Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. jaanuar 2013

Vaba liikumine: Komisjon avaldab juhendi alalise elukoha määramise kohta sotsiaalkindlustuse puhul

Euroopa Komisjon avaldas äsja praktilise juhendi alalise elukoha määramiseks, et liikmesriikidel oleks lihtsam kohaldada ELi sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirju ELi kodanike puhul, kes on asunud elama teise liikmesriiki. Uus juhend selgitab paremini ELi alalise elukoha nõuet ja lihtsustab selle kohaldamist praktikas liikmesriikide ametiasutuste jaoks.

Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor sõnas: „ELi õigusaktides on selged kaitsemeetmed, mis takistavad inimestel teiste liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteeme kuritarvitamast. Käesolev juhend lihtsustab liikmesriikide ametiasutuste jaoks alalise elukoha nõude kohaldamist. Brošüür on osa komisjoni käimasolevast tegevusest, millega soovitakse lihtsustada inimeste vaba liikumist kogu ELis.”

Juhendis, mis on koostatud koostöös liikmesriikidega, on selgitatud mõisteid „alaline elukoht” ja „ajutine elukoht” või „viibimine”. Need määratlused, mis on sätestatud ELi õigusaktides (määrus (EÜ) nr 883/2004, viimati muudetud määrusega (EL) nr 465/2012), on vajalikud selleks, et teha kindlaks, milline liikmesriik vastutab sotsiaalkindlustushüvitiste maksmise eest ELi kodanikele, kes liiguvad liikmesriikide vahel. ELi õigusaktide kohaselt saab olla ainult üks alaline elukoht ning seega ka ainult üks liikmesriik, kes vastutab elukohapõhiste sotsiaalkindlustushüvitiste maksmise eest.

Töötajad ja füüsilisest isikust ettevõtjad kvalifitseeruvad sotsiaalkindlustuse saamiseks riigis, kus nad töötavad, ja mittetöötavad inimesed (nt pensionärid, üliõpilased) selles liikmesriigis, kus on nende alaline elukoht. Isiku alalise elukoha kindlakstegemine on oluline ka nende töötajate puhul, kes töötavad rohkem kui ühes liikmesriigis.

Juhendis tuletatakse meelde kriteeriume, mida tuleb arvesse võtta isiku alalise elukoha määramisel. Need kriteeriumid on:

perekonnaseis ja perekondlikud sidemed

asjaomases liikmesriigis viibimise kestus ja järjepidevus

tööhõiveolukord (eelkõige koht, kus isik tavaliselt töötab, töö stabiilsus ja töölepingu kehtivusaeg)

tasustamata tegevuse teostamine

õpilaste puhul sissetulekuallikas

kui püsiv on inimese elukoht

liikmesriik, kus isik maksab makse

liikuvuse põhjused

isiku kavatsused, võttes arvesse kõiki asjaolusid ning esitades nende kohta tõendid.

Vajaduse korral võib arvesse võtta ka muid fakte.

Juhendis esitatakse ka konkreetsed näited ja juhised juhtumite kohta, mil elukoha määratlemine on keeruline, nt piiriülesed töötajad, hooajatöötajad, lähetatud töötajad, õpilased, pensionärid ja väga liikuvad mittetöötavad inimesed.

Näiteks, kui Ühendkuningriigi kodanik jääb pensionile Portugalis ja veedab enamiku oma ajast Portugalis, siis on tema alaline elukoht nüüd Portugal, isegi kui tal on endiselt oma maja Ühendkuningriigis ja ta säilitab selle riigiga kultuurilised ja majanduslikud sidemed.

Taust

Alalise elukoha juhend on osa laiemast käsiraamatust, mille eesmärk on aidata ametiasutustel, tööandjatel ja inimestel määrata, millise liikmesriigi sotsiaalkindlustusalaseid õigusnorme tuleks kohaldada teatavate asjaolude puhul. Käsiraamatus on selgitatud ka eeskirju, mis kehtivad lähetatud töötajate ja inimeste suhtes, kes töötavad kahes või enamas liikmesriigis. Lisaks on selgitatud transporditöötajate, eelkõige lennumeeskonna ja salongipersonali liikmete suhtes kohaldatavaid eeskirju.

Praktiline juhend alalise elukoha määramiseks on üks viiest meetmest, millest teatati 25. novembri teatises töötajate ja nende pereliikmete vaba liikumise kohta (vt IP/13/1151 ja MEMO/13/1041). Juhend on nüüd kättesaadav Euroopa Komisjoni veebilehel inglise keeles (vt allpool) ning see tõlgitakse kõigisse ELi ametlikesse keeltesse lähinädalatel.

Muudetud juhendi kiitis sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise halduskomisjon heaks 18. detsembril 2013. See organ koosneb kõigi liikmesriikide esindajatest ning vastutab selliste küsimuste tõlgendamise eest, mis tulenevad määruses (EÜ) nr 883/2004 sätestatud sotsiaalkindlustuse koordineerimise eeskirjade kohaldamisest.

Lisateave

Juhend alalise elukoha määramise kohta

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Tellige e-postiga tasuta Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar