Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. ledna 2014

Volný pohyb: Komise zveřejňuje pokyny k používání tzv. testu obvyklého bydliště pro účely sociálního zabezpečení

Evropská komise právě zveřejnila praktické pokyny týkající se tzv. testu obvyklého bydliště, které mají členským státům pomoci při uplatňování unijních pravidel v oblasti koordinace sociálního zabezpečení pro občany EU, kteří se přestěhovali do jiného členského státu. Nové pokyny hlouběji objasňují tzv. test obvyklého bydliště a orgánům v členských státech zjednoduší jeho uplatňování v praxi.

László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, k tomu uvedl: „V právních předpisech EU existují jasné záruky, které mají lidem bránit ve zneužívání systémů sociálního zabezpečení v jiných zemích EU. Nové pokyny orgánům členských států usnadní uplatňování pravidla tzv. obvyklého bydliště v praxi. Příručka je součástí snah Komise o zlepšení volného pohybu osob v EU.“

Pokyny byly vypracovány ve spolupráci s členskými státy a vysvětlují pojmy „obvyklé bydliště“, „dočasné bydliště“ či „pobyt“. Tyto definice, stanovené v právu EU (nařízení ES/883/2004 naposledy pozměněné nařízením EU/465/2012), jsou nezbytné k určení členského státu, který odpovídá za poskytování dávek sociálního zabezpečení občanům EU, kteří se stěhují mezi členskými státy. Podle unijního práva lze mít jen jedno obvyklé bydliště, a povinnost vyplácet dávky sociálního zabezpečení založené na bydlišti má tedy jen jeden členský stát.

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné mají nárok na sociální zabezpečení v zemi, kde pracují, a osoby nevykonávající výdělečnou činnost (např. důchodci či studenti) v zemi, kde mají obvyklé bydliště. Stanovení členského státu, kde má daná osoba obvyklé bydliště je také důležité pro pracovníky, kteří jsou aktivní ve více členských státech.

Pokyny připomínají zvláštní kritéria, k nimž je třeba přihlížet při určování obvyklého bydliště osob, jako je:

rodinná situace dané osoby a její rodinné vazby,

doba trvání a nepřetržitost přítomnosti v dotčeném členském státě,

situace v zaměstnání (zejména místo, kde je tato aktivita obvykle prováděna, stabilita této aktivity a trvání pracovní smlouvy),

výkon nevýdělečné činnosti,

v případě studentů zdroje jejich příjmu,

nakolik lze bydlení dotyčné osoby označit za trvalé,

členský stát, kde daná osoba platí daně,

důvody přestěhování,

úmysly dané osoby v kontextu všech okolností doložené věcnými důkazy.

Lze přihlédnout i k dalším relevantním skutečnostem.

Pokyny obsahují i konkrétní příklady a vodítko pro situace, kdy může být určení místa bydliště obtížné, jako v případech příhraničních pracovníků, sezónních pracovníků, vyslaných pracovníků, studentů, důchodců a vysoce mobilních ekonomicky neaktivních osob.

Pokud se například státní příslušník Spojeného království přestěhuje na důchod do Portugalska a tráví většinu svého času v Portugalsku, stává se místem jeho obvyklého bydliště Portugalsko. Je tomu tak i přesto, že tato osoba stále vlastní dům ve Spojeném království a udržuje k této zemi kulturní a ekonomické vazby.

Souvislosti

Pokyny pro určování trvalého bydliště jsou součástí obecnější příručky koncipované s úmyslem pomoci institucím, zaměstnavatelům a občanům určit členský stát, jehož právní předpisy o sociálním zabezpečení by měly v konkrétním případě platit. Tato příručka rovněž objasňuje pravidla, která platí pro vyslané pracovníky a osoby pracující ve dvou a více členských státech, včetně pravidel platných pro pracovníky v dopravě, konkrétně pro členy letové posádky a palubní průvodčí.

Zveřejnění praktických pokynů pro test obvyklého bydliště je jedním z pěti opatření oznámených ve Sdělení o volném pohybu občanů a jejich rodin ze dne 25. listopadu (viz IP/13/1151 a MEMO/13/1041). Pokyny jsou nyní k dispozici na internetových stránkách Evropské komise v angličtině (viz níže) a během nadcházejících týdnů budou přeloženy do všech úředních jazyků EU.

Upravené pokyny dne 18. prosince 2013 schválila Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Tento orgán sestává ze zástupců všech členských států a odpovídá za výklad otázek vyplývajících z uplatňování pravidel v oblasti sociálního zabezpečení stanovených v nařízení ES/883/2004.

Další informace

Pokyny k testu obvyklého bydliště

Internetové stránky Lászla Andora

László Andor na Twitteru

Bezplatné zasílání elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování.

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar