Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 11. februarja 2014

Prosto gibanje oseb: Evropska komisija objavlja študijo o vključevanju mobilnih državljanov EU v šestih mestih

Državljani EU odidejo v druge države EU predvsem zaradi možnosti zaposlitve, v povprečju so mlajši in bolj verjetno je, da bodo zaposleni. To potrjuje nova neodvisna študija o vplivu pravice do prostega gibanja na območju EU, ki je bila objavljena danes. Študija se osredotoča na šest evropskih mest, ki so bila izbrana zaradi večnacionalne sestave njihovega prebivalstva (glej prilogi 1 in 2): Barcelono, Dublin, Hamburg, Lille, Prago in Torino. Rezultati kažejo, da je imel v vseh šestih mestih pritok mlajših, delovno sposobnih državljanov EU pozitiven gospodarski vpliv. V Torinu na primer lokalna ocena kaže, da so davčni prihodki tujcev nacionalnim javnim financam skupno prinesli neto dobiček v višini 1,5 milijarde EUR (glej Prilogo 3). Študija prav tako kaže, da so priseljenci pomagali zapolniti vrzeli na lokalnih trgih dela, prispevali k rasti v novih sektorjih in pomagali uravnovesiti staranje prebivalstva. Študija ugotavlja, da so mobilni državljani pogosto previsoko usposobljeni za svoja delovna mesta, imajo nižje plače in hkrati nimajo vedno enakega dostopa do stanovanj in izobraževanja kot domačini.

„Prosto gibanje oseb koristi Evropi, njenim državljanom in gospodarstvu. Res je, da se nekatera mesta zato soočajo z novimi izzivi, ki jih je treba razrešiti, vendar pa to ne bi smelo zasejati dvoma v smiselnost pravice do prostega gibanja oseb. Menim, da moramo sodelovati – na evropski, nacionalni in lokalni ravni – da bomo izzive spremenili v priložnosti. Predstavljeni primeri iz Barcelone, Dublina, Hamburga, Lilla, Prage in Torina kažejo, da je to mogoče,“ je dejala podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding v svojem govoru na današnji konferenci županov o prostem gibanju (IP/14/98). „Lahko ste prepričani, da bo Komisija državam članicam še naprej pomagala pri spopadanju z vsemi izzivi, povezanimi s prostim gibanjem oseb. Današnje srečanje z župani bo organom lokalne samouprave po vsej Evropi pomagalo, da se bodo zgledovali po najuspešnejših politikah vključevanja državljanov EU v mestih, kar bo koristno za vse. Veselilo bi me, če bi bila v prihodnje enako uspešna tudi druga mesta po Evropi.“

Glavne ugotovitve študije so:

  • Državljani EU se večinoma preselijo zaradi možnosti zaposlitve in so povprečno mlajši in bolj ekonomsko aktivni od lokalnega prebivalstva v preučenih mestih (glej Prilogo 4).

  • Pritok mlajših, delovno sposobnih državljanov EU v izbranih mestih je pomagal pri reševanju demografskih izzivov staranja prebivalstva in krčenja delovne sile.

  • Mobilni državljani prav tako pomagajo zapolniti vrzeli na trgu dela, saj sprejemajo nizko kvalificirana dela (v Torinu in Hamburgu), prispevajo k rasti novih sektorjev (kot so IKT v Dublinu) ali pripomorejo k ustanavljanju novih podjetij (kot v Torinu in Hamburgu).

Študija navaja tudi naslednje izzive:

  • Večja verjetnost je, da bodo previsoko usposobljeni mobilni državljani kot pa domačini (zaposlijo se namreč na delovnih mestih, ki so pod njihovo ravnjo usposobljenosti), kar bi lahko pomenilo, da njihove spretnosti niso izkoriščene, in zmanjševalo potencialne koristi mobilnosti znotraj EU.

  • V nekaterih primerih so se pojavile razlike v plačah med domačini in mobilnimi državljani EU (ki ponavadi zaslužijo manj), čeprav so dokazi za to precej omejeni.

  • Mobilni državljani tudi nimajo vedno enakih možnosti, da bi dobili stanovanje in vpisali svoje otroke v šole, čeprav delajo in plačujejo davke.

Uspeh programov vključevanja v navedenih šestih mestih je razviden iz dejstva, da se postopno izboljšuje odnos do mobilnosti (glej Prilogo 5). Vsa mesta iz študije spodbujajo vključujoče okolje in odprto kulturo prek politik, kot so dostopnost informacij (na primer vse informacijske storitve na enem mestu), podpora pri učenju jezika ter medkulturni dialog in interakcija med državljani.

Študija opredeljuje tudi vrsto dobrih praks iz mest pod drobnogledom (glej Prilogo 6).

Ozadje

Študija je bila predstavljena na današnjem sestanku z več kot 100 župani in predstavniki organov lokalne samouprave iz vse Evrope, ki so se sestali, da bi razpravljali o trenutnih izzivih in priložnostih, ki jih ponuja prosto gibanje državljanov EU po Evropski uniji. Namen konference županov je pomoč lokalnim organom pri izmenjavi dobrih praks glede izvajanja pravil o prostem gibanju oseb in reševanja izzivov socialnega vključevanja. Ta sestanek je eden od petih ukrepov, ki jih je Komisija predstavila in so namenjeni krepitvi pravice do prostega gibanja v EU, obenem pa državam članicam pomagajo izkoristiti prednosti te pravice (IP/13/1151).

Študija analizira politike, usmerjene v gospodarsko in socialno vključevanje mobilnih državljanov EU ter spodbujanje odprte kulture in pozitivnega odnosa do tujih državljanov. Preučene so bile politike na področju zaposlovanja, podjetništva, stanovanjskega gospodarstva, izobraževanja, medkulturnega dialoga, odnosa do migracij in sodelovanja v mestnem življenju.

Več informacij:

Študija: Ocena učinka prostega gibanja državljanov EU na lokalni ravni:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/dg_just_eva_free_mov_final_report_27.01.14.pdf

Priloga k študiji: Dobre prakse iz šestih mest:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/best_practices.pdf

Pogosta vprašanja o pravici do prostega gibanja oseb:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-9_sl.htm

Evropska komisija – Prosto gibanje v EU

http://ec.europa.eu/justice/citizen/move-live/index_en.htm

Spletišče podpredsednice Evropske komisije in evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Spremljajte podpredsednico Redingovo na Twitterju: @VivianeRedingEU

Kontakt:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)

Za splošno javnost: Europe Direct po telefonu (00 800 6 7 8 9 10 11) ali po e-­pošti

PRILOGA: Trendi in vzorci v šestih mestih

1. Skupna sestava prebivalstva v šestih mestih v letu 2011

Šest mest se med seboj znatno razlikuje glede migracijskih valov, ki so jih bila deležna. Predvsem v Lillu in Hamburgu je migracija starejšega izvora. Nasprotno je pritok mobilnih državljanov EU novejši pojav v Dublinu, Barceloni in Torinu, več ljudi pa se je tja priselilo po širitvah EU leta 2004 in 2007. Praga se je šele pred kratkim iz zgolj tranzitnega mesta razvila v ciljno mesto.

Vir: Nacionalni statistični uradi. Opomba: TCN so državljani tretjih držav.

2. Sestava mobilnih državljanov EU v šestih mestih glede na njihovo državo izvora

V nekaterih mestih je večina mobilnih državljanov ene ali dveh narodnosti. To velja v Torinu, kjer je 91,8 % mobilnih državljanov EU iz Romunije, in v Pragi, kjer 52,5 % mobilnih državljanov EU prihaja iz Slovaške. Čeprav je v drugih mestih zastopanih več narodnosti EU, prevladujeta dve skupini: v Lillu (podatki Lille Métrople Communauté Urbaine) je 30,2% mobilnih državljanov EU iz Portugalske, 25,8% pa jih prihaja iz Belgije; v Barceloni je 31,6 % mobilnih državljanov EU iz Italije in 16,6 % iz Francije. Narodnost mobilnih državljanu EU v Hamburgu in Dublinu pa je zelo razdrobljena, saj v teh dveh mestih prebiva veliko število različnih skupnosti (kljub številčnosti nekaterih narodnostnih skupin, kot je poljska, ki ima veliko pripadnikov v obeh mestih).

Vir: Nacionalni statistični uradi.

3. Prosto gibanje državljanov: v korist gospodarstva Torina

Ocena organizacije „Caritas migrantes“, izvedena na nacionalni ravni, je pokazala, da so davčni prihodki tujcev državnim javnim financam skupno prinesli dobiček v višini 1,5 milijarde EUR neto. Visok davek za socialno varnost, ki ga plačajo tujci poleg drugih neposrednih in posrednih davkov precej presega stroške storitev socialnega varstva, ki so jim namenjene.

4. Stopnje zaposlenosti v šestih državah in mestih

Španija

Vir: Eurostat.

Irska

Vir: Eurostat.

Hamburg

Vir: statistika Nemškega zveznega urada za delo.

Češka

Vir: Eurostat.

4. Mobilni državljani EU v šestih mestih

Opozorilo: podrobni podatki o državljanih EU za vsako mesto niso vedno na voljo. Podatki so lahko za vse tujce, za celotno regijo ali državo.

Barcelona (Španija)

Delež zaposlenih mobilnih državljanov EU glede na raven usposobljenosti in spretnosti, ki se zahtevajo v Kataloniji (leta 2011)

Vir: Odbor CCOO Cataluña.

V Kataloniji so mobilni državljani EU zelo razdeljeni, saj jih je približno tretjina zaposlenih na delovnih mestih z nizko ravnjo usposobljenosti ali brez nje (32,4 %) in tretjina na delovnih mestih z visoko ravnjo usposobljenosti (30,3 %).

Dublin (Irska)

Mobilni državljani EU in irski državljani na Irskem glede na poklic:

Vir: Organizacija CSO, popis prebivalstva 2011.

Čeprav je na Irskem porazdelitev delavcev iz EU in delavcev nedržavljanov EU v glavnem skladna s porazdelitvijo domačinov, obstaja večja verjetnost, da so državljani EU zaposleni v določenih sektorjih, kot sta proizvodnja (zaposlenih je 25,5 % tujih delavcev v primerjavi z 21 % irskih državljanov) in gostinstvo (v tem sektorju dela 16,4 % tujih delavcev v primerjavi z 8,5 % domačinov).

Porazdelitev domačinov in tujcev glede na zaposlitveni sektor na Irskem (2011).

Vir: Četrtletni nacionalni popis gospodinjstev, Q1 2011.

Na splošno je porazdelitev tujih državljanov na trgu dela v prid sektorjem z nižjo usposobljenostjo.

Hamburg

Zaposleni glede na poklic — podatki za domačine, mobilne državljane EU in nedržavljane EU v Hamburgu v letu 2012.

Vir: statistika Nemškega zveznega urada za delo, podatki na dan 30. junij.

Graf prikazuje, da je v Hamburgu majhen delež mobilnih državljanov EU zaposlenih v organizacijskih, upravnih in drugih pisarniških poklicih (20 %) v primerjavi z domačini (29,1 %), so pa večinoma bolj prisotni v prometnih in logističnih poklicih (npr. kot vozniki vlakov, tovornjakov ali taksijev ter piloti) ali v poklicih, povezanih s prehrano (npr. kot kuharji, peki in mesarji).

Lille

Domačini, mobilni državljani EU in nedržavljani EU (stari od 25 do 64 let) glede na zaposlitveni sektor v regiji Nord Pas de Calais (2007).

Vir: Organizacija INSEE, popis prebivalstva 2009.

Kar zadeva glavne sektorje dejavnosti, mobilni državljani EU v primerjavi z domačini pogosteje delajo v industriji in gradbeništvu.

Domačini, mobilni državljani EU in nedržavljani EU glede na poklic v Lille Métropole commnauté urbaine (2009).

Vir: Organizacija INSEE, popis prebivalstva 2009.

Če podrobneje pogledamo poklicno strukturo mobilnih državljanov EU, ki so aktivno zaposleni v Lille Métropole commnauté urbaine, večinoma spadajo v delavski razred (33,3 %) in kategorijo zaposlenih (25,6 %).

Praga

Tuji državljani, registrirani na uradih za delo, glede na poklicno raven v Pragi v letu 2010.

Vir: Direktorat za nadzor tujcev; tujci, registrirani na uradih za delo – Ministrstvo za delo in socialne zadeve.

Glede na znanje in poklicno raven ter ob upoštevanju vseh tujih državljanov je bilo v Pragi leta 2010 največ osnovnih delovnih mest (21 560), na katerih je bilo zaposlenih 28,2 % tujih državljanov, registriranih na uradih za delo.

Torino

Novo zaposleni po sektorjih v provinci Torino v letu 2011.

Vir: Torinska gospodarska zbornica, 2011.

Mobilni državljani EU v provinci Torino so pogosto prisotni v določenih sektorjih, zlasti v gradbeništvu (15,3 %) in sektorju gospodinjskih del (49,1 %).

5. Politike vključevanja delujejo: odnosi se izboljšujejo

Spreminjanje negativnega dojemanja tujih državljanov s strani domačinov v Barceloni (za obdobje 2007–2012):

Vir: Enquesta Òmnibus Municipal. Mestni svet Barcelone.

6. Primeri dobre prakse iz šestih mest

Mesto

Projekt

Povzetek

Barcelona

Anti-rumours BCN (Barcelona proti širjenju neresničnih govoric)

Barcelona se namerava boriti proti stereotipom in mitom o kulturni raznolikosti s pomočjo raziskav, dejavnosti obveščanja ter sodelovanjem z lokalnimi združenji in podjetji. Projekt je preprost in učinkovit način za tesneje povezano družbo in spodbujanje vključevanja v lokalno skupnost.

Barcelona

Barcelona Activa (Aktivna Barcelona)

Program za podporo podjetnikom, ki se selijo v mesto, sofinanciran iz sredstev EU. Informativnih srečanj se je udeležilo 1 300 ljudi, od njih pa jih je 600 sodelovalo v usposabljanju na področju podjetništva. Program omogoča tudi dostop do poklicnih storitev.

Dublin

Failte isteach (projekt v okviru nacionalnega programa za tretje življenjsko obdobje)

Projekt skupnosti v obliki tečaja pogovorne angleščine, ki ga poučujejo starejši prostovoljci. Projekt izkorišča znanje, izkušnje in navdušenje starejših za reševanje potreb tujcev, ki imajo težave zaradi jezikovnih ovir, hkrati pa odpravlja tudi kulturne ovire, saj so priseljenci toplo sprejeti.

Hamburg

Hamburg smo! Se nam pridružiš tudi ti?

Kampanja za spodbujanje odprtosti do drugih kultur v organih lokalne samouprave in zaposlovanja mladih tujcev v hamburških javnih službah. V policiji, pri gasilcih, v zaporih in na sodiščih je bilo ponujenih 500 mest za usposabljanje, zaradi česar se je po koncu usposabljanja povečalo število tujih prebivalcev.

Lille

Mednarodna oznaka

Projekt, ki ga je uvedla tamkajšnja univerza za spodbujanje vključevanja tujih in mobilnosti svojih študentov. Mednarodna oznaka se dodeli študentom, ki so v okviru svojega študija obiskovali medkulturni modul in jezikovni tečaj ter sodelovali v programu mobilnosti.

Praga

Knjižnice za vse

Del širšega evropskega projekta za zagotavljanje večjezičnih storitev prek javnih knjižnic z namenom spodbujanja vključenosti. Storitve vključujejo knjige v drugih jezikih ter jezikovne in računalniške tečaje za tuje prebivalce.

Torino

Ustanovi podjetje

Lokalna gospodarska zbornica ter davčni urad in urad za socialno varstvo so se povezali, da bi zagotovili podporo in svetovanje tujcem, ki ustanavljajo nova podjetja. Projekt je vključeval usposabljanje tujih prebivalcev, ki želijo postati podjetniki.


Side Bar