosios vietos patikros praktinių gairių paskelbimas – vienas iš penkių veiksmų, numatytų lapkričio 25 d. Komunikate „Piliečių ir jų šeimos narių laisvas judėjimas“ (žr. IP/13/1151 ir MEMO/13/1041). Gairės anglų kalba jau paskelbtos Europos Komisijos svetainėje (žr. toliau), o per ateinančias savaites bus išverstos į visas oficialias ES kalbas.

Iš dalies pakeistas gaires 2013 m. gruodžio 18 d. patvirtino Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinė komisija. Ši komisija, kurią sudaro visų valstybių narių atstovai, kompetentinga aiškinti klausimus, kylančius taikant Reglamente EB/883/2004 nustatytas socialinės apsaugos taisykles.

Daugiau informacijos

Įprastinės gyvenamosios vietos patikros gairės

László Andoro svetainė

László Andoro Twitter

Užsisakykite nemokamą Europos Komisijos užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties e. naujienlaiškį

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07,

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83.


Side Bar