Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13.1.2014

Vapaa liikkuvuus: Komissiolta opas vakinaisen asuinpaikan määrittämiseen sosiaaliturvakysymyksissä

Euroopan komissio on julkaissut käytännön oppaan vakinaisen asuinpaikan määrittämisestä. Oppaalla halutaan auttaa jäsenvaltioita soveltamaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevia EU-sääntöjä, joita sovelletaan EU-maasta toiseen muuttaneisiin EU:n kansalaisiin. Uudessa oppaassa selostetaan vakinaista asuinpaikkaa koskevaa EU:n vaatimusta entistä tarkemmin, minkä pitäisi tehdä vaatimuksen soveltamisesta helpompaa EU-maiden viranomaisille.

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor muistuttaa, että EU:n lainsäädännössä on selkeitä turvalausekkeita sen estämiseksi, että toisten EU-maiden sosiaaliturvajärjestelmiä käytettäisiin väärin. ”Oppaan ansiosta jäsenvaltioiden viranomaisten on helpompi soveltaa vakituisen asuinpaikan vaatimusta käytännössä”, lupaa komissaari. Opas on yksi komission toimenpiteistä, joilla pyritään helpottamaan ihmisten vapaata liikkuvuutta EU:ssa.

Opas on laadittu yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, ja siinä täsmennetään, mitä vakinaisella asuinpaikalla, tilapäisellä asumisella ja oleskelulla tarkoitetaan. Nämä käsitteet määritellään EU:n lainsäädännössä (asetus (EY) N:o 883/2004, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EU) N:o 465/2012), ja niitä tarvitaan sen selvittämiseksi, mikä jäsenvaltio vastaa sosiaaliturvaetuuksien tarjoamisesta jäsenvaltiosta toiseen muuttaville EU-kansalaisille. Vakinaisia asuinpaikkoja voi EU-lainsäädännön mukaan olla vain yksi. Asuinpaikkaan perustuvien sosiaaliturvaetuuksien maksamisesta vastaa siis vain yksi jäsenvaltio.

Työntekijöillä ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla on oikeus sosiaaliturvaan työskentelymaassaan ja työelämän ulkopuolella olevilla jäsenvaltiossa, jossa he vakinaisesti asuvat. Vakinaisena asuinpaikkana toimivan jäsenvaltion määrittäminen on tärkeää myös silloin, kun työntekijä työskentelee useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa.

Oppaassa kerrataan ne tekijät, jotka on otettava huomioon vakinaisen asuinpaikan määrittämisessä. Niitä ovat

perheasema ja perhesiteet

oleskelun kesto ja jatkuvuus asianomaisen jäsenvaltion alueella

työllisyystilanne (etenkin paikka, jossa toimintaa tavallisesti harjoitetaan, toiminnan pysyvyys ja työsopimuksen kesto)

muun kuin ansiotoiminnan harjoittaminen

opiskelijoiden osalta tulolähde

asumistilanteen vakituisuus

verotusjäsenvaltio

muuttamisen syyt

henkilön aikomukset kaikkien olosuhteiden ja tosiseikkojen perusteella.

Huomioon voidaan ottaa muitakin merkityksellisiä seikkoja.

Oppaassa annetaan lisäksi konkreettisia esimerkkejä ja ohjeita sellaisia tapauksia varten, joissa asuinpaikan määrittäminen voi olla hankalaa. Kyse voi olla esimerkiksi rajatyöntekijöistä, kausityöntekijöistä, lähetetyistä työntekijöistä, opiskelijoista, eläkeläisistä ja paljon liikkuvista työelämän ulkopuolella olevista.

Jos esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansalainen muuttaa eläkkeelle siirryttyään Portugaliin ja viettää siellä suurimman osan ajastaan, hänen vakinainen asuinpaikkansa on tällöin Portugali, vaikka hän edelleen omistaisi talon Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja säilyttäisi kulttuuriset ja taloudelliset siteet sinne.

Tausta

Vakinaisen asuinpaikan opas on osa laajempaa käsikirjaa, jolla halutaan auttaa laitoksia, työnantajia ja kansalaisia määrittämään, minkä jäsenvaltion sosiaaliturvalainsäädäntöä olisi kulloisissakin olosuhteissa sovellettava. Käsikirjassa selvennetään lisäksi sääntöjä, joita sovelletaan lähetettyihin työntekijöihin ja kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa työskenteleviin henkilöihin, mukaan luettuina säännöt, joita sovelletaan kuljetustyöntekijöihin ja erityisesti lento- ja matkustamohenkilöstöön.

Vakinaisen asuinpaikan käytännön oppaan julkaiseminen on yksi niistä viidestä toimenpiteestä, joista ilmoitettiin 25. marraskuuta 2013 julkaistussa tiedonannossa EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä vapaa liikkuvuus (ks. IP/13/1151 ja MEMO/13/1041). Opas on nyt saatavilla Euroopan komission verkkosivustolla englanniksi (ks. jäljempänä), ja se käännetään tulevina viikkoina EU:n kaikille virallisille kielille.

Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevä hallintotoimikunta antoi muutetulle oppaalle hyväksyntänsä 18. joulukuuta 2013. Hallintotoimikunnassa on edustajat kaikista jäsenvaltioista, ja sen tehtävänä on tulkita kysymyksiä, jotka liittyvät asetuksessa (EY) N:o 883/2004 vahvistettujen sosiaaliturvasääntöjen soveltamiseen.

Lisätietoja

Vakinaisen asuinpaikan määrittämisen opas

László Andorin verkkosivut

Seuraa László Andoria Twitterissä

Tilaa Euroopan komission maksuton sähköpostitiedote newsletter on employment, social affairs and inclusion

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar